Početna / Novosti / Priručnik za poslodavce: Zasnivanje i prestanak radnog odnosa
zasnivanje i prestanak radnog odnosa

Priručnik za poslodavce: Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

Priručnik unutrašnja 1Ovim priručnikom se objedinjavaju stručna objašnjenja iz radnog prava u oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa. Priručnik sadržava preko 60 pitanja sa odogovorima vezanih za situacije u slučaju zasnivanja ili prestanka radnog odnosa zajedno sa tumačenjima zakonskih propisa i uputama za njihovu primjenu. U priručniku su dati i primjeri modela pojedinačnih pravnih akata poslodavaca iz ove specifične oblasti radno-pravnih odnosa (ugovori, rješenja…).
Priručnik se preporučuje pravnicima, ekonomistima, menadžerima za upravljanje ljudskih resursa i svima onima koji se bave problematikom radnih odnosa.
Priručnik ima 200 strana.

U nastavku pogledajte sadržaj priručnika, a narudžbenicu možete preuzeti na sljedećem linku:

Download

I Zasnivanje, prava i prestanak radnog odnosa

1.1. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA I RADNA PRAVA

1. Zasnivanje radnog odnosa
Ljiljana Čehajić, dipl. iur.

2. Pripravnici
Samed Mehmedović, dipl. iur.

3. Radno vrijeme, prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena
Samed Mehmedović, dipl. iur.

4. Pravo na odmor i odsustvo pri radu
mr. Zlatan Karović

5. Godišnji odmor
Azra Bublin, dipl. iur.

6. Plaćeno i neplaćeno odsustvo sa rada zaposlenika, državnih službenika i namještenika
Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

7. Poslovi pod posebnim uslovima rada
Samed Mehmedović, dipl. iur.

8. Zaštita prava zaposlenika na radu
Azra Bublin, dipl. Iur

9. Zaštita zaposlenika privremeno nesposobnog za rad
Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

10. Zlostavljanje na radnom mjestu kao poseban osnov za naknadu štete
prof. dr. Faruk Sinanović

1.2. PRESTANAK RADNOG ODNOSA

11. Prestanak ugovora o radu zaključen na određeno vrijeme
Azra Bublin, dipl.iur.

12. Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca i na inicijativu zaposlenog
Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

