Guys nut sack legs spread
Početna / Blog / Ugovor o djelu: kada, kako, koliko poreza i dr. pitanja…
Ugovor o djelu

Ugovor o djelu: kada, kako, koliko poreza i dr. pitanja…

Prema važećim propisima možete angažovati nekoga da vam uradi neko „djelo“, neki zaokružen posao, odnosno rad koji će trajati neko određeno vrijeme. Naime, ugovorom o djelu izvođač se obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu.

U slučaju da vam vam se na vratima pojavi inspekcija rada, inspektori  neće prihvaćati ono što ste napisali u ugovoru nego će gledati isključivo stvarnu prirodu posla za koju je angažovano fizičko lice. Ukoliko pak utvrde da je to rad za koji je predviđeno radno mjesti, odnosno, da je rad iz djelatnosti poslodavca, a ne “djelo” (u smislu Zakona o obligacionim odnosima, koji ga reguliše) mogu vas kazniti za zapošljavanje na „crno“. U tom slučaju, morat će platiti sve poreze i doprinose koji se plaćaju kada zaposlite radnika u radni odnos.

Kod ugovora o djelu radi se o potpisivanju ugovora radi obavljanja konkretnog posla, npr. po ugovoru o djelu možete angažovati čistačicu da vam nešto očisti, majstora da vam nešto popravi, možete angažovati nekoga da vam okreči poslovni prostor  i sl.

Na primjer, trebate znati da ukoliko se bavite ugostiteljskom ili trgovačkom djelatnošću i imate potrebu za radnicima na kraći vremenski period npr. zbog održavanja sajmova, potrebe za dodatnim konobarima za vikend itd., onda je u takvim slučajevima stav radne inspekcije vrlo jasan – radi se o poslovima za koje se ne može potpisati ugovor o djelu, jer se očito radi o poslovima koji se rade po uputi poslodavca i sa resursima poslodavca.

Dakle, ako se poveća obim posla ili treba da se zamijeni odsutni radnik ne može se potpisati ugovor o djelu za obavljanje tih poslova i u tom slučaju jedino riješenje je potpisati ugovor o radu na određeno vrijeme. 

Karakteristike ugovora o djelu:

 • Regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima;
 • Njime se angažuje fizičko lice, van radnog odnosa (nema penzijskog “staža”), da obavi određen, konkretan posao, koji se može okarakterisati kao – djelo;
 • Prilikom isplate ovih primanja ne mogu se koristiti lični odbici niti ima ulogu Porezna kartica;
 • Osnovica poreza na dohodak se paušalno umanjuje za proznate troškove u visini 20% prihoda;
 • Rezidenti nemaju mogućnost umanjenja za troškove 20%;
 • Oporezivim se smatraju i sve eventualne isplate koje se izvrše na ime raznih dodatnih naknada (dnevnice, prevoz, smještaj i sl.), jer  se i to smatra djelom naknade;
 • Doprinosi koji se plaćaju su: 4% za zdravstveno osiguranje  i 6% za PIO/MIO;
 • Kod isplate nerezidentim nema doprinosa (ni  4% ni 6%)
 • Isplatitelj na svoj teret plaća 0,5% Naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i Opštu vodnu naknadu (obje na neto isplatu) pa i na isplatu nerezidentima;
 • Porez na dohodak se plaća po stopi od 10%;

 Kakva je “matematika” obračuna isplate po osnovu Ugovora o djelu?

“Matematika” u osnovi zavisi od toga kako je ugovorena naknada. Može biti u bruto ili u neto iznosu.
Ako je ugovorena u bruto iznosu, tada se na teret primaoca (angažovanog fizičkog lica) plaćaju doprinos za zdravstvenoosiguranje 4% i porez na dohodak 10%, što znači da će to fizičko lice dobiti manji iznos od ugovorenog (bruto) iznosa.
Sa druge strane (što je češći, pa i logičniji način ugovaranja), može se regulisati naknada kao neto iznos, tj. ugovori se iznos koji će se isplatiti na tekući račun angažovanog fizičkog lica. Tada svi doprinosi, porez na dohodak i naknade praktično “padaju” na teret isplatioca.

Primjer 1.

Ugovoren je bruto iznos naknade po Ugovoru o djelu 2.000,00 KM.

1. Bruto iznos – 2.000,00 KM

2. Priznati rashodi (1x 20%) – 400,00 KM

3. Osnovica za obračun  (1 – 2) – 1.600,00 KM

4. Doprinosi PIO  (3 x 6%) – 96,00 KM

5. Doprinosi zdravstveno osig. (3 x 4%) – 64,00 KM

6. Osnovica za obračun poreza (3 – 5) – 1.536,00 KM

7. Porez na dohodak (6 x 10%) – 153,60 KM

8. Iznos za uplatu   (1 – 5 – 7) – 1.782,40 KM

Iz navedenog primjera možemo vidjeti da se bruto iznos naknade sastoji od iznosa za isplatu,  poreza na dohodak i doprinosa za zdravstveno osiguranje (4%), bez doprinosa za PIO/MIO (6%).

Predhodni primjer se odnosi na ugovore o djelu u kojima je ugovoren bruto iznos naknade. Međutim ukoliko je ugovoreni iznos za isplatu neto onda se bruto iznos računa množenjem neto sa  koeficijentom 1,12208.

Primjer 2.

Ugovoren je neto iznos naknade po osnovu Ugovora o djelu 1.000,00 KM.

Bruto iznos naknade je 1.122,08KM (1.000 x 1,12208).

1. Bruto iznos- 1.122,08 KM

2. Priznati rshodi (1 x 20%) – 224,42 KM

3. Osnovica za obračun  (2 – 1) – 897,66 KM

4. Doprinosi PIO  (3 x 6%) – 53,86 KM

5. Dorinosi zdravstveno osig. (3 x 4%) – 35,91 KM

6 .Osnovica za obračun poreza (3 – 5) – 861,75 KM

7. Porez na dohodak (6 x 10%) – 86,17 KM

8. Iznos za isplatu (1 – 5 – 7) – 1 .000,00 KM

 

Primjer 3.

Ugovoren je neto iznos 1.000,00 KM i isplaćena je naknada za putne troškove 100,00 KM.

Bruto iznos  naknade je    1234,29  = (1.000,00 KM + 100,00 KM) x 1,12208

1. Bruto iznos – 1.234,29 KM

2. Priznati rshodi (1 x 20%) – 246,86 KM

3. Osnovica za obračun (1 – 2) – 987,43 KM

4. Doprinosi PIO  (3 x 6%) – 59,24 KM

5. Dorinosi zdravstveno osig. (3 x 4%) – 39,50 KM

6. Osnovica za obračun poreza (3 – 5) – 947,93 KM

7. Porez na dohodak (6 x 10%) – 94,79 KM

8. Iznos za isplatu (1 – 5 – 7) – 1 100,00 KM

Treba znati da ugovor o djelu nije radni odnos, već posao koji se odrađuje za naručioca radova, a za koji on isplaćuje novčanu naknadu. U takvim slučajevima se nemaju ista prava kao u radnom odnosu (topli obrok, godišnji odmor, regres, …). Dakle, ne radi se o radnom odnosu i ovdje naručitelj nije u ulozi poslodavca, a izvođač rada nije u ulozi zaposlenika što bitno razdvaja ovu vrstu ugovora od ugovora o radu. Dakle, izvođač djela potpuno je samostalan  i ni u čemu ne zavisi od naručitelja. Jedino naručilac može nadzirati izvođača radova ukoliko to priroda posla zahtjeva, a izvođač radova mora da mu to obezbijedi.

Još jedna bitna karakteristika ovog vida angažmana jeste da je Zakon o obligacionim odnosima predvidio da se poslovi ugovoreni na ovakav način mogu obavljati bilo gdje: na terenu, u mjestu prebivališta izvršioca, na nekom trećem mjestu i sl.

A šta kada se angažuje nerezident?

U predhodnim primjerima smo naveli  kako se obaračunava naknada ukoliko je potpisan ugovor sa rezidentima.
Rezident je fizička ili pravna osoba koju zakon određene države tretira kao domaću osobu.
Kriterij za određivanje rezidenta je prostor, a ne državljanstvo. Rezidenti su sve pravne i fizičke osobe sa stalnim boravkom u određenoj zemlji, bez obzira na državljanstvo. S druge strane  nerezident je fizičko lice sa stalnim prebivalištem u inostanstvu odnosno pravno lice tj. firma koja je registrovana u inostranstvu. Prema važećim zakonskim propisima fizičko lice koje više od godinu dana boravi van zemlje smatra se nerezidentom.

Prema zakonu o porezu na dohodak rezidentom Federacije  smatra se fizičko lice koje:
1) ima prebivalište na teritoriji Federacije,
2) na teritoriji Federacije neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u bilo kojem poreznom periodu,
3) ima prebivalište u Federaciji a na osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti van područja Federacije ostvaruje prihode iz federalnog budžeta i/ili budžeta Bosne i Hercegovine.

Nerezidentom, u smislu ovog Zakona, smatra se fizičko lice koje na teritoriji Federacije boravi manje od 183 dana. Pod stalnim mjestom poslovanja podrazumijeva se mjesto gdje je djelatnost registrirana.

Znači, fizičko lice koje ima prebivalište u Banja Luci, Brčkom, Zagrebu ili Beču, je u FBiH nerezident, u slučaju da ga angažuje naručilac koji ima sjedište, npr. u Sarajevu. Razlog ovakvog “tretmana” lica koja imaju prebivalište u Banja Luci i Brčkom (slučajan odabir gradova, bitno je da se radi o gradovima u RS i BD, a ne u FBiH) jeste što RS i BD takođe imaju “svoje” propise o oporezivanju dohotka, tj. ovakvih primanja. 

Sada ćemo navesti primjer kao se obračunava naknada kada se potpiše Ugovor o djelu sa nerezidentom.

 Primjer 4.

Ugovoren je bruto iznos naknade nerezidentu 2.000,00 KM.

1. Bruto iznos nakanade – 2.000,00 KM

2. Porez na dohodak (1 x 10%) – 200,00KM

3. Iznos za isplatu (1 – 2) – 1 800,00 KM

Kao što smo i rekli, kada se angažuje nerezident, nema mogućnosti umanjenja osnovice za priznate rashode (20%), niti se obračunavaju doprinosi za zdravstveno osiguranje (4%) i PIO/MIO osiguranje (6%).

U sljedećem nastavku ćemo pojasniti oporezivanje Ugovora o autorskom djelu.

Pripremile: Edna Bašić i Sanela Agačević

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora. Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH. Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;

344 komentari

 1. Poštovane,
  prvo da Vam uputim pohvale vezano za pojašnjenje ugovora o djelu koji je često trn na putu u praksi. Nadalje, u poreskoj upravi su mi potvrdili da se i ovaj ugovor mora prijaviti, zanima me kojim obrascem i da li se posebnim virmanom mora izvršiti uplata doprinosa i poreza na ugovora o djelu ili se isto može uraditi kad se uplaćuju i doprinosi i porez i za zaposlenike koji su u radnom odnosu. Također, da li se i za ovo mora podnositi specifikacija na ovjeru?
  Unaprijed hvala,
  Nermina

  • Sanela

   Hvala na čitanju.
   Kada isplatite naknadu po osnovu Ugovora o djelu, u obavezi ste odmah isti dan platiti 10% poreza na dohodak, 4% doprinosa za zdr. osiguranje, 6% doprinosa za PIO i 2 x 0,5% naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i opšte vodne naknade. Kada to isplatite, najkasnije sutradan trebate podnijeti obrazac AUG-1032 u PU.
   I to je sve :-)
   Ugovor kao ugovor, sve dok se ne izvrši isplata, ne treba prijavljivati.
   Plaćanje tih obaveza je odvojeno od plaćanje doprinosa prilikom isplata plaća.
   Doprinosi za PIO- vrsta prihoda 712-126
   Doprinosi za ZOR- vrsta prihoda 712-116
   Porez na dohodak- vrsta prihoda 716-116
   Naknada za prir. i dr. nesreće – vrsta prihoda 722-582
   Opća vodna naknada – vrsta prihoda 722-529

   • Molim vas da mi odgovorite,da li su računi za uplatu poreza i doprinosa po osnovu ugovora o djelu isti kao i kod uplate ličnih dohodaka?
    Hvala!

    • Sanela

     Depozitni računi su isti, ali su vrste prihoda drugačije.
     Vrsta prihoda za porez na dohodak je 716116
     …. za PIO 712126
     …. za zdr. osiguranje 712116

 2. hvala Vam puno na brzom odgovoru, mnogo ste mi pomogli…

 3. Poštovanje
  Malo me zbunjuje ovo što je navedeno pod “Karakteristike ugovora o djelu”: nema penzijskog “staža” i Doprinosi koji se plaćaju su: 4% za zdravstveno osiguranje i 6% za PIO/MIO. Konkretno buni me veza penzijskog staža i 6% doprinosa za PIO, ako se plaća 6% kako nema “staža”?

  • Sanela

   Jednostavno. Kada fizičko lice potpiše Ugovor o djelu ili Ugovor o autorskom djelu on ne zasniva radni odnos niti se kao takav prijavljuje u Poreznu upravu (koja je odnedavno za te poslove preuzeča funkciju PIO/MIO). Ove dvije naknade, doprinos PIO (6%) i doprinos za zdr. osiguranje (4%) su jednostavno uvedene u propise da bi se budžeti malo napunili, a fizičko lice za koje se plaćaju nema ama baš nikakva prava po tom osnovu. U okviru takvog aranžmana (Ugovor o djelu i Ugovor o autorskom djelu) ne stiče pravo da se te uplate uključe u penzijski staž,…

 4. Molim Vas da li se može sklopiti Ugovor o djelu na ime program strategije za mlade, na tri mjeseca i više i ako može da li je izvršilac dužan dostaviti izvještaj o učinjenom kao i sam program strategije(a kako je riječ o strategiji mislim da se ona radi na duži period). Ako je izvršilac dužan dostaviti da li treba dostaviti prije isplate ili pri okončanju završenog posla.

  • Sanela

   Možete potpisati Ugovor o djelu ukoliko se radi o poslu koji predstavlja “zaokruženu cjelinu”, što u Vašem slučaju i predstavlja izrada “Programa strategije za mlade”. Uslovi, rokovi, način plaćanja i dr. nije propisano. To su detalji koji se ugovaraju između naručioca i izvršioca posla.

   • Postovana, Ugovorom o djelu se poslenik obavezao narucicu isplatiti ugovorenu naknadu u iznosu od 1.000,00 km neto. Poslenik je za obavljeno djelo ispostavio racun naruciocu u kojem je obracunao i Pdv 17 % na navedeni iznos, s obzirom da je poslenik lice koje je pdv obveznik. Da li je narucilac duzan da plati i taj iznos koji se odnosi na Pdv ili taj iznos pada na poslenika ?

    Hvala unaprijed !

    • Sanela

     Situacija je malo neuobičajena. Međutim, ako je lice koje je ispostavilo račun obračunalo PDV i ako je u sistemu PDV-a, onda je naručilac dužan da plati račun uvećan za PDV.

 5. Poštovana,
  Već duže vrijeme udruženje gradjana nema zaposlenih lica. Po statutu djelatnost ovog udruženja je organizacija i predstavljanje “proizvoda” na domaćem i stranom tržištu na sajmovima.
  Molim Vas za konkretan odgovor:
  Da li ovo udruženje ima pravo potpisati ugovor o djelu sa fizičkim licem u smislu službenog putovanja za predstavljanje na sajmovima.
  Već duže vrijeme tvrdim da nemaju pravo (imaju pravo ali je potrebno obračunati pune iznose poreza i doprinosa) pa mi odgovorite, molim Vas, možda sam u krivu.

 6. Da li je sindikat obavezan praviti ugovor sa zabavljacima za podijelu paketica ili kako da obavi placanje po zakonu? Unaprijed hvala?

  • Sanela

   Sa zabavljačima se uobičajeno potpiše Ugovor o autorskom djelu i plate se pripadajući porezi i doprinosi. Ovo govorim pod pretpostavkom da zabavljač izvede neku “zabavnu tačku”, animira prilikom podjele paketića i sl. Obračun Ugovora o autorskom djelu možete naći na našoj web stranici.

   • pozdrav.ja sam 1977.godiste i odnedavno sam u invalidskoj penziji.zivim u sarajevu.imam ponudu da radim kao izolater za slovenacku firmu u njemackoj.
    na koji nacin bih ja mogao ici na rad a da mi se neukine penzija.ja sam cuo da bih mogao sklopiti ugovor o djelu i tako na taj nacin zastititi penziju.u sloveniji je registrovana firma i kod njih bi mi se uplacivalo vec sta treba.ili bi mi se normalno vodio staz kao stranom drzavljaninu u toj drzavi bez obzira na to sto sam ja penzionisan u bih,molim vas objasnite mi kako i nakoji nacin bih mogao regularno raditi za slovenacku firmu,bez nekog rizika za ukianje moje penzije.

    • Sanela

     Gledano sa aspekta poreza i doprinosa, Vi možete biti angažovani.
     Međutim, svaki Vaš angažman na poslovima i zadacima koji se, eventualno, može “vezati” sa razlozima za odlazak u invalidsku penziju može prouzrokovati preispitivanje osnova za odlazak u istu, bez obzira da li Vas neko angažovao po osnovu Ugovora o djelu.
     To praktično znači da postoji potencijalna opasnost da ostanete bez invalidske penzije.
     Kako je ovo pitanje više “pravnog” karaktera, savjetujem Vam da potražite mišljenje pravnika koji se “dobro razumije” u penzijska prava i srodnu problematiku.

   • Molio bih uvaženu autoricu da mi odgovori na sljedeća pitanja:
    1) da li se može ugovor od djelu sklapati neograničeno puta za duži period (radi se o jednom dipl. predstavništvu u kojem se sklapaju pomenuti ugovori sa više osoba i obnavljaju se svaki mjesec, a ima osoba koje više od godinu dana rade na ugovor o djelu)?
    2) da li se u tim ugovorima može navesti poslovi koje te osobe obavljaju a za kojim to predstavništvo inače ima potrebe s obzirom na djelatnost koju obavlja? Npr. u tim ugovorima stoji da ” se sklapa ugovor s određenom osobom kako bi obavljala poslove prevodioca, pomoćne poslove, poslove u odnosima s javnošću, grafički dizajn i sl.” Tako to predstavništvo obavlja potrebne poslove a da ima minimalna davanja za uposlenike u smislu plaća i drugih doprinosa..
    3) kako se određuje plaća u tim predstavništvima i koja je najniža plaća? Može li plaća za ugovor o djelu ( koji traje mjesec dana) biti manja od prosječne plaće u federaciji?
    Hvala puno,

    • Sanela

     Odgovoriću redom kako ste postavljali pitanja:
     1. Ugovor o djelu kao institut je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima (“Službeni list SFRJ” br. 29/78, 39/85, 57/89, “Službeni list RBiH” br. 2/92, 13/93, 13/9 i 29/03 i “Službene novine FBiH”, br. 29/03 i 42/11) i tu trebate provjeriti njegovu suštinu i smisao. Mogu reći samo da ova vrsta Ugovora podrazumijeva obavljanje zaokružene cjeline – djela, određenog posla koji ima svoj početak i kraj, pa makar ida se radi o ponavljanjima. Ne postoji vremensko ograničenje obavljanja određenog posla po osnovu Ugovora o djelu.
     2. Ugovor o djelu, kao i Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, načelno, ne mogu se potpisivati za poslove za koje je predviđeno radno mjesto, jer se time krše propisi iz radnog prava. Poslovi za koje je predviđeno radno mjesto je najčešće regulisano internim aktom – Pravilnikom o radu i radnim odnosima, a suštinski (ako i nema navedenog Pravilnika), u obzir se uzima i “djelatnost” naručioca posla. S obzirom da se u Vašem slučaju radi o predstavništvu, malo je teško odrediti njegovu “djelatnost”.
     3. Plaća kao kategorija je vezana ISKLJUČIVO za radni odnos i tačno je da postoje minimumi, ali opet, ponavljam, samo za slučajeve radnog odnosa, kada je sa zaposlenikom potpisan Ugovor o radu, a neUgovor o djelu. Samo Ugovoro radu podrazumijeva radni odnos i zaposlenik dobija plaću, dok kod Ugovora o djelu postoji odnos naručioca i izvršioca posla i naknada nije plaća. Tačnije, ne radi se o radnom odnosu.
     Za nerezidentne poslodavce (gdje čini mi se spada i Vaše predstavništvo), za SSS najniža osnovica za doprinose je vezana za jednu prosjećnu plaću u FBiH, VSS za dvije a PDPL za tri. Te plaće objavljuje Federalni zavod za statistiku. Sve to možete naći na linku /propisi-2/ u Zakonu o doprinosima i pratećem Pravilniku.
     S obzirom na kompleksnost Vašeg pitanja, savjetujem Vam da zatražite stajalište advokata.
     Hvala na čitanju!

