How to make a homemade pussies
Početna / Blog / PDV punomoćenici, prilika iz koje viri neprilika
01

PDV punomoćenici, prilika iz koje viri neprilika

Status PDV punomoćenika je relativno dobio na popularnosti, u posljednje vrijeme. U početku primjene Zakona o PDV-u ova mogućnost je izbjegavana od strane domaćih PDV obveznika uglavnom iz razloga – NESIGURNOSTI. Sada se, prema nezvaničnim informacijama iz Uprave za indirektno / neizravno oporezivanje, povećava broj zahtjeva za registracijom PDV punomoćenika.

Šta znači PDV punomoćnik?

To je rezidentni, domaći, BiH, PDV obveznik koji prihvata da za nerezidentnu firmu preuzme na sebe obavezu podnošenja PDV prijava, plaćanje PDV-a i povrat istoga.

Član 60. Zakona o PDV-u je regulisao registraciju poreskih punomoćnika:
Obveznik koji nema sjedište u Bosni i Hercegovini, a koji vrši promet dobara i usluga u Bosni i Hercegovini, registrira se kod poreskog punomoćnika koji ima sjedište u Bosni i Hercegovini.
Obveznik i punomoćnik su solidarno i pojedinačno odgovorni za porez koji se obračunava u skladu s ovim zakonom.
Prava i obaveze koje imaju obveznici u Bosni i Hercegovini, u skladu s ovim zakonom, odnose se i na punomoćnika.

Najinteresantnija i najopasnija rečenica u članu 60 je: “Obveznik i punomoćnik su solidarno i pojedinačno odgovorni za porez koji se obračunava u skladu s ovim zakonom.” Zašto? Na primjer, domaći PDV obveznik odluči da postane PDV punomoćenik za XY firmu iz Austrije (slučajan izbor države). Firma XY iz Austrije mora obezbijediti dovoljno novca na posebnom računu koji PDV punomoćenik otvori za te potrebe da bi on mogao za njega platiti PDV. U suprotnom, PDV punomoćenik mora iz vlastitih sredstava izmiriti PDV obavezu. To znači solidarna odgovornost. I to je razlog zbog čega se još uvijek mnogi ne odlučuju da ulaze u ovakve aranžmane.

Da bi se izbjegao rizik ove vrste, u ovakve aranžmane se ulazi obično sa zahtjevom da nerezidentna firma obezbijedi bankovnu garanciju ili deponuje određenu količinu novčanih sredstava unaprijed, za potrebe izmirivanja PDV-a. Međutim, neće sve firme koje traže PDV punomoćnika uraditi navedeno.

Za registraciju kao PDV punomoćnik, prema članu 60. Zakona o PDV-u, potrebno je:

1) Zahtjev za registraciju i upis u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (Obrazac ZR-1);
2) Rješenje nadležnog suda pravnog lica čije je sjedište izvan granica BiH (ovjerena fotokopija ne starija od 60 dana), sa prevodom od strane sudskog tumača, ako se ne radi o jednom od službenih jezika u BiH;
3) Punomoć sa adresom o mjestu prebivališta odnosno mjestu obavljanja djelatnosti poreznog punomoćnika koji ima stalno sjedište u BiH i ugovor o zastupanju odnosno poslovnoj saradnji sa poreznim punomoćnikom;
4) Ovjerene fotokopije pasoša za sva lica koja su upisana na zahtjevu za registraciju, a koja nisu državljani BiH;
5) Lična karta vlasnika i odgovornih lica poreznog punomoćnika;
6) Dozvola za rad i prijava boravišta, izdate od nadležnih organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH za odgovorno lice poreznog punomoćnika – stranog državljanina;
7) Karton deponiranih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je otvoren poseban transakcijski račun za poreznog punomoćnika lica koje nema sjedište u BiH, a preko kojega će se vršiti prometi vezani za poslovne transakcije tržišta BiH (za sve otvorene transakcijske račune);
8) Ugovor ili drugi dokumenat kao dokaz da obavlja oporezivi promet na teritoriji BiH;

Uz dokumentaciju se predaju i originalne uplatnice kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi o čemu možete naći podatke na LINKU.

U ovom aranžmanu treba biti posebno oprezan, iz najmanje nekoliko razloga: – ne znamo (ako smo u statusu PDV punomoćnika) da li će blagovremeno i dostatno obezbjeđivati novčana sredstva za plaćanje PDV obaveze, pa se stoga preporučuje “dobar” Ugovor o poslovnoj suradnji, bankovna garancija ili obezbijeđenje novčanih sredstava unaprijed; – ne znamo koliko je u BiH oporezivog prometa ta nerezidntna firma za koju smo PDV punomoćnik postali imala prije nego smo se registrovali kao njenPDV punomoćenik što može za nas biti potencijalna opasnost jer smo solidarno odgovorni; – pratiti aktivnosti i likvidnost posla u BiH zbog čega je nerezidentna firma i tražila PDV punomoćenika.

Nabolja zaštita jeste bankovna garancija, jer je Zakon o PDV-u apsolutno izjednačio PDV punomoćenika i nerezidnetnu firmu.

Autor: Sanela Agačević

 

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora. Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH. Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;

2 komentari

 1. Dva nenaplaćena izvoza firma nije prijavila Ministarstvu finansija, proslo je oko 10 mjeseci od isporuke..
  Šta vi mislite da li sad prijaviti, da li će biti kakva kazna.Kupac neće platiti nikako jel se i to uvrstava u kreditni posao?
  Hvala puno za odgovor

  • Sanela

   Mislim da je bolje prijaviti kad – tad, pa isa zakašnjenjem, nego nikako :-)
   I da, u tom slučaju potraživanje prerasta u kreditni posao.

Šta vi mislite?

Vaša email adresa neće biti objavljena.Neophodna polja su označena *

*