13. Postupak u slučaju otkaza ugovora o radu zbog teže povrede radne dužnosti
mr. Zlatan Karović

14. Vanredni otkaz ugovora o radu
Samed Mehmedović, dipl. iur.

15. Zbrinjavanje viška uposlenika
mr. Silvana Brković – Mujagić

1.3. PRAVILNIK O RADU

16. Značaj pravilnika o radu za prestanak ugovora o radu sukladno zakonu
mr. Silvana Brković – Mujagić

17. Pravilnik o radu
Enisa Selmanović – Salikić, dipl. iur.

18. Arbitraža
mr. Zlatan Karović

II Pitanja i odgovori

1. Raspored zaposlenika na nova radna mjesta
2. Sticanje više stručne spreme uz rad i prava po osnovu nove stručne spreme
3. Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova
4. Djelovanje sindikalnog povjerenika
5. Pravo namještenika na plaćeno odsustvo
6. Sukob interesa zaposlenika u javnoj ustanovi
7. Dodjela jubilarne nagrade u javnoj ustanovi
8. Pravo novčane kazne za zaposlenika
9. Rad sa nepotpunim radnim vremenom
10. Posebni staž u dvostrukom trajanju
11. Ugovor o dopunskom radu
12. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti
13. Zaključivanje novog ugovora o radu ili dopuna ugovora aneksom ugovora
14. Obaveze poslodavca po osnovu zaposlenja penzionera
15. Najduže sedmično radno vrijeme
16. Preraspodjela zaposlenika s invaliditetom na drugo radno mjesto
17. Javnost/dostupnost općih akata društva
18. Raspoređivanje radnika na novo radno mjesto
19. Ugovor na određeno vrijeme
20. Nedorečenosti pravilnika o radu
21. Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
22. Neplaćeno odsustvo
23. Prava poslodavca po osnovu prestanka ugovora o radu zaposlenika
24. Povreda na radu pod ugovorom na određeno vrijeme
25. Obaveza raspisivanja konkursa u javnoj ustanovi za novo radno mjesto
26. Odbitak djela plaće zaposleniku zbog krađe
27. Sporazumni raskid ugovora o radu
28. Kome odgovara JU za svoj rad
29. Uskraćivanje prava žalbe kod prijema novih radnika u JU
30. Ispunjenje uslova za sticanje prava na godišnji odmor
31. Aneks ugovora o radu
32. Pravo na regres
33. Ugovor o radu sa penzionerom i njegova prava
34. Obaveze poslodavca pri zapošljavanju penzionera
35. Prava invalida I kategorije
36. Sticanje prava i obaveze na penziju
37. Neispunjavanje uslova radnog mjesta ne daje pravo poslodavcu da rasporedi radnika na to radno mjesto
38. Konkurs u JU za prijem zaposlenika
39. Otkaz ugovora o radu po osnovu disciplinske odgovornosti
40. Otkaz ugovora o radu zaposleniku na bolovanju
41. Regulisanje otkaznog roka Pravilnikom o radu
42. Pripravnički ispit
43. Isplata naknade za bolovanje
44. Naknada potraživanja od zaposlenika
45. Pravo na otpreminu
46. Zbrinjavanje viška zaposlenika
47. Posebni staž
48. Pravo na godišni odmor
49. Porodiljsko bolovanje
50. Sporazumno preuzimanje zaposlenika – bez konkursa
51. Penzionisanje zaposlenika
52. Odnos posebnog i efektivnog radnog staža
53. Dobrovoljno osiguranje
54. Disponiranje posebnim stažom i dobrovoljnim osigranjem
55. Pravo na skraćenje radnog vremena za posebnu njegu malodobnog djeteta
56. Ratni staž
57. Da li se ratni staž uračunava u dvostrukom trajanju
58. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti
59. Razlika između radnog staža i staža osiguranja
60. Penzionisanje po sili zakona
61. Da li se posebna primanja uključuju u obračun osnovice za visinu penzije?
62. Sticanje prava na penziju zbog potpune nesposobnosti za rad
63. Sticanje prava (ispunjavanje uslova) za penziju
64. Penzionisanje po sili zakona
65. „Čekanje“ posla uz nadoknadu

III Primjeri rješenja iz radnih odnosa

1. RJEŠENJE o korištenju godišnjeg odmora
2. RJEŠENJE o plaćenom odsustvu i naknadi plaće za vrijeme plaćenog odsustva
3. UGOVOR O RADU – (kad je donesen Pravinik o radu)
4. UGOVOR O RADU – (kad nije donesen Pravilnik o radu)
5. RJEŠENJE o prekovremenom radu zbog više sile (po zahjevu poslodavca)
6. RJEŠENJE – o prekovremenom radu zbog više sile (po zahjevu poslodavca-dodatno i dobrovoljno)
7. RJEŠENJE o prekovremenom radu zbog više sile (po pismenom pristanku trudnice, žene majke i usvojioca)
8. RJEŠENJE o prekovremenom radu zbog iznenadnog povećanja obima posla (po zahjevu poslodavca)
9. RJEŠENJE o prekovremenom radu zbog iznenadnog povećanja obima posla (po zahjevu poslodavca i dodatno dobrovoljno)
10. RJEŠENJE o prekovremenom radu zbog iznenadnog povećanja obima posla (po pismenom pristanku trudnice, žene majke i usvojioca)
11. OTKAZ UGOVORA O RADU od strane zaposlenika bez otkaznog roka
12. PISMENO upozorenje zaposleniku (Član 88. stav 2. Zakona o radu)
13. RJEŠENJE o neplaćenom odsustvu
14. RJEŠENJE o otkazu ugovora o radu
15. RJEŠENJE o prestanku ugovora o radu
16. RJEŠENJE o prestanku ugovora o radu
17. RJEŠENJE o prestanku ugovora o radu
18. RJEŠENJE o prestanku ugovora o radu
19. RJEŠENJE o prestanku ugovora o radu
20. RJEŠENJE o otkazu ugovora o radu s ponudom zaključivanja novog ugovora o radu
21. RJEŠENJE o privremenom rasporedu žene
22. UGOVOR o autorskom djelu
23. UGOVOR o djelu
24. UGOVOR o djelu – Primjer II
25. UGOVOR o radu sa pripravnikom
26. UGOVOR o obavljanju privremenih i povremenih poslova
27. UGOVOR o ovlašenju i odgovornosti direktora
28. Okvirni progam zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora; Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH; Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;

Šta vi mislite?

Vaša email adresa neće biti objavljena.Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>