     • Hvala puno, samo sam u pitanju izgleda zaboravio spomenuti da se radi o Kullturno atašeu kao dijelu jednog diplomatskog predstavništva i on kao takav ima jasno određenu djelatnost kojom se bavi. U svakom slučaju, hvala Vam još jednom na odgovoru.

 7. Poštovana,
  obzirom da je Ugovor o djelu okarakterisan kao ugovor gdje se izrađuje konkretno djelo ili pruža intelektualna usluga, i naknada nije označena kao mjesečna plaća nego jednokratno davanje određenog iznosa po završetku odrađenog posla, zanima me sljedeće:
  Da li bi Udruženje građana koje radi po projektnim aktivnostima (vremenski ograničene) i angažuje različite profile za obavljanje određenog posla (npr. angažovanje ljekara 2 x sedmično u smislu pružanja zdravstvenih usluga u izbjegličkim naseljima ili pravnih usluga u sklopu implementacije konkretnog projekta),moglo sa tim licima zaključiti ugovor o djelu gdje će se navesti da će se poslovi izvršiti u periodu od 3 ili 4 mjeseca, i da će po završetku posla biti isplaćen ugovoreni iznos novca, te da li postoji mogućnost eventualne uplate konkretnog iznosa odmah po zaključenju ugovora, ukoliko se tako ugovorne strane sporazume.
  Zahvaljujem se unaprijed
  Srdačno
  Armina G.

  • Sanela

   Prema ovome što ste napisali, kao i činjenici da se radi o konkretnom projektu (a i dodatno činjenici da su ti ljekari vjerovatno već u radnom odnosu), najlogičnije je (i u praksi najčešće) da se za ovakav vid projektih aktivnosti – angažmana koji proizilaze iz njih potpiše Ugovor o djelu.
   Što se tiče plaćanja naknade, ona se može izvršiti odmah, ali je bitno da odmah i platite pripadajuće poreze, kao i da plaćanje unaprijed predvidite ugovorom.

   • Tako je, ljekari su vec u radnom odnosu kod drugog poslodavca, medjutim kakva je situacija sa onima koji nisu u radnom odnosu a takoder angazovani po projektnim aktivnostima kao npr. cistacica, vozac, pa cak i neko vrijeme pravnica. Da li bi i u tom slucaju jednako postojala mogucnost ugovora o djelu?
    Zaista se jos jednom unaprijed zahvaljujem na azurnosti vasih odgovora.
    Sve pohvale.

    • Sanela

     U slučaju da nemaju zasnovan radni odnos (kao npr. ti slučajevi koje navodite), sa aspekta zakonskih propisa (o radu, prvenstveno), bilo bi poželjno da se sačini Ugovor o radu na određeno vrijeme, a u nekim slučajevima (npr. čistačica) na nepuno radno vrijeme. Ja ne znam kakav Vam je budžet i da li on može podnijeti takvo opterećenje. Vi takođe možete sve to regulisati Ugovorom o djelu, ali Vam napominjem na mogućnost kontrole i eventualnih sankcija.
     Vama hvala na praćenju naše web stranice.

 8. Conversation started today
  Dragana Jonjic
  7:24poslije podne
  Dragana Jonjic

  Poštovana, molim vas da mi pomognete, odgovorite, na moju dilemu oko obračuna i knjiženja naknade za zaštitu šuma u ZDK. poznato vam je da je Zakon stupio na snagu u juli/2013, i da se obračunava po stopi od 0,07% na ukupnu ostvarenu dobit. moja dilema je vezana za knjiženje, ili sam glupava, ali znači li to da ako se plaća na ostvarenu dobit onda za firmu to ne predstavlja trošak-rashod, odnosno da li se obračunati iznos knjiži kao i porez na dobit i da li se u Odluci o rasporedu dobti navodi i dio za naknadu za šume. Ako nije tako, kako onda da obračunam od ukupne dobiti, pa proknjižim na rashod, pa opet smanjim dobit, i onda mi dobit ispada opet manja…uh, sva sam “idi mi dođi mi”, ali nadam se da razumijete šta ne kontam…Hvala unaprijed…Dragana

  • Sanela

   Niste jedini u dilemi. Nemoguće je knjižiti to kao trošak (a moralo bi) ako je osnovica dobit. Jedina stvar koja se može uraditi jeste da se ukalkuliše trošak naknade, što znači procjenu, recimo, na osnovu dobiti od 6 mjeseci x 2. Tako knjižite trošak / obaveza. Onda, kada utvrdite dobit, na 31.12., prijavite u obrascu “pravu” obavezu (koja će se razlikovati od proknjižene, ali ne može drugačije) i u 2014. godini korigujete obavezu (povećate ili smanjite na teret ili u korist ostalih prihoda ili rashoda. Drugog načina nema, jer je očito da onaj ko je osmišljavao Zakon nema blage veze o računovodstvu niti o uticaju rashoda na dobit, te da se neke stvari ne mogu raditi natraške.

 9. Poštovana, molim Vas da mi pomognete i odgovorite na slijedeće pitanje: Da li se za obavljanje posla elektronske pohrane podataka matičnih evidencija u matičnom uredu određene općine može angažirati volontere (po osnovu ugovora o volontiranju) ??
  Naime, odredbom člana 10. st.1. Zakona o volontiranju (“Sl. novine FBiH”, br. 110/12) (Princip zabrane iskorištavanja volontera) zabranjeno je volontiranje kojim se zamjenjuje rad koji obavljaju radnici zaposleni u skladu sa Zakonom o radu, kao i volontiranje koje zamjenjuje poslove koje obavljaju izvršioci poslova na osnovu ugovora o djelu.!

  • Sanela

   Situacija po pitanju “volontera” u FBiH je pomalo konfuzna, jer se “sudaraju” Zakon o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”,
   br. 43/99, 32/00 i 29/03) i pomenuti Zakon o volontiranju. Naime, Zakonom o radu je propisano sljedeće:
   Član 28.
   Ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno Zakonom ili Pravilnikom o radu, uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja,
   poslodavac može lice koje završi školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje za samostalan rad,
   bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).
   Ugovor sa volonterom zaključuje se u pisanoj formi. Kopiju ugovora poslodavac dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje u roku
   od pet dana od dana zaključenja ugovora radi evidencije i kontrole.
   Volonterski rad može trajati onoliko vremena koliko je propisano trajanje osposobljavanja prema Zakonu, za određeno zanimanje.
   Trajanje volonterskog rada iz stava 3. ovog člana računa se u pripravnički staž i radno iskustvo kao uvjet za rad na određenim
   radnim mjestima ili za polaganje stručnog ispita.
   Volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvrđeno propisima za nezaposlena lica.
   Radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti poslodavac plaća nadležnoj službi za zapošljavanje 35% od
   najniže plaće za svakog volontera.
   Volonter ima pravo na odmor u toku radnog dana, dnevni odmor između dva uzastopna radna dana i sedmični odmor.

   Stoga proizilazi da, po osnovu Zakona o radu, opština ima pravo angažovati volontera na navedene poslove.

   • Očito niste razumijeli moje pitanje, jer u konkretnom slučaju ne radi se o takvoj situaciji iz člana 28. Zakona o radu, kada je :”stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno Zakonom ili Pravilnikom o radu, uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja…”
    U ovom slučaju, na koji se odnosilo moje pitanje radi se o određenom poslu kojeg treba obaviti (unos podataka u registar, tj. digitalizacija), i taj posao nema nikakve veze sa eventualnim polaganjem stručnog ili bilo kojeg drugog ispita volentera!
    Drugim riječima, Općina koristi volontere da obave posao, kojeg bi inače morali obavljati uposlenici organa općine, ili lica koja bi bila angažirana po osnovu ugovora o djelu (a to je skuplja varijanta).
    Korištenje volontera u ovakve svrhe, kada nije ispunjen uslov iz člana 28. Zakona o radu, ni po čemu se ne razlikuje od situacije u kojoj bi npr. Općina kao organizator volontiranja angažirala (tj. ISKORIŠTAVALA u smislu odredbe člana 10. zakona o volontiranju) volontera dipl.pravnika, ekonomistu ili inžinjera na poslovima krečenja službenih prostorija, cijepanjem drva i sl..
    ..a onda sve to pravdala članom 28. Zakona o radu.
    Hvala Vam na uloženom trudu i odvojenom vremenu, ali nije to to…
    😉

    • Sanela

     Jasno je meni o čemu Vi govorite, međutim, opštine su opštine :), one nisu predmet kontrola kao drugi pravni subjekti i zbog toga se masovno volonteri angažuju za sve i svašta. Ja samo to nisam htjela napisati, ali eto, kad ste Vi, onda da i ja ponovim. Slažem se ja sa Vama u potpunosti, radi se o zloupotrebi pozicije i krivoj primjeni samog koncepta volontiranja generalno …

 10. postovanje,
  Zanima me da li ja kao student (redovan) mogu da potpisem ugovor o djelu na mjesec dana, s obzirom da sam dobila ponudu za obavljanje odredjenih poslova u jednom preduzecu.
  Koje dokumente ja trebam dostaviti njima za potpisivanje spomenutog ugovora?
  LP

  • Sanela

   Možete potpisati Ugovor o djelu, a potrebni podaci su salo Vaši lični podaci (adresa stanovanja, ime i prezime, CIPS) i uslov je da imate otvoren tekući račun na koji bi Vam se isplatila naknada po osnovu Ugovora o djelu.

 11. Poštovanje, molim Vas da mi odgovorite na upit,naime radi se o autoškoli koja u radnom odnosu ima dva instruktora. Da li autoškola ima pravo da napravi ugovor o djelu sa inžinjerom saobraćaja za teoretski dio nastave koji se obavlja po potrebi kad ima kandidata? U Pravilnikun o osposobljavanju vozača motornih vozila (Sl.Glasnik BiH br.46/12) o ispunjenosti uvjeta za tad autoškole propisane člankom 20. Točka f,inžin jer se može angažovati u stalni radni odnos ili na drugi način regulisano zakonom, pa Vas molim da mi objasnite koji je to drugi način. Unaprijed zahvaljujem.

  • Sanela

   Po ovome što ste napisali, auto-škola ima pravo, povremeno, za konkretan posao (teoretski dio nastave) da angažuje po Ugovoru o djelu.
   To se može podvesti pod ovo što ste naveli iz Pravilnika o osposobljavanju vozača motornih vozila (Sl.Glasnik BiH br.46/12) o ispunjenosti uvjeta za rad autoškole “… ili na drugi način regulisano Zakonom”. Trećeg načina nema.

 12. Branko Ćupović

  Poštovana,
  Jesu li ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu isti pojam ili su to dva odvojena instituta? U Zakonu o obligacijama nisam mogao da nađem ugovor o autorskom djelu.

  Prema čl. 34. Zakona o radu RS povremeni i privremeni poslovi mogu trajati ukupno 60 dana u toku godine. Jesu li to kalendarski dani i da li ovi poslovi imaju karakter ugovora o djelu?

  Prema čl. 193 radnog teksta Zakona o radu RS povremeni i privremeni poslovi mogu iznositi 120 radnih dana u kalendarskoj godini a u čl. 195 se govori o ugovoru o djelu. Je li to isto.

  Unaprijed se zahvaljujem i molim hitan odgovor.

  S poštovanjem,
  Branko Ćupović

  • Sanela

   Poštovani Branko, Ugovor o djelu je obligacioni odnos (regulisan Zakonom o obligacionim odnosima), a ugovor o autorskom djelu je regulisan Zakonom o autorskim i srodnim pravima – http://www.sqn.ba/images/upload/static/ZASP%20BiH-10.pdf je posebno regulisao ovu vrstu ugovora.
   60 dana su kalendarski dani, tj. uključuju SVE dane. Privremeni i povremeni poslovi nemaju karakter Ugovora o djelu jer su: regulisani različitim propisima i privremeni i povremeni poslovi se obavljaju u prostorijama naručioca posla, a ugovor o djelu neovisno (najčešće na terenu ili u sjedištu izvršioca). To su samo neke karakteristike i različitosti.
   Radni tekst Zakona o radu nemam, pa ne mogu govoriti o njemu, ali jedan dio mogu (opet) reći – Ugovor o privremenim i povremenim poslovima i Ugovor o radu su dvije različite kategorije.

 13. Poštovana autorice,molim Vas ako ste u prilici da mi obajsnite da li ja,kao angažovana po ugovoru o djlu u nekoj instituciji,mogu od iste traziti izdavanje uvjerenja kao dokaza radnom iskustvu(naglasak radnom iskustvu,a ne radnom stazu), u cilju iskoristavanja istog prilikom zaposljavanja ili iskorištavanja drugih prava po osnovu radnog iskustava.

  Unaprijed hvala,

  • Sanela

   Vama može institucija, tj. onaj ko Vas je angažovao po osnovu Ugovora o djelu izdati Uvjerenje da ste “obavljali određene poslove po tom osnovu”.
   Tu ne postoji zabrana, ni u kakvom smislu. Naravno, kako i kažete, tu se ne radi o radnom stažu (jer niste imali zasnovan radni odnos), već o nekoj vrsti radnog iskustva, jer ste obavljali određeni posao u okviru navedenog angažmana. To Vam svakako može koristiti prilikom zaposlenja.

  • Poštovanje.

   Interesujem me u vezi s ovim, dakle radnim iskustvom. Kada zasnujem ugovor o djelu i radim npr. 2 godine , da li ja imam pravo na polaganje pravosudnog ispita jer mi je za isti potrebno 2 rada na poslovima pravnika? Iz ovog predhodno odgovorenog mislim da imam . Hvala unaprijed. Pozdrav Admir.

   • Sanela

    Na žalost, ne poznajem tu oblast u smislu uslova za pravosudni. Ono što mogu reći jeste da angažman po Ugovoru o djelu ne znači radni odnos, ako Vam je radni odnos uslov. Za sticanje nekih zvanja je moguće imati i status volontera, Ugovora o djelu i sl. Moraćete to provjeriti u instituciji gdje se polaže pravosudni ispit.

 14. Poštovana,

  Već dugo godina sam stalni zaposlenik u određenoj firmi. Međutim, pored toga, prethodnu godinu dana bio sam angažovan na nekoliko poslova, od strane druge firme, putem ugovora o djelu. U samom ugovoru stoji da se firma obavezala da će platiti sve poreze i doprinose, a iznos koji je meni isplaćen je neto iznos.

  Interesuje me da li postoji način na koji mogu provjeriti da li je ta firma izvšila uplatu poreza kako što se obavezala ugovorom? Da li od njih trebam dobiti ikakvu potvrdu o tim uplatama poreza (oni tvrde da su sve uplatili ali nisam dobio nikakvu potvrdu do sada, februar 2014), te da li ja sa svoje strane moram izvršiti ikakvu godišnju prijavu poreza na tu dobit?

  Hvala unaprijed i lijep pozdrav.

  • Sanela

   Da, postoji. Firme koje su Vas angažovale kao saradnika po Ugovoru o djelu su u obavezi da Vam do kraja februara izdaju obavijest (nema propisane forme) u kojem će navesti koliko su Vam isplatili neto naknade (na tekući račun), zatim koliko su po osnovu Vašeg angažmana platili poreza na dohodak i doprinosa.
   To je njihova obaveza, ali i Vaša jeste da predate Godišnju prijavu poreza na dohodak do kraja marta, jer ste primali dohodak iz dva ili više različitih izvora (kao zaposlenik – plaću i kao saradnik – naknade po osnovu Ugovora o djelu).
   Mojje savjet da insistirate na obavještenju.

   • Hvala, puno ste mi pomogli, jer su mi mnogi ljudi davali neodređene i oprečne savjete.

    Lijep pozdrav

   • Poštovana,
    Molim Vas, ako ste u prilici, da li možete objasniti još jedan detalj. Ukoliko se ispostavi da firma (Naručioc) nije platila porez kao što se obavezala u Ugovoru o djelu, da li onda taj dug snosi radnik (Izvršilac) posla, odnosno da li sam ja dužan uz Godišnju prijavu poreza izvršiti i plaćanje tog poreza?

    Preciznije, ukoliko je naručioc prekršio ugovor, da li Poreska uprava pokreće pravni postupak protiv njega ili sam ja kao izvršilac dužan izmirite troškove poreza, te zatim pravnim putem tražiti od naručioca naknadu?

    Unaprijed hvala.

    • Sanela

     Da, upravo tako. Ako naručilac posla (ipak) nije platio porez na dohodak za Vas Vi ćete to biti dužni platiti po Godišnjoj prijavi poreza na dohodak. Sama “matematika” prijave će Vas dovesti do tog rezultata. Vi imate pravo da putem suda tražite naknadu, jer je platac bio naručilac, bez obzira što ste Vi porezni obveznik.

 15. Poštovanje,
  Molim Vas za pomoć. Brat ima registrovan obrt kao dopunska djelatnost. Početkom mjeseca je dobio otkaz. Interesuje me sljedeće. Da li može registrovani obrt prenijeti na mene ili da li postoji neko drugo rješenje da se obrt ne zatvara.

  Hvala unaprijed na odgovoru.

  • Sanela

   Postoji mogućnosti prenosa obrta usljed smanjene poslovne sposobnosti ranijeg vlasnika, kao i mogućnost prodaje obrta.
   Sve druge “opcije” su klasično zatvaranje obrta čiji je vlasnik Vaš brat i otvaranje novog (u stvari istog) obrta čiji bi vlasnik bili Vi.
   Pokušajte uraditi u nekoj od naprijed navedenih varijanti, jer se one rade bez zatvaranja.

   • Poštovana,
    1. Da li se pod smanjenom poslovnom sposobnosti može tretirati i smrt vlasnika obrta, tj kako postupiti u tom slučaju. Da li ja kao sin ranijeg vlasnika mogu prebaciti obrt na sebe?
    2. Da li je moguća promjena vlasnišzva kod supružnika?
    Npr: Obrt je na registrovan na ime supruge, muž finansira sve, od osnovnih do obrtnih sredstava i on je zaposlenik obrta. Nakon godinu dana odluče da se na rastavu braka. Žena ne želi da ima ništa sa obrtom i želi da se obrt prebaci na muža a i muž takorđer zahtjeva to.
    Pošto su supružnici, da li je moguća promjena vlasnika u rješenju a sve i onako ostaje isto.
    Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.
    Lijep pozdrav

    • Sanela

     Što se tiče prvog pitanja, obrt se može naslijediti nakon smrti, što se rješava u toku ostavinskog postupka.
     Kod supružnika je moguća promjena vlasništva, da se kao razlog navede smanjena poslovna sposobnost. Takođe, postoji i mogućnost prodaje obrta.
     Mislim da je, s obzirom da se radi o obrtu (a ne trgovini ili ugostiteljstvu, jer tada ne postoje navedene mogućnosti), da izvršite samo promjenu vlasnika bez prethodnog gašenja i ponovnog otvaranja obrta.

