Početna / Novosti / Naknada za volontere se povećala sa 22 KM na 30 KM mjesečno
volonteri

Naknada za volontere se povećala sa 22 KM na 30 KM mjesečno

Veoma često se susrećemo u praksi sa angažmanom volontera. Nerijetko su takvi angažmani u suprostnosti sa važećim propisima, pogotovo ako znamo da sada dva propisa tretiraju volonterski rad:

 • Zakono radu (“Službene novine FBiH”, br. 43/99, 32/00 i 29/03) i
 • Zakon o volontiranju FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 110/12)
Zakon o radu je u članu 28. definisao volonterski rad na sljedeći način: Ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno Zakonom ili Pravilnikom o radu, uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja, poslodavac može lice koje završi školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad). Ugovor sa volonterom zaključuje se u pisanoj formi. Kopiju ugovora poslodavac dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora radi evidencije i kontrole. Volonterski rad može trajati onoliko vremena koliko je propisano trajanje osposobljavanja prema Zakonu, za određeno zanimanje. Trajanje volonterskog rada iz stava 3. ovog člana računa se u pripravnički staž i radno iskustvo kao uvjet za rad na određenim radnim mjestima ili za polaganje stručnog ispita. Volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvrđeno propisima za nezaposlena lica. Radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti poslodavac plaća nadležnoj službi za zapošljavanje 35% od najniže plaće za svakog volontera. Volonter ima pravo na odmor u toku radnog dana, dnevni odmor između dva uzastopna radna dana i sedmični odmor.

Zakon o volontiranju je konkretnije i kompleksnije propisao uslove za volonterski rad i možete ga naći na ovom LINKU.

Što se tiče plaćanja javnih prihoda za angažman volontera do sada je bila obaveza navedenih 35% od najniže plaće doprinosa za nezaposlenost  + 22 KM fiskno za osiguranje u određenim okolnostima. Izmjenom Odluke o visini doprinosa za PIO/MIO osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima koja je objavljena u Službenim novinama FBiH broj 26/14 od 04.4.2014. godine naknada sa 22 KM je povećana na 30 KM.

Izdvajamo izmjenu iz tačke 3., doprinos za PIO/MIO za lica koja obavljaju poslove bez zasnivanja radnog odnosa volonterski rad i obavljanja pripravničkog staža u skladu sa članom 26. Zakona o radu. Dosadašnjom odlukom doprinos za PIO/MIO uplaćivao se isključivo za volontere i to u iznosu od 22 KM, novom odlukom visina doprinosa iznosi 30 KM uz naznaku da se sada isti uplaćuje kako za volonere, tako i za pripravnike sa kojima se sklapa ugovor o obavljanju pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa.

Ova odluka stupa na snagu od 05.4.2014. godine.

U nastavku dajemo integralan tekst odluke.

ODLUKA O VISINI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO
OSIGURANJE ZA LICA OSIGURANA U ODREĐENIM
OKOLNOSTIMA

 Član 1.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem  tekstu: doprinos) za osigurana lica iz čl. 14 i 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje se i plaća u mjesečnim iznosima, za vrijeme:

1. rada u drugom preduzeću i drugom pravnom licu, u smislu propisa o radnim odnosima

60,00 KM

2. obavljanja obaveznog praktičnog rada učenika i studenata u toku sticanja obrazovanja i odgoja

3,00 KM

3. obavljanja poslova bez zasnivanja radnog odnosa volonterski rad i obavljanja pripravničkog staža u skladu sa članom 26. Zakona o radu

30,00 KM

4. prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije koju organizira ustanova za  zapošljavanje

3,00 KM

5. društveno organiziranog omladinskog radnog angažiranja – oblici  zadrugarstva učenika, studenata i nezaposlene omladine

30,00 KM

6. obavljanja javnih radova

3,00 KM

7. učestvovanja na organiziranim sportskim takmičenjima

3,00 KM

8. obavljanja privremenih i povremenih poslova, u smislu propisa o  radu

60,00 KM

9. stručnog osposobljavanja za rad djece sa teškoćama u razvoju

2,00 KM

10. izdržavanja kazne zatvora

3,00 KM

11. učestvovanja u akcijama spašavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesreća

3,00 KM

12. učestvovanja u društveno organiziranim radnim akcijama u Federaciji BiH pri obnovi i izgradnji zemlje

