learning

Lifelong Learning – cjeloživotno učenje i poboljšanje radnih vještina

Mnogi smatraju da nakon završetka određene škole više nikada neće morati učiti ili obučavati se za rad, što je pogrešno. U današnje vrijeme se sve češće pominje termin cjeloživotno učenje (Lifelong Learning) i to ne samo u zemljama Evropske unije [...]

konsalting

Analiziranjem postojećih poslovnih problema omogućavate razvoj budućih poslova

Analiza poslovanja je potrebna u dva pravca: -          Analizirati prošlost (poslovanje prethodnih poslovnih godina) sa ciljem korištenja uočenih trendova u oblikovanju poslovnih planova i -          Analizirati budućnost pravljenjem različitih „varijanti“ poslovnih planova. Za obje analize je potrebna informacija – iz [...]

celo2

Kvalitetno računovodstvo je prava podrška poslovnom upravljanju

Veoma često se direktori, menadžeri, obrtnici zamaraju tražeći informacije kako su poslovali, zbrajajući i oduzimajući prihode, naplaćenu realizaciju, troškove, procjenjujući imovinu i sl. Mnogi od njih ne znaju da se informacije za upravljanje njihovim poslovanjem u dobrom dijelu nalaze upravo [...]

porezi

Minimizirajte svoj porezni rashod u skladu sa Zakonima

San svakog poduzetnika je ne platiti porez. To je normalna reakcija i to ne treba kriti. Još normalnija je činjenica da se porez, u određenim slučajevima, i ne mora platiti. Neplaćanje poreza, ili tačnije, nepostojanje obaveze da se porez plaća [...]

REVIZIJA

Revizija

Revizija je u najširem smislu postupak ispitivanja tačnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa u pravnom licu, privrednom društvu i drugim organizacijama i institucijama. U najužem smislu pod pojmom revizija smatra se ispitivanje realnosti financijskih izvještaja poduzeća, zatim [...]

 

Kalendar direktnih poreza u FBiH

Porezni kalendar – direktni porezi – FBiH

Troškovi prevoza na posao i sa posla

Troškovi koji se odnose na prevoz zaposlenika na posao i sa posla su neoporezivi, u zavisnosti kako je organizovan prevoz zaposlenika:

Read more »

Topli obrok

Naknada za topli obrok se može obezbijediti na sljedeće načine:

Read more »

Troškovi službenih putovanja

Troškovi službenih putovanja podrazumijevaju sljedeće:

Read more »

Regres

Svaki zaposlenik koji je u radnom odnosu najmanje 6 (šest) mjeseci, odnosno, koji ostvari pravo na godišnji odmor ima pravo na naknadu po osnovu regresa.

Ova prava su propisana Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, 43/99, 32/00 i 29/03) i Opštim kolektivnim ugovorom.

Neoporezivi iznos regresa koji se može isplatiti zaposleniku jeste:

  • prosječna tromjesečna neto plaća u FBiH u posljednja tri mjeseca, ili
  • 70% plaće zaposlenika, u zavisnosti šta je za njega povoljnije.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu toplog obroka za Federaciju Bosne i Hercegovine je:

  • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11 i 20/12)

 

Ostala primanja zaposlenika

U kategoriji “ostala primanja zaposlenika” najčešće su otpremnine, troškovi sahrane, novčana pomoć u slučaju teške invalidnosti, pomoć usljed pretrpljenih elementarnih nepogoda i sl. pomoći, pokloni i jubilarne nagrade.

Pravo na navedene naknade zaposlenicima je osigurano Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, 43/99, 32/00 i 29/03) i Opštim kolektivnim ugovorom.

a)      Otpremnina 

U slučaju otkaza Ugovora o radu, neoporeziv je iznos od 70% prosječne mjesečne plaće zaposlenika u posljednja 3 mjeseca, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

U slučaju odlaska u penziju, neoporeziv je iznos od 6 plaća zaposlenika isplaćenih u posljednjih 6 mjeseci ili 6 prosječnih plaća u FBiH (koje objavljuje Federalni zavod za statistiku), ako je povoljnije.

U slučaju prestanka radnog odnosa zbog tehnološkog viška, neoporeziv je iznos u visini 1/3 prosječne mjesečne plaće zaposlenika u posljednja 3 mjeseca, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

Po osnovu Sporazumnog raskida Ugovora o radu, zaposlenik nema pravo na otpremninu.

b)      Troškovi sahrane

Ova naknada se odnosi na troškove sahrane zaposlenika ili člana njegove uže porodice, i u slučaju smrti penzinisanog zaposlenika.

Neoporezivi iznos je u visini stvarnih troškova sahrane (po predočenim računima), a maksimalno u visini 4 prosječne neto plaće u FBiH u prethodna 4 mjeseca.

c)       Novčana pomoć u slučaju teške invalidnosti (60%), teške bolesti zaposlenika ili člana uže porodice i hirurških intervencija

Ova (neoporeziva) naknada se može zaposleniku isplatiti jednokratno, i to do visine 3 prosječne plaće zaposlenika isplaćene u prethodna tri mjeseca ili u visini 3 prosječne neto plaće u FBiH prema objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

d)      Naknade troškova liječenja

Neoporeziv iznos je u visini stvarnih troškova, prema dokumentaciji (po predočenim računima).

e)      Pokloni koje poslodavac daje zaposleniku

Neoporeziv je iznos od 30% prosječne mjesečne plaće u FBiH, ukupno na godišnjem nivou. 

f)       Jubilarne nagrade

Neoporezivi su sljedeći iznosi:

  • 0,5 x prosječna plaća za navršenih 5 godina staža;
  • 1,00 x prosječna plaća za navršenih 10 godina staža;
  • 1,25 x prosječna plaća za navršenih 15 godina staža;
  • 1,5 x prosječna plaća za navršenih 20 godina staža;
  • 1,75 x prosječna plaća za navršenih 25 godina staža;
  • 2,00 x prosječna plaća za navršenih 30 godina staža i
  • 2,5 x prosječna plaća za navršenih 35 godina staža.

Kalendar indirektnih poreza u BiH

Obračun plaće koja je ugovorena sa porezom na dohodak

Sa linka ispod

preuzmite obrazac za obračun plaće

koja je ugovorena sa porezom na dohodak

OBRACUN PLAĆE KOJA JE UGOVORENA SA POREZOM NA DOHODAK