 16. Poštovana,

  da li se može sa istim zaposlenikom na neodređeno vrijeme sklopiti i ugovor o djelu u cilju povećanja njegovih primanjai Npr. plaća je 1000 KM, prijavljen na 1000KM – max. topli obrok a ugovor o djelu bi se sklopio na 300 KM. Koliki bi bili porezi na tih 300 KM i koliko dugo možemo obnavljati ugovor o djelu. U pitanju je izrada studije izvodljivosti projekata. Molim Vas za što hitniji odgovor.

  S poštovanjem.

  • Sanela

   Teško i skoro nikako. Zaposleniku se može po Ugovoru o djelu isplatiti naknada za posao koji, na primjer, iskrsne i nije redovan, i koji nije predviđen u zaposlenikovom Ugovoru o radu. Svi poslovi koji bi se na bilo koji način, direktno ili indirektno, mogli “vezati” za radnomjesto i ugovorene poslove za zaposlenika, koliko god da serijetko dešavaju, predstavljaju platu koja je oporeziva u cjelosti.
   Sa ovakvim “aranžmanima” treba biti posebno oprezan.

 17. Postovana, po navedenom procentu na ugovor o djelu npr.420,00 km poreza se plati 88,20 km.
  Mene zanima da li fizicko lice koje je angazovano po ovakvom angazmanu ima neku naknadu neoporezovanu,pravo na topli obrok i sl.?

  hvala unaprijed

  • Sanela

   Imate na stranici kalkulatore oporezivanja naknada po osnovu Ugovora o djelu.
   Fizičkom licu koje se angažuje na ovakav način se može isplatiti još neka naknada, ali je i ona oporeziva kao i naknada po osnovu Ugovora o djelu, znači ima istu “sudbinu”. Inače, toli obrok, dnevnice i sl. su naknade koje proizilaze iz radnog odnosa, pa se stoga ne mogu kao neoporezive (kao što se čini zaposlenicima) isplaćivati i fizičkim licima koja se angažuju po osnovu Ugovora o djelu(jer to nije radni odnos).

 18. Poštovana,
  prije svega želim da Vam se zahvalim na informacijama i detaljnim pojašnjenjima koja ste naveli u tekstu iznad.
  Zaposlen sam na poslovima evidentiranja i obračuna angažovanih lica po osnovu ugovora o djelu u šumsko-privrednom društvu. Prijem i potpisivanje ugovora o djelu sa angažovanim licima se vrši na nivou naših poslovnih jedinica koje su dislocirane na nekoliko gradova kantona. Na godišnjem nivou izdvajamo značajna finansijska sredstva po ovom osnovu (oko 800.000,00 KM u bruto iznosu), obzirom da po ovom osnovu angažujemo lica na pošumljavanju, doznaci stabala za sječu, taksaciji (snimanju šumskog fonda), gašenju požara i sl… Uočeno je nekoliko nedoumica u vezi kojih bih molio za Vaš stav:
  1. pojedina lica su angažovana na ovim poslovima većinu godine ili tokom cijele godine (dnevnica za
  njihov angažman je određena normom na 18,00 KM u neto iznosu, tako da isti mogu zaraditi i do
  4.000,00 KM u neto iznosu godišnje) – da li je moguć ugovor o djelu na ovoliki period?
  2. jedan dio angažovanih lica (istina manji broj, ali se pojavljuju takvi slučajevi) ima potpisane ugovore
  o djelu po dva osnova, te u toku mjeseca ostvaruju prava po oba osnova, npr. pošumljavanje i
  gašenje požara – da li je moguće potpisati od strane jednog lica više ugovora o djelu istovremeno?
  3. u evidencijama se susrećemo sa činjenicom da su angažovana lica po ugovoru o djelu članovi
  porodica naših redovnih uposlenika koji imaju ugovore na neodređeno ili određeno vrijeme. Ta lica
  koja su angažovana po ugovoru o djelu su prijavljena kao izdržavana lica kod naših redovnih
  uposlenika te naši uposlenici po osnovu toga imaju pravo na poresku olakšicu na lični dohodak.
  Angažovani članovi porodice ostvaruju preko 300,00 KM neto u mjesečnom iznosu – da li je
  moguće istovremeno koristiti pravo na poresku olakšicu a da pri tome članovi porodice na koje
  ostvarujete pravo na olakšicu rade po ugovoru o djelu?
  4. dešava se da pošumljavanje rade učenici srednjih i osnovnih škola, za čiji rad sklopimo ugovore o
  djelu sa jednim licem (direktorom, profesorom ili nastavnikom). Isplatu novčanih sredstava i
  obračun evidentiramo na lice sa kojim je sklopljen ugovor o djelu – da li je moguće sklapati
  ugovore o djelu i ostvarivati prava od istog u ime grupe?

  Unaprijed zahvalan.

  • Sanela

   Po pravilu, ukoliko se lice ili lica angažuju na poslovima za koja u internim aktima definisana kao radna mjesta, ne može se potpisivati Ugovor o djelu.
   I ako ne postoji takva odredba u internom aktu, onda se može postaviti pitanje kontinuiteta takvih poslova. Ako postoji kontinuitet, onda postoji i potreba za angažovanjem poutem radnog odnosa, a ne putem Ugovora o djelu.
   Za drugo pitanje je isti odgovor. Sa još većim naglaskom ako se rade dva ili više poslova (mada je to moguće, ali nikako u kontinuitetu).
   Što se tiče trećeg pitanja – teško. Dobijanjem oporezive naknade ili samo naknade koja je veća od 300 KM mjesečno, ta lica više ne mogu imati status izdržavanog člana. Morate biti jako pažljivi sa uvim.
   Što se tiče angažmana učenika, moguće je da se potpiše ugovor o djelu sa jednim licem (direktorom, profesorom ili nastavnikom), s tim da se navede i definiše da je on predstavnik grupe i da ima odobrenje iste, tj. roditelja.

 19. Poštovana

  Prvenstveno želim da vam se zahvalim što ste omogućili nama „običnim“ građanima koji nismo pretplatnici stručnih „listova“ (jer to nismo u mogućnosti) da vam postavimo određena pitanja i dobijemo stručan i dobronamjeran odgovor na postavljeni upit.
  Prije nego postavim pitanje upoznaću vas o kakvoj je instituciji rijeć a na koju se odnosi konkretan problem.
  Naime, radi se o udruženju građana koje štiti interese jedne socijalno ugrožene grupacije stanovništva. Prema Statutu ovog udruženja predsjednik se bira na mandat od 4.godine. Ove godine,na mandat od 4 godine, za predsejdnika je izabrano lice koje je korisnik PIO penzije te obzirom na to nismo u mogućnosti s istim zaključiti ugovor o radu.
  Naša normativno pravna akta nisu preciznije formulisala kako riješiti pitanje statusa predsjednika penzionera koji je izabran na 4.godine, koji je zastupnik, potpisnik, predstavnik i aktivno angažovan u sjedništu Udruženja sa punim radnim vremenom.
  Upitno je da li je ugovor o djelu najadekvatniji način angažiranja kao i isplate naknade predsjednika, budući da je predsjednik izabrano lice na 4.godine.
  Obzirom da se ugovorom o djelu vrši privremen i za određeni posao angažman određenog lica, zamolila bih vas da pomognete našem udruženju i posavjetujete nas kakav ugovor možemo potpisati ili na kakav način da riješimo angažnam našeg novog predsjednika a koji je po našem Statutu i šef stručne službe u kojoj imamo dva stalno zaposlena lica. Predsjednik je svaki dan u sjedištu udruženja s punim radnim vremenom, ima veliku odgovornost, zastupnik je udruženja i td….
  Kojim vidom ugovora da riješimo pitanje angažmana našeg predsjednika na period od 4 godine i na koji način da vršimo isplatu mjesečne naknade za istog.
  Unaprijed Vam se zahvaljujem.

  • Sanela

   Hvala i Vama na praćenju stranice.
   U praksi sam nailazila da se u takvim slučajevima u U.G. lica koja su u penziji uglavnom angažuju putem Ugovora o djelu, jer drugog načina nema.
   Postoji mogućnost da se izvrši prijava u radni odnos, iako je penzioner, ali je bitno da li se radi o punoj, prijevremenoj ili invalidskoj penziji.
   Ako se radi o punoj penziji, može se prijaviti u radni odnos, mada smatram da ne bi ste napravili grešku ni kada bi ste ga angažovali po osnovu Ugovora o djelu.

   • Poštovana Sanela, hvala vam mnogo na Vašem odgovoru. Mnogo ste nam pomogli.

    • Poštovanje,

     Pitanje vezano za trajanje ugovora o djelu i njegovo ponavljanje, vi ste to odgovorili prije, da ne postoji vremenska ograničenost za ugovor o djelu.
     A naš kljigovođa kaže da ugovor o djelu može da traje samo 60 dana u jednoj kalendarskoj godini , pami to nije jasno?
     Lp

     • Sanela

      Ugovor o djelu je definisan Zakonom o obligacionim odnosima i nije vremenski ograničen. Jedan od osnovnih uslova jeste da to djelo ima KARAKTER ZAOKRUŽENE CJELINE.
      Sa druge strane, Ugovor o privremenim i povremenim poslovima je uređen Zakonom o radu i vremenski je ograničen na 60 dana.
      Očigledno se miješaju instituti Ugovora o djelu i Ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

     • Koliko se puta može zakljuciti taj ugovor o privremenim i povremenim poslovima?
      Hvala 1

     • Sanela

      U toku godine maksimalno u trajanju od 60 dana, neovisno o broju ugovora. Zakon o radu je u članu 136. propisao sljedeće: “Za obavljanje privremenih i povremenih poslova može se zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, pod uvjetima: da su privremeni i povremeni poslovi utvrđeni u kolektivnom ugovoru ili u pravilniku o radu, da privremeni i povremeni poslovi ne predstavljaju poslove za koje se zaključuje ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sa punim ili nepunim radnim vremenom i da ne traju duže od 60 dana u toku kalendarske godine.

 20. Postovana, molim Vas da mi odgovorite na slijedece :

  Da li osoba koja je zaposlena na puno radno vrijeme u jednoj firmi moze potpisati Ugovor o djelu ili Ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa drugom firmom za slijedece poslove:
  1. obracun placa, poreza doprinosa i izrada specifikacija,
  2. priprema podataka za finansijske izvjestaje koje obradjuje i potpisuje agencija za racunovodstvo.

  napominjem da navedeni poslovi ne zahtjevaju angazman osobe duze od 1 do 2 dana u toku mjeseca.

  Unaprijed hvala.

  • Sanela

   S obzirom da se radi o poslovima koji imaju karakter kontinuiteta (kažete 1 – 2 dana u toku mjeseca i vjerovatno tako stalno…) bojim se da u slučaju inspekcijskih kontrola (ako inspektori “nađu” to lice da radi te poslove) neće to prihvatiti kao zakonski regularan angažman. Osnovni poblem je kontinuitet poslova, pa i karakter (računovodstvena agenacija je u pitanju).

 21. Student( Volonter(

  Poštovana

  Prije svega citajuci ove komentare zaista želim da vam uputim sve pohvale i da vas upitam sljedece:
  1. Sa prijateljima sam pokrenuo jendu nvo organizaiciju i dobili smo jedan projekat i radi se o sljedecem. Kao kordinator osoba ima pravo na bruto iznos 1000 KM a jos nekoliko osoba ima pravo na honorare u bruto iznosu 70 KM, zanima me s obzirom da se radi o nevladinoj organizaciji a to cemo morati raditi po ugovoru o djelu na koji naicn cemo to raditi, odnosno koje poreze moramo placati i kako to uraditi = Hvala unaprijed

 22. Student( Volonter(

  Hvala vam puno i jos jedn pitanje:

  S obzirom da smo tek poceli mozete li nam dati savjet sta nam je kao udruzenjz potrebno da imamo kod sebe a u pogledu pracenja finansija, pravvdanja sredstava i slicno, koji obrasci i knjige da vodimo,?

  • Sanela

   Pitanje zahtjeva opširan odgovor :-)
   Vi morate imati računovođu koji će Vam sve to raditi i koji će Vam pojasniti Vaše obaveze u smislu vođenja evidencija, plaćanja poreza i sl.

 23. Postovana,

  radim u jednoj firmi koja Sistematizacijom radnih mjesta nije predvidjela radno mjesto čistačice.
  Da li se može napraviti Ugovor o djelu za čišćenje prostorija firme pocev od narednog mjeseca (april) pa sve do kraja tekuce 2014. godine. Nakon toga da se produzi anexom ugovora.

  Hvala Vam puno na odgovoru!

  • Sanela

   Možete Vi potpisati Ugovor o djelu, međutim, uzimajući u obzir da se radi o kontinuitetu u radu (pretpostavljam da će čistaćica dolaziti i raditi svaki dan, svaki drugi ili treći dan u sedmici i tako sve do kraja 2014. godine) inspekcija rada će Vam sigurno zahtijevati prijem iste u radni odnos i korigovanje internog akta. Ovo govorim iz iskustva :-)

 24. draga Sanela,
  1. kao što sam i pretpostavljala poslodavac nedozvoljava da pošaljem mejlom pravilniik o formiranju cijena, ali ja sam doslovce prepisala član koji mene zanima i on glasi ovako:
  “na nabavnu cijenu iz koje je isključen ulazni PDV zaračunava se utrđena marža prema odrdbama ovog pravilnika , te dobijemi VPC bez PDV” .
  2.Poslodavac je položio pri registraciji 2000,00 KM i to sam knjižila na 3020 kontu, sada on ta sredstva troši i ja knjižim na konta na koja se trošak odnosi. Kakva je situacija dalje na kontu 3020 , je li i dalje tu ostaju te 2000,00 KM
  izvinite što Vam ovo pišem u nedjelju, Vi kada Vam vrijeme dozvoli meni odgovorite.
  Hvala puno Sanela,puni ste razumijevanja za sve nas .

  • Sanela

   Možete tako formulisati strukturu cijene, tj. način formiranja cijene, samo neka se “pazi” tog dijela “zaračunava se utvrđena marža prema odredbama ovog pravilnika”. Je li i kako je utvrđena marža? Ako nije, bolje da se samo napiše “zaračunava se marža”.
   Što se tiče drugogo pitanja, 2.000 KM osnivačkog kapitala stoji na k-tu 302 bez obzira što se troši.

 25. Poštovana,
  Angažujemo nerezidenta po Ugovoru o djelu za našu NVO. Na koji način ga možemo isplatiti (gotovi novac ili na njegov račun u inostranstvu ili možda nešto treće?). Kako se pravda činjenica da je novac isplaćen nerezidentu? Da li je dovoljan njegov potpis na Ugovoru o djelu ili su potrebni dodatni dokumenti?

  Unaprijed hvala!

  • Sanela

   Sa nerezidentom ste u obavezi potpisati odgovarajući Ugovor (o djelu, ili o sutorskom djelu, npr.) kojim definišete prirodu posla.
   Novac ne možete isplatiti u gotovini jer se radi o oporezivoj naknadi, koja mora ići na tekući račun. Nije bitno što se radi o računu u banci u inostranstvu.

 26. Postovana,

  imam sledeci problem…u Bilansu stanja imam gresku koja je vezana za kapital a ni u AFIP-u to neznaju da mi rijese..naime radi se o tome da mi je stavka Upisani a neuplaceni kapital AOP 109 veca od ostalih stavki u kapitalu ( nerasporedena dibit i dionicki kapital )…. i kada se to izracune kapital mi ispada u minusu jer je formula takva da se oduzima AOP 109 …..kako bih to izbjegla ja sam stavila AOP 109 u minusu i onda je sve OK tj stvarno stanje ali u BS ne smije se unositi negativan iznos
  sta da radim?

  • Sanela

   Vaša situacija je malo neobična. Obično se ovakvi slučajevi pojavljuju kada je gubitak veći
   od ukupnog kapitala, pa se razlika unosi u AOP 064 u Aktivi.
   Ja bi na AOP 109 unijela toliki iznos da mi kapital bude 0 KM, a razliku (koliko Vam, u stvari, i ide u minus) bi iskazala u Aktivi na AOP 062 (privremeno) i to bi pojasnila u Zabilješkama uz finansijske izvještaje. Jeste neobično rješenje, ali drugačije ne vidim jer to kako ste uradili nije u redu.

 27. Poštovana,
  interesuje me koje obaveze u vezi placanja doprinosa i poreza ima poslodavac koji sklopi Ugovor o privremenim o povremenim poslovima !?!?

  • Sanela

   Obzirom da aktuelnim Zakonom i Pravilnikom o porezu na dobit nije decidno propisan porezni tretman Ugovora o privremenim i privremenim poslovima (koji kao institut postoje u Zakonu o radu), stajalište Porezne uprave jeste da se oporezuju sa punim doprinosima, tj. da se tretiraju kao plaća. Preporučujem Vam da postavite upit Poreznoj upravi po tom pitanju.

 28. Đorđe Lazić

  Poštovana g. Sanela,

  Kao prvo ne mogu a da ne pohvalim sve ove Vaše komentare. Zaista su na visokom stručnom nivou, ali istovremeno i veoma jasni i razmljivi i za nas kojima ova problematika nije bliska. Hvala Vam puno zbog Vašeg truda.

  A sada maje pitanje.

  Živim u Republici Srpskoj i ostvario sam pravo na punu starosnu penziju (40 godina penzijskog staža), te sam otpočeo primati tu penziju. Od tih mojih 40 godina penzijskog staža 10 godina je penzijski staž ostvaren u Republici Hrvatskoj, a 30 godina u BiH. Kako nemam 65 godina starosti primam samo srazmjerni dio penzije iz BiH, a što u praktičnom znači da moja penzijska primanja iznose oko 75 % od pune penzije koju bih trebao primati za 40 godina staža.
  Zanima me da li postoji zakonit način da ja u jednoj auto-školi povremeno budem angažovan kao instruktor vožnje kada se pojavi veći broj zainteresovanih kandidata koje ne mogu “obraditi” postojeća dva instruktora. Po mojoj procjeni to angažovanje bi godišnje moglo iznositi 200 do 300 sati efektivnog rada. Ja ne želim nikakav angažman koji bi podrazumijevao prekidanje primanja postojeće penzije. S druge strane vlasnik auto-škole bi bio voljan da plati sve pripadajuće poreze i doprinose na naknade koje bi meni isplaćivao u slučaju eventualnog moga angažovanja.
  Možete li mi pojasnitii (ako ste razumjeli suštinu pitanja) postoji li zakonska mogućnost (i ako postoji, koji je to način) da me kao penzionera predmetna auto-škola angažuje povremeno u onim vremenskim periodima kada joj se pojavi više kandidata nego što ih mogu stalno zaposleni instruktori “odraditi”. Ponovo naglašavam plaćanje obaveza (porezi, doprinosi) nisu sporni, to bi se uredno platilo.

  Bio bih Vam jako zahvalan na odgovoru i stručnom savjetu, odnosno na pomoći u rješavanju ovog pitanja.

  Takođe bih Vam bio jako zahvalan ako biste mi odgovorili u što kraćem roku.

  Srdačno Vas pozdravljam !

  • Sanela

   Poštovani, nema smetnje da Vas angažuju, iako ste penzioner. Vaš angažman može biti radni odnos (bez obzira što ste penzioner) ili po Ugovoru o djelu.
   Ukoliko se odlučite na angažman radnog odnosa, radi se o”klasičnom” radnom odnosu pri čemu se plaćaju svi doprinosi i Vama isplaćuje plaća.
   Ako se, pak, odlučite za Ugovor o radu, auto – škola mora voditi računa da Vas ne angažuje na poslovima i zadacima za koje su potrebna radna mjesta.
   S obzirom da pišete da bi Vas angažovali na radnom mjestu “instruktor vožnje” smatram da je ispravniji angažman radnog odnosa (iako znam da je takav angažman “skuplji” za poslodavca).