3,00 KM

13. obavljanja poslova vojne ili odgovarajuće civilne zaštite ili obučavanja za vršenje ovih poslova

4,00 KM

14. izvršavanja naloga Ministarstva odbrane BiH, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova i uprava civilne zaštite

4,00 KM

15. obavljanja javne i druge društvene funkcije ili građanske dužnosti na poziv državnih ili drugih ovlaštenih organa

60,00 KM

16. obavljanja poslova operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija u vršenju poslova gašenja požara i zaštite od drugih nesreća

4,00 KM

17. obavljanja poslova gorske službe spašavanja i ronjenja prilikom učestvovanja u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, odnosno imovine ili učestvovanja u spašavanju ljudi, odnosno imovine

3,00 KM

Ako okolnosti iz stava 1. ovog člana traju kraće od mjesec dana, iznos doprinosa utvrđuje se srazmjerno broju dana za koji se plaća doprinos.

Član 2.

Obveznici obračuna i uplate doprinosa iz člana 1. stav 1. ove odluke su:

 1. za lica iz tač. 1., 4. i 8. – isplatilac plaće, odnosno novčane naknade,
 2. za lica iz tačke 2. – obrazovno-odgojne ustanove,
 3. za lica iz tačke 3. – poslodavci kod kojih rade,
 4. za lica iz tačke 5. – omladinske zadruge,
 5. za lica iz tačke 6. – investitori radova,
 6. za lica iz tačke 7. – organizatori sportskih takmičenja,
 7. za lica iz tačke 9. – poduzeća i druga pravna lica kod kojih se nalaze na stručnom osposobljavanju,
 8. za lica iz tačke 10. – kazneno-popravne ustanove,
 9. za lica iz tač. 11. do 17. – preduzeća i druga pravna lica koji ih pozivaju.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Izvor: „Službene novine FBiH“ broj 26/14 od 04.4.2014. godine

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora. Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH. Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;

18 komentari

 1. Poštovana Sanela,

  Interesira me da li se može zasnovati ugovor o volnterskom radu i sa licem koje je zavrsilo za jedno zanimanje, a obavlja volonterski rad na drugom radnom mjestu? Da li lice koje je zavrsilo srednju skolu, moze obavljati volonterski rad samo na sest mjeseci ili i duze? Da li se volonterski knjizica obezbjeđuje samo kod drzavnih institucija?

  Unaprijed hvala.

  • Sanela

   Može, jer se radi o volontiranju. Premda napominjem da je Zakon o radu malo nelogično “povezao” pripravnički rad sa volontiranjem.
   Nema ograničenja kod volonterskog rada. Naime, član 28. Zakona o radu je u članu 28 propisao sljedeće:
   “Ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno Zakonom ili Pravilnikom o radu, uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja,
   poslodavac može lice koje završi školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje za samostalan rad,
   bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).
   Ugovor sa volonterom zaključuje se u pisanoj formi. Kopiju ugovora poslodavac dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora radi evidencije i kontrole.
   Volonterski rad može trajati onoliko vremena koliko je propisano trajanje osposobljavanja prema Zakonu, za određeno zanimanje.
   Trajanje volonterskog rada iz stava 3. ovog člana računa se u pripravnički staž i radno iskustvo kao uvjet za rad na određenim
   radnim mjestima ili za polaganje stručnog ispita.”
   Mislim da iz ovoga možete izvući zaključke :-)

 2. I da li poslodavac (privatno pravno lice) koje upošljava volontera, ima obavezu za topli obrok i prevoz za volontera ili je samo obaveza za doprinose (pio i zavod za zapošljavanje)?

  • Sanela

   Prema propisima o porezu na dohodak, sve isplate koje se izvrše prema volonterima (navedeni topli obrok i prevoz) su oporezive u cjelosti.
   Ostala plaćanja se odnose na 30 KM doprinosa za PIO/MIO i 35% najniže plaće na ime doprinosa za zapošljavanje.

 3. Sanela, baš mi je drago što ste objavili ovaj članak. Sad mi je potpuno jasno u kakvoj sam poziciji. :)

  Samo da vas još pitam, da li slučajno znate da li je potrebno vršiti neke izmjene/dopune Ugovora između mene i poslodavca zbog ovog povećanja na 30 KM za PIO/MIO? U Ugovoru mi piše da se plaća 22 KM pa možda treba mijenjati ili se ništa ne dira jer imam još par mjeseci da napunim godinu “staža”. Hvala…

  • Sanela

   Nije potrebno vršiti izmjene Ugovora. Izuzetak je ako ste naveli taj podatak u Ugovoru, međutim, to niti je obaveza niti “stvar” volontera, tako da mu, po mom mišljenju, nije ni mjesto u Ugovoru.

