Početna / Featured / OBAVIJEST CERTIFICIRANIM RAČUNOVOĐAMA
OBAVIJEST CERTIFICIRANIM RAČUNOVOĐAMA

OBAVIJEST CERTIFICIRANIM RAČUNOVOĐAMA

Na web stranici Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH je objavljen sljedeći dokumenat, broj OB-1/1-2014  od 14.1.2014. godine.

Ovjera finansijskih izvještaja za 2013. godinu potpisom i pečatom certificiranog računovođe sa važećom licencom – dozvolom za rad

Članom 37. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/09) propisano je da finansijski izvještaji pravnih lica (uz to što moraju biti potpisani od strane lica koje je ovlašteno za zastupanje pravnog lica i ovjereni pečatom pravnog lica – podnosioca) moraju biti ovjereni i potpisom i pečatom certificiranog računovođe koji sadrži naziv „certificirani računovođa“, njegovo ime i prezime, kao i broj važeće licence – dozvole za rad.

Isto se zahtijeva i prema svim propisanim obrascima finansijskih izvještaja, koje je na osnovu ovlaštenja iz člana 74. stav 1. alineja 2. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH propisao federalni ministar finansija, a koji su objavljeni u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 82/10.

U skladu sa članom 44. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH i Odlukom Vlade Federacije BiH o načinu predaje i obrade računovodstvenih iskaza o uspješnosti poslovanja pravnih lica u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 74/04), za prijem finansijskih izvještaja nadležna je Ovlaštena institucija, tj. Finansijsko-informatička agencija (FIA) Sarajevo, odnosno, do njenog potpunog konsituiranja, Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge AFIP d.d. Sarajevo i Agencija za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga FIP d.d. Mostar.

U skladu s navedenim, obavještavamo Vas da obrasci finansijskih izvještaja za 2013. godinu moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe koji, osim njegovog imena i prezimena i naziva „certificirani računovođa“, mora da sadrži broj važeće licence – dozvole za rad te da su navedene Agencije dužne da odbiju prijem, odnosno da vrate finansijske izvještaje koji ne zadovoljavaju i taj propisani uslov.

Osim što se radi o zakonskoj obavezi, navedeno je u skladu i sa pravilima profesije, kao i pravima, obavezama i odgovornostima koje članovi Saveza imaju prema važećem Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti.

U potpisu - Upravni odbor Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH

Izvor: Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora; Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH; Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;
Prebaci na vrh