 29. Đorđe Lazić

  Hvala Vam puno na trudu, ljubaznosti i odgovoru ! Zaista ste vrlo ljubazni, što se danas i ne susreće baš tako često.
  Što se tiče pitanja koga sam Vam postavio već sam ga uspio razjasniti. Pronašao sam Odluku Ustavnog suda RS koji je razmatrao tu problematiku i o njoj se odredio. U konačnici sve je tako kako ste i Vi objasnili.

  Još jednom puno Vam hvala, prvenstveno na Vašoj dobroti ! Želim Vam puno sreće u životu.

 30. Poštovana gospođo Sanela,

  trenutno imamo situaciju da smo sklopili Ugovor o djelu sa osobom koja ima dozvolu boravka izdatu od nadležnih institucija u BiH i boravište u FBiH, međutim tokom trajanja ugovora će joj isteći dozvola boravka, a ta je osoba neće produžiti. Ono što predstavlja problem je da isplata naknade za ovaj Ugovor o djelu ide u dvije rate. Jedna rata bi bila dok je osoba rezident FBiH, a druga kad postane nerezident. Da li je ovakav tretman moguć u okvirima jednog ugovora o djelu, dakle za prvu uplatu bi predali AUG a za drugu PDN, odnosno jednim ugovorom bi bila obuhvaćena dva statusa.

  Hvala unaprijed na trudu i srdačan pozdrav!

  • Sanela

   Poštovana, bez obzira na dozvolu boravka, status rezidenta se stiče kada fizičko lice boravi više od 183 dana na teritoriji FBiH.
   Znači, ako to fizičko lice više od 183 dana provede na teritoriji FBiH dobija status rezidenta i tada obračunavate sve što je navedeno u obrascu AUG-1032. Ako se radi o periodu do 183 dana, onda ima status nerezidenta i obračunavate samo porez na dohodak 10% i predajete obrazac PDN.
   Član 2 stav 4 Zakona o porezu na dohodak je propisao da: “Nerezidentom, u smislu ovog Zakona smatra se fizičko lice koje na teritoriji Federacije boravi manje od 183 dana.”

 31. Poštovana,

  Već nekoliko mjeseci sam Ugovorom o djelu angažovan u jednoj privatnoj kompaniji kao ispomoć. Nedavno su u kompaniji obavješteni da ne mogu više raditi sa tim ugovorom. Predložio sam im (pošto nemam radnog iskustva) da radim volonterski tj. da me prime na stručno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa.

  Čitao sam Zakon o radu, tražio informacije po netu i u Službi za zapošljavanje, ali nisam dobio potpun odgovor.

  Oni kao poslodavac treba da dobiju odobrenje od Ministarstva pravde za angažovanje volontera? Šta treba da sadrži zahtjev koji oni šalju i koji su uslovi da dobiju odobrenje?

  Unaprijed se zahvaljujem.

  Lijep pozdrav.

  • Sanela

   Zakon o volontiranju u FBiH možete naći na ovom linku http://www.asubih.ba/wp-content/uploads/2013/03/1.zakon-o-volontiranju-fbih.pdf
   Obratite pažnju na član 25. koji je propisao obaveze organizatora volontiranja, a između ostalog i prijaviti volontera Ministarstvu pravde ili instituciji za evidentiranje volontiranja i odjaviti ga u slučaju prijevremenog raskida ugovora.
   U članu 26. propisana je akreditacija organizatora volontiranja, tj. uslovi koje treba da ispuni organizator volontiranja da bi uopće mogao da angažuje volontera.
   Ja ne znam kako je registrovan Vaš poslodavac, ali postoje ograničenja propisana navedenim Zakonom, navedena u članu 6.:
   (1) Volontiranje u Federaciji BiH organizira organizator volontiranja.
   (2) Organizator dugoročnog volontiranja može biti isključivo:
   a) Organ uprave, upravna organizacija, organ izvršne vlasti, organ zakonodavne vlasti, ombudsmen, organ sudske vlasti, tužilaštvo, pravobranilaštvo, ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, zatvor i organ za prekršaje Federacije, kantona, grada i općine,
   b) javna ustanova,
   c) pravno lice registrirano u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije BiH ili Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH.
   (3) Organizator volontiranja mora biti akreditiran od Ministarstva pravde za organiziranje dugoročnog volontiranja.
   To je što se tiče Zakona o volontiranju. Volontiranje se još pominje i u Zakonu o radu, član 28., koji je propisao sljedeće:
   Ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno Zakonom ili Pravilnikom o radu, uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja,
   poslodavac može lice koje završi školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).
   Ugovor sa volonterom zaključuje se u pisanoj formi. Kopiju ugovora poslodavac dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje u roku
   od pet dana od dana zaključenja ugovora radi evidencije i kontrole. Volonterski rad može trajati onoliko vremena koliko je propisano
   trajanje osposobljavanja prema Zakonu, za određeno zanimanje. Trajanje volonterskog rada iz stava 3. ovog člana računa se u
   pripravnički staž i radno iskustvo kao uvjet za rad na određenim radnim mjestima ili za polaganje stručnog ispita.
   Volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvrđeno propisima za nezaposlena lica. Radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne
   bolesti poslodavac plaća nadležnoj službi za zapošljavanje 35% od najniže plaće za svakog volontera.
   Na izvjestan način dolazi do kolizije između ova dva Zakona.
   Nadam se da sam dala dovoljno informacija :-)
   Volonter ima pravo na odmor u toku radnog dana, dnevni odmor
   između dva uzastopna radna dana i sedmični odmor.
   [is_logged_in]

 32. Poštovana Sanela,
  Molila bih Vas da mi odgovorite na slijedeće pitanje:
  Certificirani sam računovođa i uskoro ću u penziju.Međutim, ja nisam osoba koja bih sjedila u kući a da ništa ne radim.Zet mi ima firmu d.o.o.u kojoj je između ostalog registrovano i vođenje knjigovodstva.Sin mi ima završenu onu školu koju je vodila firma AN-NUR čijom diplomom se može otvoriti agencija za knjigovodstvo.Međutim ,mi ne bismo otvarali agenciju,nego bih preko zetove firme vodili knjigovodstvo.Kako ja kao penzioner mogu tu da radim?Mislila sam da sin vodi poslovne knjige i naravo bude prijavljen kao stalni uposlenik,da se ispostavljaju mjesećne fakture za vođenje knjigovodstva,a ja na kraju godine na osnovu ugovora o djelu vršim izradu završnog računa.Da li je to zakonski moguće.
  Unaprijed Vam hvala na odgovoru.
  LP

  • Sanela

   Poštovana,
   Mislim da nema smetnji da se tako organizujete, premda se veoma često bespotrebno komplicira način obavljanja knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova. S obzirom da bi Vaš sin, sa odgovarajućom stručnom spremom, u toku godine vodio poslovne knjige, tj. radio knjigovodstvene poslove, Vi možete samo na koncu godine da, po osnovu Ugovora o djelu, pregledate, iskontrolišete i zaključite poslovne knjige, i uradite završni obračun. U ovoj varijanti ja zaista ne vidim smetnju da se tako organizujete, ni sa aspekta Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.

 33. Poštovana Sanela,
  – da li osoba koja je penzioner (korisnik invalidske penzije) moze biti angazovana po projektnim aktivnostima kao vozac u NVO-u po osnovu ugovora o djelu. Projektne aktivnosti traju godinu dana, a njegov angazman bi se odnosio na prevozenje osoblja tima na teren dva puta sedmicno?
  Zahvaljujem unaprijed.

  • Sanela

   Teško :-)
   Razlog je invalidska penzija koja Vam može postati upitna ukoliko nadležni u Poreznoj upravi, PIU i dr.institucijama saznaju da ste angažovani, tj. da možete raditi po Ugovoru o djelu. Hoću da kažem – Vi to možete raditi, ali je rizično u smislu da izgubite invalidsku penziju.

   • Da, poznato mi je da bi izgubio pravo na invalidsku penziju ukoliko bi zasnovao radni odnos i to najduze do navrsetka 40 godina staza ili 65 starosti (član 114.Zakona o PIO FBiH), i bas zbog toga i pitam, ako vec nije moguc radni odnos da li postoji mogucnost ugovora o djelu, a da pri tome ne izgubi status penzionera. Nisam nigdje pronasla zakonski propis koji bi uredjivao takvo pitanje, ogranicavao ga i slicno.

 34. Poštovana,
  može li se dobit vlasniku isplaćivati iz blagajne firme.. Prodajemo proizvode za gotovinu, i koliko bude para u blagajni otprilike po 2000,3000 KM da isplatimu vlasniku kao dobit…
  Imamo odluku iz prošle godine i sad je na kontu obaveza. Jel se može ovako isplaćivati??

  • Sanela

   Možete, jer je isplata iz dobiti neoporeziva. Isplate na tekući račun (uz određene izuzetke) obavezne su za oporezive naknade / isplate. Bitno je da imate Odluku uz svaku isplatu, ili jednu Odluku na osnovu koje bi sukcesivno isplaćivali dobit.

 35. Poštovana,
  sudski sam tumač (prevoditelj), nemam registriranu djelatnos. Radim prijevode fizičkim i pravnim licima. Za izvršeni prijevod ispostavim fakturu. Iznos koji mogu naplatiti propisan je zakonom. Koje poreze, doprinose i sl. sam dužna plaćati?
  Unaprijed zahvaljujem.

  • Sanela

   Vi kao sudski tumač imate status fizičkog lica koje nema registrovanu djelatnost, bez obzira što ispostavljate fakture.
   Prema Zakonu i Pravilniku o porezu na dohodak, isplatilac naknade je dužan da obračuna i plati: 4% doprinosa za zdr. osiguranje, 6% doprinosa za PIO, 10% poreza na dohodak, 0,5% naknade za prirodne i druge nesreće i 0,5% opšte vodne naknade. To je obaveza isplatioca, a ne Vas.

 36. Postovana,
  Imam firmu u Danskoj koja se bavi projektovanjem objekata i radimo produkciske crteze za DK-firme. Stupijo sam u kontakt sa inzinjerem iz BiH sto sad radi neke projekte za nas u Danskoj. Posto nam je potrebna faktura za obracune ovde u DK on je predlozijo da on pogrene svou firmu dole u BiH i da se ja vodim kao sto mogu da procitam u vasem tekstu “nerezident” osoba. Da li ima stvari/ zakona da bi mi morali posebno obratiti paznju?. Kako ide obracun za porez i placanja u tom slucaju sa moje strane?

  • Sanela

   Ako bi ste Vi bili zaposlenik u BH firmi, kao nerezident, podliježete istim obavezama i pravima kao i rezident, jer ostvarujete dohodak na teritoriji BiH.
   Npr. u vezi doprinosa Vi imate iste obaveze kao i rezident, na ugovorenu plaću. Porez na dohodak plaćate u budžet FBiH, ali taj plaćeni porez na dohodak možete koristiti kao umanjenje Vaše obaveze u zemlji rezidentnosti (Danska). Pretpostavljam da je u zakonodavstvu Danske predviđena ta mogućnost.

   • Hvala na brzom odgovoru.
    To nam je jasno za porez na platu u BiH da moram platiti 10% ali sta je sa placanjem za PIO i ostalim izhodima sto prate uz platu. Posto ja nisam nastanjen dole i tako da mi ne treba uplate za PIO i osiguranja?

    • Sanela

     S obzirom da ćete ostvarivati dohodak u FBiH i obveznik ste poreza na dohodak, automatski ste obveznik i svih doprinosa.
     Nema uticaja na to činjenica da niste nastanjeni u FBiH.

 37. Poštovana,

  Također želim da pohvalim Vaše stručne odgovore i mišljenja, koji nam svima puno polakšavaju snalaženje u džungli domaćih pravno-ekonomskih propisa.

  Nisam siguran koliko je moje pitanje u vezi sa vašom užomn strukom, ali ako možete da mi barem date svoje mišljenje ili neko ranije iskustvo za ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima:

  -da li prema vašem mišljenju jedni i drugi moraju biti predmet javne nabavke u budžetskom korisniku?

  Obzirom da je riječ faktički o nabavljanju usluga, pogovoto kad je riječ o uigovoru o djelu gdje se nabavljaju neke stručne usluge tipa predavač, koncusltant itd.

  Nadam se da ćete mi odgovoriti,

  Lijep pozdrav

  • Sanela

   Poštovani, nije oblast koju “pokrvam”, ali, koliko mi je poznato, SVI budžetski korisnici, bez obzira da li angažuju pravno lice (firmu, npr.) ili fizičko lice (neku samostalnu radnju ili “imenom i prezimenom” nekog konsultanta i sl.) moraju provesti proceduru javne nabavke. Što se tiče načina provođenja: direktan sporazum, konkurentski poziv ili javni poziv, to zavisi od vrste nabavke (robe ili usluge) i tu Vam savjetujem da se konsultujete sa pravnikom koji poznaje ovu oblast.

 38. Poštovana,

  Kao stalno zaposleni certificirani računovodja u jednoj firmi, na koji nacin mogu vršiti završne obračune na kraju godiine i za druge firme, osim za firmu u kojoj sam zaposlen? Da li je to moguće učiniti na osnovu ugovora o djelu?
  Da li na osnovu ugovora o djelu mogu voditi računovodstvo jedne neprofitne organizacije, koje je po obimu veoma malo i na kraju napraviti završni obračn. Da li je valjan ugovor o djelu izmedju mene i firme?

  Hvala

  • Sanela

   Hm, ovo je malo nedorečeno u samom Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH. Generalno, za knjigovodstvene poslove koji se rade u kontinuitetu ne može se potpisati Ugovor o djelu. Vi možete biti angažovani na takav način za izradu završnog obračuna, po mom mišljenju.

 39. Postovana, da li je moguce potpisati ugovor o radu a da i dalje ostanem na birou ? Hvala

  • Sanela

   Možete. Potpisivanje ugovora o djelu ne znači zasnivanje radnog odnosa i Vi ostajete kao nezaposlena osoba na Birou za zapošljavanje.

 40. Poštovana,
  Da li je moguće zaključiti ugovor o djelu sa državljaninom druge države, koji bi u toj državi vršio poslove referenta prodaje, odnosno komercijaliste za firmu iz BiH. Na koji način obračunati i platiti poreze?

  Ukoliko se u ovom slučaju ne može zaključiti ugovor o djelu, koji je najbolji način za regulisanje ove situacije. Napominjem da se radi o privremenom rješenju, dok se ne završi postupak dobijanja radne dozvole za rad stranca, odnosno regulisanja boravka stranca, nakon čega će se moći zaključiti ugovor o radu sa istim.
  Unaprijed hvala na odgovoru.

  • Sanela

   Prvo što morate paziti jeste činjenica da ako imate u opisu radnog mjesta / poslova / djelatnosti komercijalistu, možete imati problem sa inspekcijom rada.
   Ako ipak želite ili morate da angažujete nekoga po Ugovoru o djelu, a stranac je, onda on automatski ima status nerezidenta. Obaveze koje morate platiti za njega su: 10% poreza na dohodak, 0,5% Naknade za prirodne i druge nesreće i 0,5% Opšte vodne naknade.
   Detaljnije o Ugovoru o djelu možete naći i u našoj e-knjizi. Dobit ćete je besplatno samo prijavom na mejlnig listu, a detaljnije na linku /2014/01/poklanjamo-vam-knjigu-ugovor-o-djelu-i-autorskom-djelu/
   Ako je ne budete mogli skinuti / dobiti, javite se direktno na e-mail adresu.

   • Hvala puno na brzom odgovoru.
    Zamolio bih Vas da mi pošaljete knjigu na mail adresu, budući da je nisam mogao skinuti sa linka koji ste poslali.
    Lijep pozdrav!

 41. Poštovana,
  Molim Vas da mi pomognete jer sam u dilemi vezano za vlasnika frizerskog salona.
  Vlasnik je bio prijavljen na 8 sati,a u međuvremenu zbog bolesti nije u mogućnosti raditi puno radno vrijeme.
  Postoji li zakonska mogućnost da uradim promjenu radnog vremena sa 8 sati na 4 sata pošto je vlasnik i na koju osnovicu da računam doprinose ako se izvrši promjena na 4 sata.
  Da li je to i dalje osnovica 827,00 KM ili ne?
  Hvala unaprijed!

 42. Poštovana,
  imam potpisan ugovor o djelu s jednom firmom u FBiH na iznos prosječne plate. Mene zanima da li postoji ikakva mogućnost da ja sebi sam uplaćivam radni staž (samostalno), pošto ugovorom o djelu poslodavac mi ne plaća radni staž. Ja sam na evidenciji zavoda za zapošljavanje te ugovorom o djelu radim u firmi. Ako mozete da mi odgovorite da li je to izvodivo? Lijep pozdrav.

  • Sanela

   Ako ste angažovani po osnovu Ugovora o djelu onda Vam nalogodavac, kako ste sami rekli, i ne uplaćuje staž.
   Vi možete sami sebi uplaćivati PIO/MIO i zdravstveno osiguranje. Potrebno je da odete do nadležnih službi u tim Fondovima, popunite odgovarajuće obrasce i uplaćujete.

 43. Postovana,

  trgovina na malo zeli zakupiti stand u trznom centru gdje bi se takodjer vrsila prodaje robe.

  1. da li se mora osnovati nova poslovna jedinica sa novim rjesenjem na kojem ce biti navedena djelatnost prodaja na standovima ostale robe (sve u cilju izbjegavanja fiskalizacije za ovu djelatnost)?
  2. u slucaju da se radi samo o mjesec dana da li je neophodno zakljuciti Ugovor na odredjeno sa novim zaposlenikom koji ce raditi na standu ili moze Ugovor o djelu?

  Hvala puno na pomoci!

  • Sanela

   Poštovana, odgovoriću redom kako ste pitali:
   1. Ne morate osnivati poslovnu jednicu kod nadležnog suda, dovoljno je da sačinite Odluku i podnesete Zahtjev Zavodu za statistiku i Porenoj upravi za novi ID broj. Na žalost, moraćete fiskalizovati to prodajno mjesto. To ne možete izbjeći.
   2. Ako će zaposlenik raditi djelatnost za koju ste registrovani, onda Vam nije adekvatan Ugovor o djelu. Morate potpisati Ugovor o radu na određeno vrijeme.

 44. Poštovana,
  molim Vas ako može odgovor: Šta treba firma preduzeti kako bi imala deviznu blagajnu. Izvozit ce drva u Italiju i naplaćivati u eurima gotovinski, vozač ce po povratku donijeti eure otprilike 3,4 dana. Iznosi će biti po oko 2000 eura..Sta i kako ta sredstva da provodim, jel i kao obična blagajna samo su euri u pitanju ili, kako polažem na račun…Jel trebam kome prijaviti da imam deviznu blagajnu, kada naplatim od kupca jel mi se mora potpisati na naplatu da je platio i ostalo sta je potrebno po Vašem mišljenju..hvala puno

  • Sanela

   Poštovana,
   ne morate nikoga obavještavati da vodite deviznu blagajnu. Ona je kao takva dozvoljena i obavezna prema Zakonu o deviznom poslovanju.
   Što se tiče naplate izvoza u gotovom novcu, ograničenje je da ne možete naplatiti više u toku mjeseca od 10.000 EUR-a. Što se tiče plaćanja obaveza stranim dobavljačima – nerezidentima, ograničenje je 3.000 EUR mjesečno. Napominjem da ovo ograničenje nema veze sa brojem naplaćenih / plaćenih faktura.
   Prosječno dnevno stanje devizne blagajne pravnog lica – rezidenta FBiH u jednom tromjesečju može biti do 1.500 eura.
   To znači da prosjek dnevnih stanja u tromjeseču ne smije preći 1.500 eura, moguće da nekad bude i više, ako će drugim danima biti manje.
   Blagajnu vodite kao i KM blagajnu.