 4. Poštovani,
  Ako može pomoć: da li možemo isplatu za 3 osobe koje su radile 5 dana (pomoć kod čišćenja nakon poplave) vezati za Ugovor o volontiranju i koje su naše obaveze u pogledu doprinosa i naknade za slučaj povrede na radu za ove 3 osobe?
  Hvala
  Lijep pozdrav,

  • Sanela

   Za takvu vrstu angažmana je prikladniji Ugovor o djelu od Ugovora o volontiranju.
   Što se tiče naknade za slučaj povrede na radu ona nije predviđena da se plaća kada se potpiše Ugovoro o djelu.

 5. Molim Vas da ,na koji žiro račun i koja vrsta prihhoda je za uplatu 30 KM PIO za volontere

 6. Poštovana, sto se tice doprinosa za nezaposlenost 35% od najniže neto plaće, da li kao osnovicu za obračun uzimamo najnižu neto satnicu 2,05 i množimo sa brojem dana? I da li se nezaposlenost kao i PIO plaća na mjesećnom nivou? Lijep pozdrav

 7. Koja je najniza placa od 35% na ime doprinosa za zaposljavanje?

 8. Poštovana Sanela,
  već sam postavljao ovo pitanje ali nisam dobio odgovor.
  Naime, interesuje me koje sve obaveze imo disco bar sa aspekta zakona, da li ima za njih nešto specifično u odnosu na ostale obrtnike?
  Vidim u zakonu o ugostiteljstvu stoji obaveza ovjere cjenovnika i normativa kod nadležnog organa, da li je to Općina ili poreska?
  Isto tako da li postoji obaveza izrade normativa i šta On treba da sadrži ako se ne vrši priprema i posluživanje hrane, već samo prodaja pića?

  Unaprijed hvala za odgovor.

  Lp

  • Sanela

   Poštovani, za disko bar nema posebnih zahtjeva, osim radnog vremena, udaljenosti od naselja zbog buke i sl.
   Ovo što ste našli u Zakonu o ugostiteljstvu u smislu ovjere cjenovnika i normativa radite u nadležnoj općinskoj službi. Međutim, ne bi me iznenadilo da Vas usmjere i ka kantonalnoj službi jer je ta ovjera različito u kantonima i općinama regulisana. Provjerite u svojoj općini, ali PU nije svakako.
   Normativ morate da pravite za SVE: pića, koktele, kafu, čaj, cedevitu, ljuta pića, pa čak i flaširana (npr. Coca Cola 0,33). Jednostavno, nabrojite sve, iako se radi o gotovim proizvodima koja ne pripremate posebno jer inspekcije znaju praviti problem u vezi sa tim.

 9. Poštovani,

  Samofinansirajući sam volonteru gimnaziji Živinice kao profesor engleskog jezika.

  Molim Vas za pojašnjenje uplata 35 % od “najniže plaće” na ime doprinosa za zapošljavanje, odnosno na koji način dobijam najnižu plaću, te da li je problem ako za svaki mjesec uzimam kao osnovicu najnižu plaću u iznosu od 400 KM, tj. da li bi bio problem ako više uplaćujem obzirom da je mala razlika između stvarne najniže plaće i iznosa od 400 KM.

  Meni je poznato da je najniža plaća 2,05*br radnih sati u mjesecu, ali obzirom da u školi neće da mi kažu koji br sati da primjenjujem (jer volonteri budu samo 4,5 časova sedmično), pa mi je najjednostavnije uzimati kao najnižu plaću iznos od 400 KM pa od toga 35 % uplaćivati. Da li je to OK?

  A drugo pitanje, na koji račun se uplaćuje iznos od 30 KM za PIO?

  Lijep pozdrav, Haris

  • Sanela

   Poštovani, nije nikakav problem ako obračunavate 35% na 400 KM a ne najnižu plaću.
   Što se tiče transakcijskog računa, on je isti kao i za “klasični” doprinos za PIO, 338-000-22000077-96, i vrsta prihoda takođe.

Šta vi mislite?

Vaša email adresa neće biti objavljena.Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>