 45. Poštovani,
  Prvo da Vam se zahvalim na odgovoru i pomoci, a sad ope t mij e potreban savjet.Naime, vodim poslovneknjige za jedan mali butik, koji ima jednu uposlenicu, i nema neki veliki promet, dnevno stotinjak maraka, i moje pitanje je sljedece dali mogu voditi knjigu prihoda i rashoda na osnovu periodičnih izvjestaja koji se zakljucuju mjesecno, od npr 01.05.01.06 i time bih olaksao ubrzao svoju evidneciju(izbjegao bih svakodnevno unosenje dnevnih pazara koji se analiticki vode i Trgovackoj knjigi, a kao sto znamo knjiga prihoda i rashoda nam sluzi da utrvdimo ostvareni dohodak na kraju godine i temeljem toga platimo porez. i puno bi mi olaksalo ukoliko mi inspekcija bilo koja nebi pravila problem da vodim knjigu prihoda i rashoda pazari-za mjesec dana a rashodi kako sopijevaju, ali njih nema puno p a i nije neki posao.
  Unaprijed hvala na odgovoru.

  • Sanela

   KPR možete voditi tako samo ukoliko je taj butik u sistemu PDV-a (jer propisi o porezu na dohodak samo tada omogućavaju tu opciju).
   Ukoliko butik nije u sistemu PDV-a, onda morate za svaki dan unositi dnevni promet, ma koliki on bio.

 46. Postovani,
  Radi se o sljedecem,radim u jednoj Drzavnoj agenciji nivo BiH,skoro tri godine po osnovu ugovora o djelu,isti mi produzuju svaka tri mjeseca,mjesto gdje radim nije predvidjeno trenutnom sistematizacijom,a u ugovoru mi pise da zbog nemogucnosti raspisivanja javnog konkursa primaju mene na ugovor o djelu,nova sistematizacija u kojoj je predvidjeno moje mjesto je u proceduri preko 4 god.,zanima me dali je to u skladu sa zakonom,s obzirom da imam radno vrijeme(kartica za ulaz izlaz),kao i ostali zaposleni isto tako nisam samostalan u radu i radim sa resursima poslodavca(razne evidencije,izvjestaji cak i uniforma.
  Mene zanima dali se to moze smatrati djelom s obzirom da je sistematizacija u proceduri,a to isto mi pise u ugovoru i kakva su moja prava?Hvala na odgovoru.

  • Sanela

   S obzirom na opis Vašeg posla i ostale karakteristike koje ste naveli u pitanju navode na zaključak da ste morali imati zasnovan radni odnos.
   Međutim, kako samo navodite, sistematizacija radnih mjesta je “kočnica” koja Vam ne dozvoljava promjenu statusa. S obzirom da se radi o državnoj instituciji, teško da će iko osim državne revizije konstatovati Vaše stanje i tražiti (eventualno) promjenu.
   Ja Vam mogu samo reći da to nije u skladu sa važećim zakonima, i da Ugovor o djelu može biti neko prelazno, ali ne i stalno rješenje.

 47. Poštovana,

  Prvo da vas pohvalim na divnim objašnjenjima, i izvinjavam se ako je moje pitanje već neko postavio.
  Imam registrovanu dopunsku djelatnost u Republici Srpskojkoja se bavi telekomunikacionim uslugama i jednog stalno zaposlenog radnika a ja sam ppenzioner (puna penzija).Za posao koji sam nedavno dobio trebao bih angažovati devet radnika ( osam su već stalni zaposlenici drugih firmi a jedan je penzioner) koji su u toj struci.Zanima me koji je najbolji način i kojom vrstom Ugovora da ih angažujem.Posao traje 20 dana.
  Hvala

  • Sanela

   Poštovani, s obzirom da posao traje samo 20 dana, moguće je da ta fizička lica angažujete po osnovu Ugovora o djelu.
   Smatram da nema potrebe za njihovim angažmanom kao zaposlenika, jer se radi o kraćem periodu.

 48. Radim u preduzeću koje nema vanjskotrgovinski promet, ali nam je došlo od Vanjskotrgovinske komore obavještenje o plaćanju članarine za I kvartal 2014. godine. I ranije nam je to dolazilo i članarinu smo plaćali, međutim ne vidimo više svrhu plaćati je ubuduće.

  Pitanje, da li je ova članarina obavezna i da li se može tražiti VTK da obustavi slanje ovih obavještenja sa obračunatom članarinom.

  S poštovanjem.

 49. Poštovani,
  molila bih da mi odgovorite na pitanje, kada sklopimo ugovor o djelu sa određenim fizičkim licem na period od tri mjesesa na neto iznos od 500,00 KM, da li to podrazumjeva da mu se svaki mjesec na iznos od 500,00 km uplaćujemo doprinose ili to podrazumjeva jednokratna uplata doprinosa na iznos od 500,00 KM. Da li u ugovoru moramo navesti 500,00 km za tri mjeseca ili 500,00 km mjesečno ?

  • Sanela

   Poštovana, u Ugovoru definišete dinamiku isplate.
   Možete dogovoriti isplatu svaki mjesec, pa shodno visini isplate obračunavate doprinose, porez i druge naknade.
   Znači, KADA ISPLATITE NAKNADU, onda plaćate i obaveze po osnovu javnih prihoda.

 50. Poštovana,

  Angažovana sam na ugovoru o djelu u NVO na poslovima projekt koordinatora. Ugovor je zakljucen u trajanju od 4 mjeseca. Naknada za projekt koordinatora kao i troškovi dnevnica i goriva vezano za ovaj posao su isplaćeni zbirno za sva četiri mjeseca i obračunati na jednom AUG-u. Da li je ovo valjan način ili se trebalo isplaćivati zasebno za svaki pojedinačni mjesec, kao i zasebno naknada za projekt koordinatora , zasebno naknada za dnevnice i zasebno naknada za gorivo.

  Hvala unaprijed
  S.D.

  • Sanela

   Poštovana, ukoliko je Ugovorom definisano da se isplata vrši u jednom iznosu, niste napravili prekršaj.
   Nema potrebe da se mjesečno isplaćuje naknada ako tako nije ugovoreno.
   Takođe, nema potrebe odvajati naknadu od dnevnice i goriva.

 51. Poštovani

  Angažovana sam po ugovoro u o djelu kao asistent na projektu nerofitne organizacije . Cjelokupna duljina trajanja projekta je 27 mjeseci, s tim da mi ova organizacija izdaje novi ugovor svakih par mjeseci , prvi je bio na 6 mjeseci , trenutni je na 4 mjeseca. Je li to uredu ili bih trebala imati jedan na cjelokupni period trajanja projekta.

  S poštovanjem
  Smiljana

  • Sanela

   Nije prekršaj ako se radi tako. Ugovore potpisujete i isplate se vrše u skladu sa tim kako je predviđeno budžetom i projektnim aktivnostima.
   Nije nužno niti obavezno da morate imati potpisan ugovor za cijeli period trajanja projekta.

 52. Draga Sanela , komentari su ti vrlo profesionalni i nadam se da ćeš i meni dati dostojan odgovor.
  Postoji li mogućnost da mene, koji sam stanovnik BiH, angažuje strani državljanin na 8 dana kao organizatora putovanja po BiH. Kako urediti taj posao i uredno platiti dažbine državi. pozz.

  • Sanela

   Najjednostavniji način, koji zadovoljava zakonske odredbe, jeste angažman po osnovu Ugovora o djelu.
   U tom slučaju za plaćeni angažman Vi ste u obavezi da platite 10% poreza na dohodak i 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje, jer je isplatilac strano lice (nerezident).

 53. Poštovana Sanela,

  molim Vas za pomoć i mišljenje oko sljedećih pitanja. Osnovali smo privredno društvo d.o.o. Obzirom da je firma tek osnovana i nema prihoda u tekućem preiodu (vlasnički kapital je već potrošen), vlasnik je dao pozajmicu firmi, kako bi se tekući troškovi (režije, plata jedinog uposlenika-koji je ujedno i direktor firme) mogli pokriti. Da li ova beskamatna pozajmica vlasnika prema firmi ima bilo kakve porezne implikacije, potrebu prijave u poreznoj upravi, itd. Da li pored vlasniska, uposlenik koji je jedini može obavlajti funkciju direktora?

  Hvala Vam unaprijed!
  Srdačno,

  Sanela

  • Sanela

   Poštovana, beskamatna pozajmica u Vašem slučaju nema poreznih implikacija ni u kom smislu (direktni i indirektni porezi).
   Ne treba je prijavljivati Poreznoj upravi, samo je potrebno sačiniti Ugovor o pozajmici i moja sugestija je ovjera kod notara (nije obaveza).
   Što se tiče broja zaposlenika, postojala je Uredba koja je to regulisala, koja više nije na snazi. Međutim, s obzirom na ulogu Direktora, smatram da ipak treba imati najmanje jednog zaposlenog.

 54. Poštovanje,

  Imam jednu nedoumicu. Da li osoba koja je stalno zaposlena može da radi, dodatno kao profesor u školi (naravno da za to zvanje ima kvalifikacije), s tim da se radi o nepunoj normi sati za to radno mjesto?
  Koji tip ugovora se sačinjava sa školom u tom slučaju i kakve su obaveze zaposlenika.
  Unaprijed zahvaljujem

  • Sanela

   Poštovani, može u dvije škole da radi po 4 sata, na primjer. U tom slučaju zaključuje klasičan Ugovor o radu i ima sva prava iz radnog odnosa kao i zaposlenik koji radi na 8 sati (puno radno vrijeme). Obaveze zaposlenika su da radi :-) On nema obaveza u smislu plaćanja poreza i sl.
   Nadam se da sam dobro shvatila pitanje, ako ne, kolega, javite se direktno na mejl :-)

 55. Kakav Ugovor sklopiti sa bivšom djelatnicom koja je u mirovini za zamjenu djelatnice 14 dana za vrijeme godišnjeg odmora.
  zahvaljujem

  • Sanela

   Poštovana, mislim da za tako kratak period ne bi bio problem da se potpiše Ugovor o djelu (ako inspekcija rada na to ne bi gledala blagonaklono, iskrena da budem). Međutim, 14 dana je ipak kratak period da bi se zaključivao Ugovor o radu.

 56. Poštovana Sanela,

  Molim Vas za pomoć i mišljenje u vezi sljedećeg pitanja.
  Naime mi smo firma koja se bavi proizvodnjom začina i trgovinom na veliko. Zanima me da li možemo po osnovu Ugovora o djelu angažovati djevojke za promociju našeg proizvoda u trgovinskim lancim širom BiH, na period od godinu dana, s tim da bi djevojke bile angažovane po potrebi, par puta u mjesecu, uz uplatu svih obaveza u skladu sa zakonom.

  Hvala Vam unaprijed,

  Srdačan pozdrav

  • Sanela

   Poštovani, smatram da možete napraviti angažman po osnovu Ugovora o djelu, samo je bitno da takvo radno mjesto nije predviđeno Vašim internim aktom (Pravilnikom o radu i radnim odnosima).

 57. Poštovana Sanela,

  hvala što neko ovakav kao Vi postoji i daje stručne i dobre odgovore.

  Interesuje me naime, ukoliko imam zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme, 40 sati sedmično, da li me drugi poslodavac može prijaviti na 2 ili 4 sata sedmično po ugovoru na određeno vrijeme? Ili je potrebno napraviti izmjenu ugovora o radu sa prvim poslodavcem (smanjiti normu od 40 sati sedmično) kako bi me mogao drugi poslodavac prijaviti na ta 2 ili 4 sata sedmično? Može li se prekoračiti radna sedmica od 40 sati? Unaprijed Vam se zahvaljujem. Pozdrav

  • Sanela

   Vi možete imati zasnovan radni odnos sa dva poslodavca, ali Vam sedmična norma časova ne može preći 40.
   U Vašem slučaju, raskidate radni odnos sa poslodavcem sa ponudom sa izmjenjenim Ugovorom (smanjenje radnih sati) i zapošljavate se kod istoga na 4 sata dnevno, a kod drugog poslodavca takođe na 4 sata dnevno.

 58. Postovana,
  Radila sam dvije godine na Ugovor o djelu u JU Obdaniste kao spremacica.Potreba za radnikom u ovoj ustanovi je potrebna ali medjutim direktor ove ustanove to gura pod tepih.Kad sam u razgovoru rekla da bi bilo vrijeme za prijavu jer vec dvije godine radim,naravno vise Ugovor ne potpisujem uz obrazlozenje da je Ustanova u ne mogucnosti da placa taj isti.S obzirom da se radi o takvoj Ustanovi gdje je potrebna spremacica i da sam radila dvije godine na istim poslovima kakve su moje sanse za prijem u stalni radni odnos? Unaprijed se Zahvaljujem

  • Sanela

   Vaš problem je između Vas kao angažovanog lica u JU i Direktora. On ne želi, iz određenih razloga, da sa Vama zasnuje radni odnos.
   Vi možete jedino prihvatiti ili ne da radite po Ugovoru o djelu.
   Ono što mogu reći jeste da on nije u pravu i da sa aspekta radnog zakonodavstva Vi ste davno trebali imati zasnovan radni odnos.

 59. Postovani, da li postoji zakonska odreba koja govori o tome koliko % radnog vremena volonter treba odraditi u Predskolskoj ili Skolskoj ustanovi?
  Srdacan pozdrav

  • Sanela

   Za odgovor na to pitanje (ako uopće postoji), moraćete se obratiti nadležnom Kantonalnom ministarstvu obrazovanja, iz razloga što se propisi o toj oblasti donose na kantonalnim nivoima.

 60. Poštovana,molim Vas da mi odgovorite koliko dugo se može produžavati ugovor na određeno vrijeme,jeli dvije godine ili više.Naime imamo uposlenika kojem već godinu i pol dana u kontinuitetu produžavamo ugovor na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca zbog prirode posla.Unaprijed se zahvaljujem.S poštovanjem.

  • Sanela

   Član 19. Zakona o radu je propisao da se Ugovor o radu zaključuje na neodređeno i na određeno vrijeme.
   Ugovor o radu koji ne sadrži podatak u pogledu trajanja smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme. Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti na period duži od dvije godine. Ako zaposlenik izričito ili prećutno obnovi ugovor o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem, odnosno izričito ili prećutno zaključi sa istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme na period duži od dvije godine bez prekida, takav ugovor smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, ako kolektivnim ugovorom nije drugačije određeno.
   Znači, ugovor o radu na određeno vrijeme se može samo jednom zaključiti, nakon toga se poslodavac i zaposlenik odlučuju da li – nikako, ili pak na neodređeno vrijeme.

 61. Poštovani,
  prilikom prijave na javni konkurs u javnoj upravi FBiH, odnosno zapošljavanja u istoj, da li je radno iskustvo po osnovu ugoora o djelu priznato kao i radni staž upisan u radnu knižicu? Odnosno, ako imam preko dvije godine radnog staža u struci upisanog u radnu knjižicu, a godinu sam radio na osnovu ugovora o djelu, da li zadovoljavam uslov iz konkursa o min.radnog staža od 3 godine?

  Hvala vam unaprijed, s poštovanjem

  • Sanela

   Rad, odnosno Vaš angažman po osnovu Ugovora o djelu ne predstavlja radni odnos, niti se može priznati kao radni staž.
   To je samo Vaše radno iskustvo, koje se samo kao takvo može priznati.

   • Da li s tim radnim iskustvom steceno po osnovu ugovora o djelu moze konkurisati u Agencija za državnu službu FBIH. Tacnije,da li je ono izjednaceno sa radnim stazem u smislu prijave na konkurs .Jasno mi je da ostalim aspektima to radno iskustvo nije izjednaceno sa radnim stažem?

    • Sanela

     To morate provjeriti u Agenciji. Ja Vam, na žalost, ne mogu dati konkretan odgovor, jer, radno iskustvo je jedno, a radni staž drugo. Sve zavisi od stajališta i akata i propisa koje Agencija provodi.

  • Upravo sam u istoj poziciji .Sudeci po Vasem odgovoru to prakticno znaci da gospodin Dragan na osnovu Ugovora o djelu odnosno stecenog radnog iskustva po tom ugovoru moze da se prijavi na javni natjecaj gdje se trazi 3 godine radnog staža ? JA tako razumijem Vaš odgovor …
   Hvala na odgvooru..s postovanjem

 62. Molim Vas da mi ogovorite na sljedece pitanje.Radim na ugovoru o djelu u kojem je utvrđena naknada od 1.200,00 KM u neto iznosu . Kako da mi “poslodavac” obracuna iznos ukukupnih doprinosa i porez na dohodak?Koji bi to iznos bio i kako doci do njega ? Hvala puno i nadam se hitnom odgovoru.

 63. Ugovoren je neto iznos naknade po osnovu Ugovora o djelu 1.000,00 KM.

  Bruto iznos naknade je 1.122,08KM (1.000 x 1,12208).
  1. Bruto iznos- 1.122,08 KM
  2. Priznati rshodi (1 x 20%) – 224,42 KM
  3. Osnovica za obračun (2 – 1) – 897,66 KM
  4. Doprinosi PIO (3 x 6%) – 53,86 KM
  5. Dorinosi zdravstveno osig. (3 x 4%) – 35,91 KM
  6 .Osnovica za obračun poreza (3 – 5) – 861,75 KM
  7. Porez na dohodak (6 x 10%) – 86,17 KM
  8. Iznos za isplatu (1 – 5 – 7) – 1 .000,00 KM

  Lijepo objašnjeno ali ja moram da pitam zaista.
  1. kako se dobije ovaj koeficijent 1,12208?
  2. koji su to priznati rashodi u iznosu os 20 % jer ja nemam nikakve priznate troškove samo naknadu u neto iznosu?
  3. zasto naručilac posla ima obavezu da uplacuje 6 % doprinosa u PIO ako mu ne ide u radni staž niti ulazi u penzijski osnov?
  4.Kako cu izracunati bruto iznos na naknadu u neto iznosu koja je ugovorena u ugovoru o djelu u iznosu od 1200 KM (nemam nikakvih priznatih drugih troskova..prevoz i sl.)?

  HVALA PUNO !!

  • Sanela

   Poštovani, to što pitate mene je, jednostavno, regulisano propisima.
   Koeficijentom 1,12208 Vi dižete ugovorenu neto naknadu (npr. 1.000 KM) za porez na dohodak i doprinos za zdravstveno osiguranje, uzimajući u obzir priznate rashode. Ovakva matematika je propisana Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak i propisima o doprinosima. Možete jednostavno u excelu da napravite tabelu i dobićete jednostavnim stavljanjem u odnos dvije vrijednosti ovaj koeficijent.
   Što se tiče rashoda oni se priznaju u tom procentu, što je takođe propisano naprijed navedenim zakonima i pravilnicima. Ako imate po tom pitanju nejasnoća, najbolje je da se obratite Federalnom ministarstvu finansija.
   Isti odgovor je i za doprinos 6% za PIO.

 64. Poštovana autorice,

  Potpisan je ugovor o djelu i za to se isplaćuje naknada u iznosu od 300,00 KM. Firma je u FBiH, radnik koji je potpisao ugovor o djelu je iz RS-a. Možete li mi pomoći kod obračuna i uplate? Šta uplatiti, koji iznos i koja svrha?

  Lijep pozdrav!

 65. Poštovana,

  Molim Vas da mi odgovorite, odnosno potvrdite prethodne vaše odgovore ako sam Vas dobro razumjela.. 😉

  Dakle, potpisivanjem ugovora o djelu dobija se pravo samo na uvjerenje o radnom iskustvu, a ne i radnom stažu. I to uvjerenje može da izda lice koje je angažovalo fizičko lice na određenoj poziciji za rad na osnovu ugovora o djelu. E, sada pitanje. Da li je moguće to uvjerenje o potvrdi radnog iskustva iskoristiti za polaganje stručnog ispita? jer sticajem okolnosti imam samo 10 mjeseci radnog staža, a ovamo 3 mjeseca radnog iskustva na osnovu ugovora o djelu. Takođe bi Vas zamolila da još jednom obrazložite ugovor zasnovan na povremenom i privremenom radu. Kakva su tu prava fizičkog lica koje je zaposlen na određeno 2 mjeseca? Tačnije, bila sam u toj situaciji, nisam bila prijavljena. Određena mi je neto plata 400 km za rad u Predškolskoj ustanovi na osnovu navedenog ugovora. Da li ja mogu dobiti kakvu potvrdu da sam radila na određenim poslovima u toj ustanovi i kakve su obaveze naručioca posla?

  Unaprijed, veliko HVALA!! Pozdrav

  • Sanela

   Što se tiče prvog dijela pitanja, to zavisi od institucije / ustanove koja Vam traži dokaz o radnom stažu, odnosno, da li će prihvatiti dokaz o radnom iskustvu. Koliko znam da to nije nigdje izričito propisano, osim internim aktima svakog poslodavca.
   Drugi dio pitanja se odnosi na Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, koliko sam razumjela. Tu je za Vas ista situacija kao da ste potpisali i radili po osnovu Ugovora o djelu. I sami kažete da niste bili prijavljeni. Potvrdu možete i trebate dobiti da ste radili pod takvim angažmanom dva mjeseca. Na to imate pravo. Obaveze naručioca posla jesute da plati pripadajuće poreze i doprinose i da Vam isplati naknadu, i takođe da izda potvrdu o Vašem angažmanu.

 66. Postovanje,

  ja sam propustio prijavu prihoda za proslu godinu jer od jedne firme nisam dobio na kraju godine sta je sve uplaceno (potvrdu, izvjestaj ili kako se vec zove) jer firma nije izmjerila sve obaveze prema meni odnosno ima oko 5 ugovora za koje nisam dobio pare. Te godine sam imao sa 3 razlicite firme ugovore o dijelu. Sada moje pitanje je da li cu imati kakvih problema vezano zbog toga kada budem prijavljivao za ovu godinu prihode. Ove godine sam u jednoj od tih firmi prijavljen na ugovor o radu a sa druge dvije imam nekih ugovora o dijelu.

  hvala na pomoci…

  • Sanela

   Godišnju prijavu popunjavate i dohodak prijavljujete samo za onaj dio koji je naplaćen. Znači, ako niste naplatili onda nije niti trebalo da te iznose prijavljujete u Godišnjoj prijavi poreza na dohodak. U godini u kojoj naplatite (princip blagajne se primjenjuje), u toj godini Vi i prijavljujete taj dohodak, neovisno od toga kada su ugovori zaključeni.

   • Hvala na odgovru, ali ja i dalje ne znam sta da radim sada. Rok za proslu godinu je naravno istekao. Da li ja mogu naknadno kako prijaviti taj prihod ili mogu tu godinu preskociti ili moram ocekivati neku kaznenu mjeru i koje su to mjere za ne prijavljivanje prihoda. Hvala!

    • Sanela

     Ako ste u prošloj godini NAPLATILI taj prihod, a niste ga prijavili, najbolje je da napravite Zahtjev za storniranjem stare, i podnesete novu, izmjenjenu prijavu poreza na dohodak. Ono što ćete morati platiti jesu zatezne kamate 0,04% za svaki dan zakašnjenja.

 67. Poštovana Sanela,

  Bila sam zaposlena po ugovoru o radu u jednoj firmi na području tuzlanskog kantona do 31.07.2014. (ukupno 9 mjeseci). Trenutno sam na birou gdje sam u obavezi da se javljam svakih mjesec dana jer sam dobila rješenje o pravu na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti (3 mjeseca po cca 300,00 KM). Na račun mi je legla tek prva rata, interesuje me ako se sada “zaposlim” po ugovoru o djelu u jednoj organizaciji da li će to imati uticaja na moja primanja po gore navedenom osnovu?

  Unaprijed hvala na odgovoru i LP.

  • Sanela

   Poštovana, angažman po Ugovoru o djelu nije zapošljavanje, pa stoga nećete imati problema ako Vas neko angažuje na taj način.
   Nema razloga niti osnova da Vam Zavod za zapošljavanje ukida naknadu.

 68. Nevenka Jerković

  Poštovana!
  Interesira me da li s predsjednikom sindikata škole, članovi sindikata te iste škole mogu sklopiti neku vrstu ugovora o isplati naknade za vođenje sindikata jer, od kako je zbog ušteda ministarstvo fnancija našeg kantona ukinulo plaćanje sindikalnih povjerenika, nitko ne želi da bude predsjednik zbog raznih obveza i odgovornosti? Ako se to uopće može uraditi, koji se obrasci popunjavaju prilikom plaćanja doprinosa i poreza? Unaprijed hvala!

 69. Poštovani,

  Radim po ugovoru o djelu zaključenim sa poslodavcem nerezidentom. Ugovor je na godinu dana sa mogućnošću obnavljanja. Posao koji obavljam se odnosi na internet prodaju po kojoj sam plaćena određenim procentom. Koje su moje obaveze u pogledu plaćanja poreza i doprinosa. Također zanima me koji obrazac popunjavam u poreznoj upravi.

  Hvala unaprijed,
  Samra

  • Sanela

   Poštovana, kada ste angažovani od strane nerezidenta, Vaša obaveza je da platite 10% poreza na dohodak i 4% doprinosa za zdravstevno osiguranje. Na žalost, propisi o oporezivanju dohotka u FBiH nisu predvidjeli poseban obrazac za ovu “vrstu” dohotka, ali ga morate prijaviti kroz Godišnju prijavu poreza na dohodak (GPD-1051) na kraju godine. Takođe, navedenih 10% poreza na dohodak i 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje morate platiti najkasnije 15 dana računajući od dana priliva tog dohotka.

 70. Poštovana,

  Javljam se iz jednog mladog Udruženja, koje planira organizirati Konferenciju. Uvodničari Konferencije bi bili stručnjaci iz tog područja iz Republike Hrvatske i Crne gore, koji će biti isplaćeni po ugovoru o djelu.
  Interesuje me uplata doprinosa i poreza, kad su osobe, fizička lica iz druge države.

  Unaprijed se zahvaljujem na pomoći.

  Lijep pozdrav.

  • Sanela

   Poštovana, radi se dakle o nerezidentima. U tom slučaju plaćate samo porez na dohodak 10% i posebne naknade.
   Ako ugovorite neto iznos, primjenjujete stopu 11,11%, a ako ugovorite bruto iznos, primjenjujete stopu 10%.
   Obrazac koji se predaje PU je PDN-1033.

 71. Poštovana,
  Molim vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje:

  Sindikalna organizacija zaposlenih se u cjelosti finansira iz sindikalne članarine. Ova članarina se izdvaja u iznosu od 1% od netto plaće svakog člana sindikata. Dakle, radi se o udruživanju sredstava zasposlenih. Aktima sindikalne organizacije je utvrđeno da sve aktivnosti u cilju zaštite prava i interesa članova sindikata vodi sindikalni odbor izabran od strane te sindikalne organizacije. Ovim aktima je članovima odbora utvrđeno i pravo na naknadu u iznosu od 100KM mjesečno, za troškove rada koje redovno imaju (telefon, prevoz, kopiranje raznih materijala i sl). Ova naknada se isplaćuje “na ruke”. Da li je ovo ispravan način i da li ova naknada podliježe plaćanju poreznih obaveza, ako se ima u vidu da se isplaćuje iz članarine prikupljene iz netto plaća zaposlenih, na koje plaće je već plaćen porez?

  • Sanela

   Poštovani, bez obzira što se sindikalna članarina isplaćuje, tj. izdvaja iz plaće koja je već oporezovana, svaka isplata je oporeziva u smislu da se porezno tretira kao Ugovor o djelu. Napominjem, s obzirom da se ne radi o vršenju “djela”, odnosno, radi se o pokrivanju određenih troškova, nije potrebno potpisivanje Ugovora. “Stvar” je samo u tome da se takve isplate NE MOGU vršiti “na ruke” već na tekući račun i da su oporezive kako sam gore navela.

 72. Poštovana Sanela,
  Da li mogu u ovom periodu napraviti Odluku kojom iz akumulirane dobiti povlačim dio iznosa koji ću koristit za isplatu dobiti prema nosiocima udjela ravnomjerno prema visini udjela.Porez na dobit je naravno izmiren.
  Ranije sam donosila Odluku nakon završnog računa.
  Unaprijed se zahvaljujem.

  • Sanela

   Poštovana, Odluku o rasporedu dobiti, pa samim time i isplate dobiti vlasnicima kapitala, vrši se na osnovu odluke Skupštine d.o.o., koju u ovom slučaju čine vlasnici kapitala (koliko god da ih ima). Na osnovu te odluke Vi vršite isplate iz dobiti, ravnomjerno, odnosno u skladu sa učešću svakog pojedinačno u osnovnom kapitalu.
   Odluka koju ste podnosili uz završni račun je Prijedlog, a ne “prava” odluka (da se tako izrazim).

 73. Molim vas ako mozete da mi odgovorite.Moj otac je 2004 ostvari pravo na penziju kao RVI tj.invalidninu, medzutim on je 2006god poginuo u saobracajnoj nesreci a mama je ostvarila pravo samo na 50posto od njegove invalidnine tj prima invalidninu 45 km zato to je njegov postotak bio 50posto dali bi se taj postotak njegove invalidnosti mogao povecati s tim da mama posjeduje nalaze njegove koje on nije dostavio kada je predao za ostvarenje prava na penziju.LIJEP POZDRAV

 74. Poštovana,

  Nadam se da ćete mi uspjeti pojasniti sljedeću situaciju. Kolegica radi na Fakultetu kao spoljni saradnik bez zasnivanja radnog odnosa. Za svaki semestar potpisuje Ugovor kojim se definiše iznos novca koji dobija na kraju istog. Naime, taj Ugovor nije Ugovor o djelu već ima drugi naziv – Ugovor o održavanju nastave (tako nešto mislim). Interesuje me sljedeće: Da li je to samo drugi naziv za Ugovor o djelu? Da li se za tu vrstu Ugovora (koji ne nosi naziv Ugovor o djelu) vodi neki procenat na staž. Da li Fakultet plaća (i koliko) porez na taj iznos?

  Nadam se da nisam bila konfuzna kada su u pitanju neki pravni pojmovi. Trenutno nemam Ugovor ispred sebe pa pišem po sjećanju.

  Lijep pozdrav

  • Sanela

   Poštovana, u suštini se radi o Ugovoru o djelu ili Ugovora o autorskom djelu (predavanje spada u autorska djela), bez obzira što formalno nosi drugi naziv.
   Za angažman po osnovu tog ugovora ne “ide staž”, a isplatilac plaća 10% poreza na dohodak, 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje, 6% doprinosa za PIO i posebne naknade (2 x 0,5%) za prirodne i druge nesreće i opštu vodnu naknadu.
   Detaljnije o ovoj vrsti Ugovora možete naći u besplatnoj e-knjizi, koju možete preuzeti sa linka /e-knjiga/
   i za Ugovor o djelu kao i za Ugovor o autorskom djelu.

 75. Poštovana,

  dali se mogu koristiti vrste prihoda od ugovora o djelu za autorski ugovor i ovaj obrazac AUG-1032 u PU.
  I jesu li racuni na koji se uplaćuju doprinosi za autorski ugovor isti (jer imam na koje se uplaćuju ugovori o djelu).

  Doprinosi za PIO- vrsta prihoda 712-126
  Doprinosi za ZOR- vrsta prihoda 712-116
  Porez na dohodak- vrsta prihoda 716-116
  Naknada za prir. i dr. nesreće – vrsta prihoda 722-582
  Opća vodna naknada – vrsta prihoda 722-529

 76. Poštovanje,

  Prije svega da pohvalim web. Čista petica..

  Imam pitanje u vezi udruženja građana koje djeluje u FBiH. Angažovali smo jednu firmu iz inozemstva da nam radi web stranicu. Ispostavili su nam račun za navedene usluge sa PDV-om (njihovim) pa me zanima je li moguće taj račun platiti gotovinom i koje je ograničenje (do kojeg iznosa) za plaćanje gotovinom (ne znam jeli ograničenje uopće postoji).

  Ako ima ograničenja jeli moguće da nam izdaju više računa na manje iznose?

  Zahvaljujem na odgovoru.

  LP

  • Sanela

   Hvala na praćenju stranice, prije svega. Što se tiče plaćanja ino-dobavljaču u gotovini, limit je 3.000 EUR / mjesec, neovisno od broja računa.
   Znači, možete u toku jednog mjeseca platitit XY računa, ali ukupan iznos ne može biti veći od 3.000 EUR. To je propisano Zakonom o deviznom poslovanju.

   • Hvala Vam na odgovoru.

    Znači, podignemo gotovinu za materijalne troškove i njima bez problema platimo s tim da pazimo da mjesečno ne smijemo preći iznos od 3.000,00 EUR?

    Još jednom sve pohvale za web stranicu a prije svega na vremenu koje izdvajate da ovdje odgovarate nama koji imamo razna pitanja.

    Veliki pozdrav

 77. Poštovani,
  molim Vas da da mi objasnite koje su sve obaveze ugostiteljske radnje (diskoteka) sa zakonskog aspekta, odnosno koje sve knjige mora voditi,šta sa cjenovnikom jel mora imati i jel se to mora negdje ovjeriti,ostalo što smatrate bitnim kao obavezu za ovu djelatnost?

  Lijep pozdrav

 78. Sindikalna organizacija zaposlenih kod jedne privatne firme se u cjelosti finansira iz sindikalne članarine. Ova članarina se izdvaja u iznosu od 1% od netto plaće svakog člana sindikata. Dakle, radi se o udruživanju sredstava zasposlenih. Aktima sindikalne organizacije je utvrđeno da sve aktivnosti u cilju zaštite prava i interesa članova sindikata vodi sindikalni odbor izabran od strane te sindikalne organizacije. Ovim aktima je članovima odbora utvrđeno i pravo na naknadu u iznosu od 100KM mjesečno, za troškove rada koje redovno imaju (telefon, prevoz, kopiranje raznih materijala i sl). Ova naknada se isplaćuje “na ruke”. Da li je ovo ispravan način i da li ova naknada podliježe plaćanju poreznih obaveza, ako se ima u vidu da se isplaćuje iz članarine prikupljene iz netto plaća zaposlenih, na koje plaće je već plaćen porez?

  • Sanela

   Poštovani, bez obzira što se naknada isplaćuje iz članarine sindikata, i što je ista prikupljena iz plaća koje su već oporezovane, svaka takva isplata se tretira kao isplata po osnovu Ugovora o djelu. S obzirom da se radi o nadoknađivanju troškova, a ne o isplati naknade, ne morate potpisivati Ugovore o djelu, dovoljno je samo da: isplatu izvršite na tekući račun i platite pripadajuće obaveze (10% porez na dohodak, 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje, 6% doprinosa za PIO i posebne naknade, 2 x 0,5%, za zaštitu odprirodnih i drugih nepogoda i opšte vodne naknade). Takođe, potrebno je i odgovarajući obrazac predati Poreznoj upravi (AUG-1031).

   • Postovana,
    molim Vas za odgovor na pitanje koje je u vezi sa sindikatom i prethodnim pitanjem. Naime, aktima sindikalne organizacije je imenovan sekretar sindikata za obavljanje administrativnih i finansijskih aktivnosti sindikalne organizacije. Odlukom sindikalnog odbora sekretaru je za rad utvrđeno i pravo na naknadu u iznosu od 250Km mjesecno. Da li je ovdje potrebno sklapanje ugovora o djelu? Iz prethodnog odgovora ocito je da je potrebna uplata navedenih poreza i predaja navedenog obrasca PU. Obzirom da to nije uradjeno, mozemo li (moramo li) sada retroaktivno uraditi navedeno i da li mozemo ocekivati neke probleme jer to nije uradjeno blagovremeno? Takodjer, ukoliko se dokumentacija u vezi sa svim isplatama arhivira uz odgovarajuce odluke, da li je dovoljan samo godisnji finansijski obracun ili je potrebno voditi i neku druge knjige?
    Unaprijed hvala na Vasem odgovoru.

    • Sanela

     Poštovana, morate platiti pripadajuće poreze i doprinose, kako sam i navela. I to retroaktivno.
     Potpisivanje Ugovora o djelu je obavezno, samo vodite računa da li se radi o poslovima u kontinuitetu i da li je ta osoba već zaposlena.
     Što se tiče poslovnih knjiga, u obavezi ste voditi glavnu knjigu po principu dvojnog knjigovodstva i predavati finansijske izvještaje.
     Druge evidencije Vam nisu potrebne.

     • Postovana,
      hvala Vam na odgovoru. Molim samo za pojasnjenje ovog Ugovora o djelu. Naime, osoba je vec u stalnom radnom odnosu u preduzecu u kojem djeluje sindikat, imenovana je za sekretara od strane UO Sindikata na period mandata tog UO, dakle 4 godine, a to je onda kontinuitet? Na koji nacin se onda moze napraviti ugovor o djelu?
      Unaprijed hvala na odgovoru.
      Lijep pozdrav,

     • Sanela

      U takvoj situaciji drugačije i ne može, iako znam da su to poslovi u kontinuitetu. Razlog je što je osoba već u radnom odnosu.

 79. Postovana Sanela,
  primio sam poziv od Porezne uprave kojom prilikom su me obavijestili da sam protekle godine po osnovu Ugovora o djelu ostvario dobit od 6.000 KM te da vise nemam pravo na zdravstveno osiguranje.
  Navodno sljedece sedmice ce me i pismeno obavijestiti o tome. Da li postoji zakon koji to precizira i ukoliko je to tacno na koji nacin se onda regulise zdravstveno osiguranje. Napominjem da nisam stalno zaposlen te da jedina primanja ostvarujem preko Ugovora o djelu.
  Hvala

  • Sanela

   Poštovani, nepoznato mi je da postoji limit za ukidanje prava na zdravstveno osiguranje.
   Provjeriću tu informaciju pa Vam javim direktno na mejl.

 80. Hvala vam na odgovoru.

 81. Poštovana,

  Molim da mi odgovorite na koji način se i u kom procentu obračunavaju doprinosi na privremene i povremene poslove.

  Unaprijed zahvalna.

  • Sanela

   Poštovana, isto kao i na angažman po osnovu Ugovora o djelu. Na web stranici imate primjere obračuna, u zavisnosti kako je ugovoreno, neto ili bruto iznos.

   • Poštovana, unaprijed se izvinjavam ako je u prethodnim kometarima već bilo pojašnjenje za pitanje koje ću postaviit.
    S obzirom da ste rekli da su ugovori o djelu i ugovori o privremenim poslovima dvije različite kategorije zanima me da li i za jedne i za druge postoji obaveza podnošenja Obrazca AUG – 1031
    Unaprijed se zahvaljujem.

    • Sanela

     Poštovani, prema tumačenju Porezne uprave, isplate po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima se smatraju nesamostalnim radom i na njih se plaćaju PUNI doprinosi. Međutim, ostaje “praznina” u načinu prijavljivanja plaćenih doprinosa, jer se ne može vršiti kroz obrazac MIP (ne radi se o zaposleniku).
     Za Ugovor o djelu i Ugovor o autorskom djelu se predaje obrazac AUG-1031, a što se tiče Ugovora o privremenim i povremenim poslovima (ako baš njega kao takvog morate potpisati :-)) moj savjet je da se obratite Poreznoj upravi za Mišljenje.

 82. Postovana,
  Da li mi mozete pomoci Vasim strucnim odgovorima? Firma se nalazi u Republici Srpskoj i bavi se prikupljanjem otpada. Nakon poplava u maju mjesecu vodenim tokom su dosle velike kolicine otpada. Firma bi angazovala radnike po ugovoru o djelu, kraci vremenski period, da izvrse posao sanacije od poplave. Dio poslova bi bio i prikupljanje otpada. A ostali dio poslova bi bio ciscenje i sanacija stete. Da li se radnici mogu angazovati po ugovoru o djelu, da izvrse ciscenje otpada od poplava ? Posao je jednokratan.

  • Sanela

   Poštovana, mišljenja sam da možete angažovati fizička lica po osnovu Ugovora o djelu jer se radi o poslovima za koje postoji trenutna potreba i nisu poslovi vezani za djelatnost firme.

 83. Poštovana,već duže vrijeme sam na Birou za zapošljavanje a u zadnje vrijeme sam angažovana po osnovu Ugovora o djelu i interesuje me da li mogu i dalje biti prijavljena na Birou za zapošljavanje a ako ne imam li zdravstveno osiguranje,obzirom da poslodavac po zakonu treba da plaća neki procenat.

  • Sanela

   Poštovana, možete i dalje biti na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, bez obzira na to što ste angažovani po osnovu Ugovora o djelu i što Vaš nalogodavac plaća 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ti plaćeni doprinosi Vama ne znače ništa.

 84. Zdravo, molim Vas mozete li mi reci da li ugovor o djelu ulazi u radni staz i koliko ste upoznati s tim da li poslodavac moze bez znanja svog uposlenika izvrsiti njegovu prijevu, a da mu nikada nije uzeo radnu knjizicu niti se odjavio s biroa.

  • Sanela

   Poštovana, nemoguće je da poslodavac prijavi u radni odnos zaposlenika bez njegovog znanja. Prvo, zaposlenik mora da dostavi radničku knjižicu i poreznu karticu, a potom da potpiše Ugovor o radu. Prije toga se svakako treba da odjavi sa biroa.
   Što se tiče Ugovora o djelu, on ne ulazi u radni staž.

 85. Poštovana,
  Ukoliko poslodavac (državna institucija) osobi angažovanoj po ugovoru o djelu rezerviše avionski prevoz radi obavljanja službenog zadatka i plaća ga direktno putničkoj agenciji (narudžbenica, faktura), da li je poslodavac dužan platiti poreze i doprinose kao da je isplatio naknadu toj osobi? Hvala unaprijed, Nenad.

  • Sanela

   Ne, s obzirom da se radi o plaćanju direktno avio-prevozniku, odnosno putničkoj agenciji, nema obaveze na obračunavanjem poreza i doprinosa. Izuzetno, da se radi o ISPLATI vršiocu Ugovora o djelu, onda bi postojala navedena obaveza.

 86. Postovana Sanela,
  primio sam poziv od Porezne uprave kojom prilikom su me obavijestili da sam protekle godine po osnovu Ugovora o djelu ostvario dobit od 6.000 KM te da vise nemam pravo na zdravstveno osiguranje.
  Navodno sljedece sedmice ce me i pismeno obavijestiti o tome. Da li postoji zakon koji to precizira i ukoliko je to tacno na koji nacin se onda regulise zdravstveno osiguranje. Napominjem da nisam stalno zaposlen te da jedina primanja ostvarujem preko Ugovora o djelu.
  Hvala

  • Sanela

   Poštovani, nije mi poznato da postoji limit koji ograničava primanja u smislu onemogućavanja prava na zdravstveno osiguranje.
   Jedino je moguće da PU indirektno nastoji da Vas primora da registrujete djelatnost i plaćate pune doprinose.

 87. Poštovani, da li Ugovor o djelu u nekim slucajevima moze zamijeniti volonterski ili pripravnicki rad, i da li vec moras imati pripravnicki da bi obavljao te poslove po Ugovoru o djelu ako se radi o drzavnim sluzbama. Hvala

  • Sanela

   Poštovani, Ugovor o djelu, Ugovor o volontiranju i Ugovor o pripravničkom radu su tri različite kategorije.
   Stoga Ugovor o djelu ne može biti zamjena za pomenuta dva.

 88. Postovana, Vec sam Vam pisala na temu Ugovor o djelu i dobila sam Vas odgovor na kojem e od rca zahvaljujem.Sad mi treba mali savjet? Pozvala sam Inspekciju rada koja je obisla Ustanovu i utvrdila niz nepravilnosti,te da poslodavac nije trebao a mnom zakljucivati Ugovor o djelu vec Ugovor o radu,ali moj angazman je prestao po Ugovoru o djelu vise od 4 mjeseca te inspektorica nije mogla nista poduzeti te mi prdlozila da svoja prava trazim putem suda.Pa Vas molim za savjet,da li sam okasnila i da li mou uspjeti.Stim da bih angazovala advokata za Radno pravo,pa me zanima po Vasem misljenju da li imam ikakve sanse? Hvala

  • Sanela

   Poštovana, drago mi je da se time Vaš problem riješio i da Vam je moj savjet koristio. Što se tiče prethodnih 4 mjeseca, smatram da imate šanse, ali pod uslovom da imate “dobrog” advokata :-)

 89. Postovanje, sukladno pravomocnoj sudskoj presudi uplatili smo dosudjenu nadoknadu na ime izgubljenih plata i doprinose za PIO i o tome obavijestili poreznu upravu. Porezna uprava zahtijeva uplatu punih poreza i doprinosa iz i na platu, sto je za nas dodatni trosak koji nije dosudjen u presudi. Da li porezna uprava ima pravo da nam nalozi dodatne uplate koje nisu nalozene sudskom presudom? Hvala LP

  • Sanela

   Poštovani, PU ima pravo, po osnovu važećih propisa o porezu na dohodak i doprinosima, zahtijevati plaćanje PUNIH poreza i doprinosa na sve naknadne isplate plaća.

 90. Redovan sam student, dobila sam ponudu da radim u jednom ugostiteljskom objektu na par sati… Da li ja mogu raditi na osnovu ugovora o djelu? Da li se moram prijaviti u neku studnetsku sluzbu ? Ko pravi ugovor o djelu, studentska sluzba ili moj poslodavac ?
  Hvala unaprijed

  • Sanela

   Rad direktno, po osnovu Ugovora o djelu sa poslodavcem nije u skladu sa propisima. Međutim, to je rizik lica koje Vas angažuje, a ne Vaš.
   Što se tiče prijave u Studentsku službu, mislim da ne morate, ali ipak provjerite sa njima.
   Ugovor sačinjava ugostitelj koji Vas angažuje, i za to plaća određene poreze i doprinose. Vi nemate obaveza da plaćate bilo kakve poreze i sl.

   • Postovanje,
    Postavljena sam za stalnog sudskog tumaca na nivou FBiH. Nisam u radnom odnosu. Zanima me kako mogu registrovati svoju djelatnost, a da to ne bude obrt, da placam samo porez na dobit, Moze li to biti kao asocijacija,centar, servis ili sl. ?

    • Sanela

     Poštovana, imate samo dvije opcije: obrt ili privredno društvo. Treće nema.
     Porez na dobit plaćate ako se registrujete kao d.o.o. na osnovu poslovnih knjiga koje se vode po principu dvojnog knjigovodstva.

 91. Poštovana,

  mene brine sljedeće. Naime, u posljednje vrijeme se desilo to da je Biro za zapošljavanje dobilo spisak od Porezne uprave spisak svih osoba koje su imale određene prihode u prvoj polovici 2014 godine i o tome obavještavaju sve osobe s tog spiska. Mene interesuje, jer sam i ja na tom spisku, da li me mogu “skinuti” s biroa jer sam 4 mjeseca bila na Ugovoru o djelu jer mi je rečeno da moja plaća po tom ugovoru ne moze iznositi više od 25% prosječne plaće u FBiH. Da li oni imaju bilo kakvu osnovu da to urade i čime se iskreno mogu braniti ukoliko to budu htjeli uraditi?

  Nadam se skorom odgovoru.

 92. Može li računovođa na ugovor o dijelu biti prijavljen? Možete li mu tu situaciju malo pojasniti, hvala puno!!!

 93. Poštovana, prije svega želim da pohvalim Vaš site na kojem sam našao puno savjeta a za koje ima vrlo malo sličnih web stranica za BiH. Radim u firmi koja čija je osnovna djelatnost usluge građevinskim mašinama i imam jedan problemčić. Naime, imamo potrebu za osobom koja bi s vremena na vrijeme (po potrebi) vršila poslove održavanja bagera (varenje i slične popravke). Da li određeno fizičko lice možemo zaposliti putem Ugovora o djelu za pomenute poslove i na koji način. Odnosno, možemo li napraviti Ugovor o djelu na nivou godine ili moramo za svaki posao posebno. Ako možemo na godišnjem nivou da li moramo unaprijed odrediti naknadu (što je malo komplikovano s obzirom da ne znamo kada će nam te usluge zatrebati ni koliki će obim usluga biti) ili se naknada može plaćati na osnovu nekog zapisnika o izvršenom radu ili sličnom dokumentu. Nadam se da nisam puno zakomplikovao. Unaprijed hvala na odgovoru. Lp! Sanel

  • Sanela

   Poštovani, ako se zaista radi o povremenim poslovima i ako ti poslovi predstavljaju cjelinu, i ako nisu predviđeni kao radno mjesto u Vašem internom aktu (Pravilniku o radnim odnosima ili sl.), onda tu osobu možete angažovati po osnovu Ugovora o djelu. Međutim, skrećem Vam pažnju da morate biti pažljivi u vezi sa takvim angažmanom i u tom smislu Vam preporučujem da pročitate post, link – /2015/01/zavodi-za-zaposljavanje-skidaju-sa-evidencije-lica-koja-primaju-naknade-po-osnovu-ugovora/
   Kako ugovarate naknadu nije bitno, može mjesečno ili u nekom drugom vremenskom periodu, najbitnije je ovo što sam naprijed navela.

 94. Postovana Sanela,

  Rijec je o mojoj sestri. Naime, danas je stiglo rješenja o prestanku vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba. U istom rješenju navode da je po osnovu ugovora o djelu za perioda od 1 januara – 30 juna, ostvarila prihod od 5000,00 KM, te da se u vezi sa navedenom dobiti, brise sa evidencije nezaposlenih osoba.

  Naime, zanima me, da li po osnovu ugovora o djelu, ima pravo na zdrastveno osiguranje !?

  Zahvalna i s postovanjem, Sonja

 95. Postovana imam potpisan ugovor o djelu u firmi Avon kozmetika BiH…Ugovor je potpisan 2012 godine u augustu i na racun sam dobivala od 150 do 200KM zavisno od mog truda…Zanima me da li me mogu odjaviti s biroa-evidencije za nezaposlene osobe ako ja nemam ugovor o radu nego iskljucivo potpisan UGOVOR O DJELU…Moram napomenuti da sam imala bonuse(nagradu) u 2013 god u visini od 1000KM,a u 2014 isto 1000KM…Od mjeseca decembra moja naknada je po 400KM…S obzirom da su me sami po sebi vec odjavili ne znam sta da radim dalje kome da se obratim jer ja nemam ugovor o radu jos jednom ponavljam…To mi je zaista cudno jer ima osoba koje rade isto sto i aj imaju isti ugovor o radu a rade u firmama napr. bolnice,skole,opcine dakle imaju ugovore o radu i dodatno jos rade ovaj nazovimo posao s istim ugovorom kao i ja…Hvala Vam unaprijed na odgovoru…

 96. Direktor sam firme koja se bavi projektovanjem i strucnim nadzorom u gradjevinarstvu. Firma je dobila posao nadzora u iznosu od 10.000,00 KM + PDV. Za taj posao od 2 mjeseca, angazovao sam potrebno strucno lice preko Ugovora o djelu za neto iznos od 5.000,00 KM plus troskovi putovanja (placanje goriva njegovom privatnom vozilu, spavanje u hotelu). Obzirom da je angazovano lice svakodnevno putovalo na taj posao a ponekad i spavalo, ti troskovi su poslije dva mjeseca iznosili oko 2.000,00 KM:

  1. Da li firma mora na ukupan iznos od 7000,00 KM platititi obaveze po Zakonu (6%+ 4%+10…) ili samo na iznos od 5.000,00 KM ?
  2. Ako firma mora platiti razne poreze na iznos troskova od 2.000,00 KM, da li moze racune za gorivo (koje je dostavilo angozovano lice) koristiti kao odbitnu stavku ulaznog PDV-a?

  Hvala

  • Sanela

   Poštovani, za sve što ste, pored 5.000 KM, ISPLAĆIVALI angažovanom licu, a ono potom plaćalo navedene izdatke, morate obračunati i platiti 10% + 4% + 6%. Međutim, ukoliko je, na primjer, hotel plaćan po osnovu fakture koja je glasila na firmu, onda za taj dio ne treba obračunavati i plaćati navedeno. Znači, bitno je razlikovati ISPLAĆENO ili PLAĆENO. Za sve ISPLAĆENO se tretira kao Ugovor o djelu, a PLAĆENO po osnovu fakture ne.
   Što se tiče priznavanja PDV-a, ukoliko fakture glase na firmu, i ukoliko prema propisima o PDV-u možete priznati ulazni PDV, onda imate pravo na priznavanje istoga. Za račune goriva obratite pažnju da li se radi o putničkom ili teretnom vozilu, odnosno, o iznosima računa ukoliko su plaćani u gotovini.

 97. Poštovana Sanela, molim vas za odgovor :
  da li lice koje je zaposleno u NVO-u, ima ugovor o radu na odredjeno vrijeme, te radi u svojoj struci, moze sa istim svojim poslodavcem zakljuciti ugovor o djelu prema projektnim aktivnostima koje nemaju veze sa opisom njegovog radnog mjesta, ali za sto svakako ima odredjene kvalifikacije. Takodjer bih vas pitala o drugoj mogucnosti, da li se na takav vec postojeci ugovor o radu moze zakljuciti eventualni aneks ugovora kojim bi se definisale projektne aktivnosti koje nemaju veze sa opisom radnog mjesta, da li se takvo sto moze izvesti?
  Vezano za prvu opciju (zakljucivanje ugovora o djelu) zamolila bih vas ukoliko znate zakonski propis ili neku odredbu koja propisuje navedeno ako je to uopste izvodivo.

  • Sanela

   Poštovana, teško da možete imati istovremeno zaključen Ugovor o radu i Ugovor o djelu sa istim poslodavcem.
   Razlog je što se radi o konkretnim aktivnostima koje su u opisu djelatnosti NVO. Jedino ispravno bi bilo da se za taj iznos uveća plaća i na sve obračunavaju puni doprinosi i porez na dohodak, tj. da se naknada za obje aktivnosti tretira kao plaća.

 98. postovana,

  molim vas da mi odgovorite,

  -udruženje humanitarna oganizacija treba da dobije donaciju od fizickog lica.kako to tretirati sa aspekta poreza i kako je knjižiti

 99. Poštavana, sve pohvale za stranicu, tek sam je otkrila i sigurno cu je u buducnosti pomno pratiti ;), jako puno korisnih stvari.
  Imam pitanje da li imate negdje ovakva objašnjenja za obracune za naknade za članove komisija,naknada za volontre i pripravnike?
  Kod komisija da li se obracunavaju ovi isti porezi?

  • Sanela

   Poštovana, naknade za volontere i pripravnike planiramo u narednom periodu obraditi i objaviti na stranici.
   Što se tiče naknada za razne komisije (UO, NO i sl.) obračun se vrši na isti način, samo se ne priznaju rashodi koji su, npr, kod Ugovora o djelu 20% a kod Ugovora o autorskom djelu 30%.
   Ja se izvinjavam što kasnim sa odgovorom, Vaše pitanje je “zalutalo” u spam. Hvama Vam na lijepim riječima :-)

 100. Postovanje,
  Radim kod poslodavca vise od godinu dana koji mi u kontinuitetu daje Ugovor o djelu. Da napomenem, posao koji se obavlja je u kontinuitetu isti. Osim toga po Ugovoru o djelu trazi da se obavlja nocni rad, smjene vikendom i sl. (kad kazem nocni rad mislim na smjene u periodu izmedju 22 – 07h). Naravno za taj rad nije nijedan radnik placen onako kako bi trebao po zakonu jer se poslodavac ogradio odredjenim iznosom po Ugovoru o djelu. Odlucila sam prijaviti poslodavca inspekciji. Sta je Vas savjet da uradim u ovom slucaju.
  Takodjer, ukoliko se odlucim na tuzbu protiv poslodavca (ukoliko budu postojale osnove za to) da li postoji mogucnost da poslodavac za sav taj period od godinu dana bude duzan da izvrsi uplatio PIO/MIO doprinosa retroaktivno?
  Unaprijed hvala na odgovoru!

  • Sanela

   Poštovana, ukoliko posao koji obavljate, tj. radno mjesto je direktno vezano za djelatnost poslodavca, i eventualno se nalazi u internom aktu kao radno mjesto + kontinuitet obavljanja posla i navedene karakteristike (noćni rad i sl.) ne može se obavljati po Ugovoru o djelu.
   Ukoliko izvršite prijavu Inspekciji rada, ona će vjerovatno naložiti poslodavcu da zasnuje radni odnos sa Vama, a što se tiče eventualne tužbe zavisi od umješnosti advokata da Vam se retroaktivno obračuna u plati staž za vrijeme za koje ste angažovani po osnovu Ugovora o djelu.

 101. Poštovana,

  Imam jedno pitanje vezano za pozajmice firmi…

  Na osnovu preliminarnog izvještaja godišnjeg obračuna firma je u gubitku, interesuje me da li se pozajmica data firmi od strane vlasnika/radnika može otpisati sa obaveze i oprihodovati s ciljem da se pomogne pozitivan rezultat firme? Za pozajmicu je napravljen ugovor te je ovjeren od strane KPU, kao neoporeziv. Rok vraćanja je naznačen, bez zakonskih kamata. Interesuje me da li se to može uraditi sa stanovišta PDV-a? Porezom na dohodak će biti oporezovano kroz godišnji obračun, ali da li postoji neki minimalni iznos koji se ne smije preći, što se tiče PDV propisa.
  Hvala na odgovoru.

  • Sanela

   Poštovana, možete obavezu po osnovu pozajmice otpisati u korist prihoda i na taj način uticati na visinu poslovnog rezultata.
   Poreznih posljedica nema, što se tiče direktnih i indirektnih poreza, kao ni ograničenja u smislu iznosa.
   Porezne posljedice bi postojale ukoliko ste ugovorili kamatu.

   • Poštovana, može li nastavnik koji je u u radnom odnosu na neodređeno zakljuciti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova kao što je npr. rad u komisiji

    • Sanela

     Moram reći da Porezna uprava u postupcima kontrole ne gleda blagonaklono na ovakav vid angažmana. Uglavnom se sav angažman zaposlenika i sve naknade koje se isplaćuju tretiraju kao plaća. Najbolje bi bilo da uputite upit Poreznoj upravi ili Ministarstvu finansija FBiH za zvaničan stav i odgovor.

 102. Poštovana,
  Trenutno sam zaposlen kod jednog budžetskog korisnika, a od nedavno imam registrovanu dopunsku djelatnost – knjigovodstveni servis, za što sam dobio odgovarajuće odobrenje. Moje pitanje se odnosi na slijedeće. Da li, kao vlasnik knjigovodstvenog servisa, mogu sklopiti ugovor o djelu sa firmom u kojom sam zaposlen u svrhu izrade završnog obračuna, iako sam zaposlen na poslovima koji nemaju nikakve povezanosti sa knjigovodstvom?

  Unaprijed Vam se zahvaljujem,

  • Sanela

   Poštovani, s obzirom da ste zaposlenik, može doći do različitih tumačenja od strane inspekcije, ukoliko bude kontrole. Može se postaviti pitanje zašto Vaš poslodavac ne zaposli certificiranog računovođu, ili pak zašto ne plati edukaciju trenutnim zaposlenicima za dobijanje statusa certificiranog računovođu. To su sve otvorena i moguća pitanja tako da Vam, na žalost, ne mogu izričito reći – možete potpisati Ugovor o djelu. To je poprilično “klizav” teren :-)

   • Poštovana,
    Kao dopunsko zanimanje registrovao sam obrtnu djelatnost:
    – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leazing) opreme za rekreaciju i sport – šifra djelatnosti N77.21. Interesuje me da li mogu u objektu gdje se obavlja pomenuta obrtna djelatnost postaviti automat za tople i hladne napitke uz ugovorni odnos sa iznajmljivačem pomenutog automata.
    Da li za to moram imati odobrenje nadlež. općinskog organa. Da li automati za samoposluživanje koje puni izdavač ulaze u sferu ugostiteljstva. Hvala!

    • Sanela

     Poštovani, navedeni automati ne ulaze u sferu ugostiteljstva. To nisu Vaši automati, Vi njih samo iznajmljujete pa shodno tome ne trebate tražiti dozvole od nadležnih tijela.

 103. Poštovana Sanela,
  Imam za Vas nekoliko pitanja:
  1. Fizička osoba je razvila software koji bi sada “unijela” u tek osnovanu firmu, d.o.o. Može li se na osnovu ugovora prodati software od strane vlasnika, fizičke osobe, pravnoj osobi? Koje su porezne implikacije ovakve prodaje, mislim na porez na dohodak i porez na dobit. Na isti način bi se obavila i prodaja opreme, računara, laptopa i sl.
  2. Koje su obveze za poreze i doprinose kod isplate plaće zaposleniku strancu koji je dobio radnu dozvolu za rad u FBiH. Na koji način se uplaćeni doprinosi prijavljuju, kroz koje specifikacije?
  Unaprijed zahvaljujem na odgovoima.

  • Sanela

   Poštovana, mislim da bi “najčišće” bilo da se izvrši povećanje osnovnog kapitala u pravima i stvarima, koje ste konkretno naveli. Jeste da je ova procedura skuplja, jer bi morali platiti notarsku obradu izmjene Odluke ili Ugovora o osnivanju, Statuta, kao i administrativnu taksu sudu, ali je, kako sam već rekla – čista.
   Opcija koju Vi navodite, prodaja od strane vlasnika samom pravnim licu čiji je vlasnik može povući pitanje cijene i efekata po osnovu transfernih cijena u Poreznom bilansu, kao i povećanje obaveze prema vlasniku / osnivaču. Ako se pak odlučite za ovakav način unosa, onda vodite računa da cijene po kojima bi vlasnik prodao “svom” pravnim licu navedene stvari i prava bude realna i tržišna, tj. da ne bude precijenjena (da ne bi došlo do efekata transferne cijene u Poreznom bilansu).
   Za stranca (nerezidenta) se sve isto obračunava kao i za rezidenta, samo se porez na dohodak plaća prema sjedištu isplatioca, tj. poslodavca. Specifikacija koja se predaje je redovna, kao i za rezidente, tj. “domaće” zaposlenike.

 104. Postovana,

  Da li je u redu imati ugovor o djelu da radim svaki dan 4 sata kao sekretar i to već 2 godine.

 105. Poštovana,
  Moje pitanje se konkretno odnosi na knjigu prihoda i rashoda. Vodim poslovne knjige jednoj apoteci i dosta poteškoća mi stvaraju knjižne obavijesti od dobavljaca koje se inace salju apotekama po obracunatom rabatu, ili povratu robe i td. Na koji način K.O. da evidentiram u knjigu prihoda i rashoda pošto prilikom plaćanja računa ja na 1 uplatnicu plaćam više računa i umanjim za K.O. , kako to da evidentiram u knjigu prihoda i rashoda.

  • Sanela

   Vi te KO, pa umanjenju računa u EPO, unosite kad storno troškova nabavke robe u KPR. Jednostavno, račun koji ste umanjili za KO (koju ste prethodno unijeli takođe kao storno u EPO) u umanjenom iznosu unosite u KPR. Ako se desi da ste račun već platili i unijeli u KPR, a KO je došla kasnije, onda tako postupate sa sljedećim računom koji dospijeva na plaćanje.

 106. Pnadovezujuce pitanje:

  da li mogu kao DOPUNSKU djelatnost otvoriti obrt za racunovodstvene usluge? ili mora biti dodatna (sa uposljavanjem jednog radnika). da li taj obrt mogu voditi iz stana ili moram imati iznajmljen poslovni prostor?

  procitao sam da fiskalnu kasu u svakom slucaju moram imati.

  • Sanela

   Hm :-) Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH je propisao obavezu da se eksterno računovodstvo može obavljati samo ako agencija ima zaposlenike, međutim, poznato je da (prećutno) Ministarstvo finansija FBiH, kao i Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH dozvoljava registraciju agencija i kao dopunske djelatnosti. Možete obrt registrovati na kućnu adresu.

 107. poštovana Sanela,molila bih Vas za brzi odgovor, iako V i to inače i radite,
  naime, radi se o sledćem JP koje se bavi izdavanjem nekretnina izvršilo je gradjevinske radove u svom krugu.inače to jp dobilo je od općine te zgrade i krug po ugovoru na 20 god u najam ali bez naknde sa ciljem da se to izdaje pod zakup svim zainteresiranim.znači sve što to jp uloži knjižim na ulaganja u tuđa sredstva.osim te djelatnosti. to jp dobija i donacije od nekih fondacija, u novcu opremi ili uslugama pa idem na odloženi prihod i posle obračuna amortizacije na sučeljavanje.momentalno me interesuje ova sitacija. u ovom mjesecu dobilo je namjenski sredstva /išla sam na odloženi prihod /za rekonstrukciju parkinga.u istom mjesecu dobavljač je izvršio radove i plaćeno mu je.situaciju sam knjižila 0113 i 2700 duguju a dobavljac potražuje. da li moram iznos pdv sa te situacije isknjižiti sa odloženog prihoda /4072/ i dati na 652. ovo pitam misleći na tačku 20 MRS,
  OČEKUJUĆI ODGOVOR MNOGO VAM HVALA

 108. doo registrovan za tranzit u trgovini, registrovan u maju 2014 nema prometa po kif, nijednu fa.
  redovno isplaćuje plaće /direktor i ekonomista/ i ostale sitne obaveze. učestvuje na tenderima ali zasad nije dobio poao.sve naprijed navedeno j je isplaćivao iz pozajmica koje je on kao direktor davao doo. obzirom da će i u buduće ići na tendere, stalo mu je i do rezultata. da li se mogu njegove pozajmice, sve ili djelimično preknjižiti na prihod i pod kojim uslovima da bi bio poztivan rezultat./oko 25000.00 KM/
  Hvala Vam.

  • Sanela

   Poštovana, možete date pozajmice vlasnika knjižiti na prihod, uz uslov da vlasnik potpiše Izjavu da se odriče istih.
   Tada ih, na osnovu navedene Izjave, sa obaveze preknjižite na prihod po osnovu otpisa obaveza od pozajmica (analitičko konto).
   On se može odreći povrata dijela ili svih pozajmica.

 109. Poštovana,

  Pošto vidim da ste “razbili” ovu temu oko Ugovora o djelu, htjela bih da postavim nekoliko pitanja koja me muče, a nemam ih s kim razjasniti. Nadam se da nema veze što se ovaj slučaj odnosi na entitet Republika Srpska, jer kako sam vidjela po gore navedenim pitanjima/odgovorima sve je to isto u Zakonu.
  Naime, u preduzeću u kom sam zaposlena vlasnik preduzeća je angažovan po osnovu Ugovora o djelu za posao koji, naravno, nije u sklopu redovne djelatnosti. Napravila sam mu Ugovor o djelu u kom sam navela, na njegov zahtjev, neto iznos za posao koji obavlja i postoji stavka gdje se navodi da obaveze prema državi izmiruje naručilac posla i to je, koliko se ja razmijem u sve ovo, uredno. Međutim, vlasnik sa svojom privatnom “biznis” karticom toči gorivo u svoje privatno auto, a želi da se trošak goriva pravda kao trošak kroz Ugovor o djelu zbog inspekcije, s tim što se nijedan mjesec ne zna koliki će taj trošak biti. Ono što znam da kao vlasnik nema prava da srestva preduzeća troši u privatne svrhe, bez obzira što je vlasnik, jer ima svoj dio dobiti i to je to. Da li mora biti stavka u Ugovoru sa navedenim dijelom koji se odnosi na trošak goriva ili se može donijeti neka odluka o isplati troškova goriva na godišnjem/mjesečnom novu,a na osnovu Ugovora o djelu? Iskreno, ne znam da li je negdje ovako nešto propisano, jer je sve malo konfuzno: privatna firma, vlasnik obavlja posao po Ugovoru o djelu, toči gorivo u privatno auto, ali nije ni prvi ni zadnji i nažalost je to “normalno”…

  Hvala Vam unaprijed na oduzetom vremenu, posvetiću se malo više ovoj stranici jer vidim da ima zasita mnogo odgovora koji se inače ne mogu lako naći.

  • Sanela

   Poštovana, malo više kasnim sa odgovorom jer je pitanja zaista mnogo:-)
   Mišljenja sam da, s obzirom da vlasnik sa kojim je potpisan Ugovor o djelu (što ipak može biti problematično u slučaju inspekcijske kontrole), za gorivo koje je točeno u njegovo privatno auto, treba oporezovati isto kao što oporezujete Ugovor o djelu (ako se uopće može taj trošak vezati samo za poslove koje obavlja po tom Ugovoru !!!). Zašto ne bi potpisao Ugovor o korištenju vlastitog vozila u poslovne svrhe, sa nekom naknadom – zakupninom, pa bi se taj trošak eventualno mogao smatrati neoporezivim, jer bi se tada vezao taj trošak za poslovanje?
   Mislim da je najbolje da, ako već niste riješili ovo pitanje, napišete malo detaljniji e-mail i pošaljete mi ga na info@chronoszenica.com ili sanela@chronoszenica.com ili ako Vam je lakše da me nazovete na neki od telefona koje imate u kontaktu na web stranici. Kompleksno je pitanje da bi mogla ovako sa sigurnošću odgovoriti.

 110. Poštovana Sanela,
  Vaše mišljenje je da automat za samoposluživanje toplih i hladnih napitaka koji sam postavio u prostoriji u kojoj obavljam obrtničku djelatnost (OD) pod šifrom N/77.21 ne spada u sferu ugostiteljstva.
  Međutim, kantonalni tržišno-turistički inspektor ne misli tako. Svojim rješenjem je zabranio obavljanje „ugostiteljske djelatnosti“ (usluživanje napitaka i pića iz automata) u prostoriji gdje obavljam gore pomenutu ugostiteljsku OD.
  U obrazloženju rješenja stoji: Inspekcijskom kontrolom je utvrđeno da se u navedenim prostorijama vrši usluživanje gostiju pićima i toplim napicima koji se obezbjeđuju iz aparata za samoposluživanje lociranog u prostoriji za obavljanje OD bez odobrenja nadležnog organa, što je po njihovom u suprotnosti sa odredbom čl.3 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Sl.novine FBiH br.32/09).
  Kao pouku o pravnom lijeku upućuju me da mogu uložiti žalbu Kantonalnom ministarstvu privrede u roku od 8 dana. S obzirom na nastali problem molim Vas za pomoć:
  1. Da mi date neke korisne savjete koji bi mi pomogli u sastavljanju žalbe,
  2. Da li mi vi kao firma možete dati pisano tumačenje koje bi priložio u prilogu žalbe?
  Napominjem da je aparat vlasništvo firme koja je specijalizirana za izdavanje aparata za samoposluživanje sa kojom imam potpisan ugovor o poslovnoj saradnji.
  Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.

  P.S.Pitanje je vezano za prethodno postavljeno 08.01.2015 u 22.34 a Vaš odgovor 12.01.2015 u 00.15

  • Sanela

   Poštovani, nije prvi put, na žalost, da inspekcijski organi tumače na takav način Zakon o ugostiteljstvu.
   Ja sam i dalje pri svom stajalištu. Što se tiče savjeta, u postupku sastavljanja žalbe je najbolje da angažujete dobrog advokata koji poznaje tu problematiku i koji će Vas moći zastupati na sudu, jer pretpostavljam da ćete se odlučiti na sudsko odlučivanje.

 111. Postovanje.
  Radio sam ugovorom o djelu 7 godina na odrzavanju rasvjete podvlacim odrzavanju ali sam angazovan u tome periodu na pravljene novih linija sto mi nije bilo po ugovoru. Toga sam dosta uradio a nije mi placeno,sto nije islo ni preko tendera a isti nije imao pravo da me salje da to radim jer je on nacelnik. Sav materijal je nacelnik inabavljao, neznam jeli preko javni nabavki, rekao je da ce platiti ali nije, sto je rezutiralo i prekidom ugovora. Sve imam sto sam radio zapisano a ima i u “cistoci” gde me je vodio kao ugovor o djelu nekada potpisivanim u tri mjseca a zadnjih godina svaki mjesec. Interesuje me mogu li naplatiti svoja potrazivanja sudo, za odrzavanje mi je sve placeno samo nije i gore navedeno hvala.

  • Sanela

   Poštovani, na osnovu sve što ste naveli, a s obzirom da postoji trag o Vašem angažmanu, mišljenja sam da Vaša potraživanja / naknadu možete tražiti putem suda.

 112. Poštovana,

  Već sam Vam se ranije obraćala s jednim pitanjem, na koje ste mi odgovorili, pa Vam se ovim putem iskreno zahvaljujem.
  Sad opet imam drugo pitanje:
  Želimo izvršit prodaju šivaćih mašina (stalnog sredstva) koje su kupljene prije uvođenja sisitema PDV-a, pa me interesuje da li je neophodno da kupcu kojem prodajemo te mašine, fakturišemo izlazni PDV po osnovu prodaje istih??
  Unaprijed se zahvaljujem i srdačno Vas pozdravljam!

  Maja.

  • Sanela

   Poštovana, bez obzira što su mašine nabavljene prije uvođenja PDV-a, prilikom prodaje morate obračunati PDV, ukoliko ste registrovani PDV obveznik.

 113. Postovana Sanela,

  rijec je o SPP, sifra djelatnosti 01.45.
  Interesuje me pored opcinske takse na istaknutu firmu
  takse/clanarine obrtnickoj komori jel treba da platim jos neke takse il naknade
  tipa turistickoj zajednici,nakanada za sume,opca vodna naknada,naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreca?

  Srdacan pozdrav,
  Zarko

  • Sanela

   Poštovani, morate platiti sve što ste nabrojali, s tim da članarina Turističkoj zajednici i Naknada općekorisne funkcije šuma) nije vezana za plaću, a Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i Opća vodna naknada jeste. Zadnje dvije naknade se plaćaju SAMO na plaće zaposlenika, ali ne i Vas kao vlasnika obrta (ukoliko ste registrovani kao osnovna djelatnost), kao i Naknada fondu za rehabilitaciju lica sa invaliditetom i lica sa posebnim potrebama.
   Pored navedenog, imate obavezu plaćanja poreza na dohodak, doprinosa, PDV-a (ako ste registrovani PDV obveznik).
   Ove detalje je najbolje da sa računovođom prodiskutujete, ja sam Vam samo dala osnovne smjernice.

 114. Potovana Sanela,
  Da li je otpis potraživanja od kupaca dozvoljen u nekom postotku npr.20% od ukupnog iznosa u toku jednog obračunskog perioda,ili se mora cjeli iznos staviti odmah na rashod.
  Ovo sve naravno nakon što su ispunjeni svi elementi za moguću naplatu.Kupci su stavljeni na sumljiva i sporna potraživanja.
  Unaprijed se zahvaljujem!

  • Sanela

   Poštovana, otpis potraživanja vršite u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama. Možete raditi djelimičan otpis (u Vašem slučaju 20%) i nigdje nije propisano da to mora biti 100%, izuzev ako je naplata potraživanja pokrenuta putem suda. Tada morate sve otpisati i teretiti za taj iznos rashode.

 115. postovana. molim vas je li moguce promjeniti vlasnika u rjesenjima za str ,naime na sinu mi se vodi trgovina i nije pdv obveznik a sada bih ja da trgovina bude na moje ime. kakav je postupak? hvala

  • Sanela

   Na žalost, nije moguće samo promijeniti vlasnika. Razlog je što STR ima status fizičkog lica – vlasnika, a u slučaju promjene vlasnika, sve se mijenja. Moraćete izvršiti trajnu odjavu radnje čiji je vlasnik sin, pa ponovo pokrenuti postupak za otvaranje radnje čiji biste vlasnik bili Vi. Olakšavajuća okolnost jeste što niste u sistemu PDV-a.

 116. Poštovana,

  Zamolio bih Vas da me uputite na propis(službene novine ili zakon), kojim je propisano da se kod Ugovora od djelu, za naknadu, moraju plaćati doprinosi u visini od 4% za zdravstveno osiguranje i 6% za PIO.

  Hvala.

  • Sanela

   Poštovani, navedeno je propisano Zakonom o doprinosima (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 35/98 i 54/00, 16/01, 37/01 i 1/02, 17/06 i 14/08) i Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/08 i 81/08). Iste možete naći na našoj web stranici.

 117. Postovana, rezident sam BiH, nemam stalni radni odnos, te imam priliku da po osnovi autorskih ugovora raditi sa firmama u Sloveniji i Austriji te primati honorare na svoj devizni racun. Zanima me koje su obaveze narucioca posla u smislu placanja poreza, te kakve su moje obaveze i koje vrste poreza i doprinosa moram placati na mjesecnom nivou i kojom dinamikom.

  Hvala
  Aida

  • Sanela

   Poštovana, u obavezi ste da plaćate porez na dohodak 10% i doprinos za zdravstveno osiguranje 4%.
   To radite tako da neto naknadu koju dobijete na račun množite sa koeficijentom 1,157407, zatim tako dobijeni iznos koji predstavlja bruto naknadu množite sa 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje. Osnovica za porez na dohodak je bruto naknada umanjena za doprinos za zdravstveno osiguranje 4%.
   Znači, ako npr. dobijete 100 KM naknade (preračunate po kursu), matematika je sljedeća:
   115,74 = 100 KM naknade x koeficijent 1,157407
   4,63 = 115,74 KM x 4% doprinos za zdr. osiguranje
   111,11 = 115,74 KM – 4,63 KM = osnovica za porez na dohodak
   11,11 = 111,11 x 10% porez na dohodak
   100,00 = Vaša neto naknada
   Porez na dohodak i doprinos morate plaćati najkasnije 15 dana od dana primitka naknade, a porez prijavljujete Poreznoj upravi obrascem PDN, jer drugog obrasca nema (nije predviđen za ovu situacija pa se najčešće ovaj koristi da se zaduži plaćeni porez).

 118. Postovani, da li u ugovoru o djelu mora biti određena fiksna naknada (npr. 600 KM) ili je moguće da se ugovori naknada po satu rada (npr. 3 KM/sat). Recimo da se navede “naručilac posla se obavezuje da izvršiocu po završetku posla izvrši isplatu naknade u neto iznosu od 3,00 KM/satu”?

  Unaprijed hvala

  • Sanela

   Može, nije propisano kako se ugovara naknada po osnovu Ugovora o djelu. Najčešće su to fiksne, periodične naknade, međutim, ne činite prekršaj ukoliko bi ste to ugovorili na takav način. Međutim, u tom slučaju morate voditi evidenciju o radnim satima koje ćete po obavljenom poslu množiti sa 3 KM i dobiti neto naknadu. To je jedina dodatna obaveza, tj. evidencija.

 119. Poštovana Sanela,
  Radio sam u osnovnoj školi u Republici Srpskoj. Prekinut mi je ugovor o radu zbog napunjenih 40 godina penzionog staža. Postoji li zakonska mogućnost da u istoj školi nastavim raditi kao penzioner po ugovoru o djelu, s obzirom da nema verifikovanih nastavnika moje struke?
  Srdačan pozdrav.

  • Sanela

   Poštovani, veoma često obrazovne institucije rade upravo tako, iz razloga nedostataka kadra.
   Ukoliko škola želi da sa Vama nastavi angažman na takav način (po osnovu Ugovora o djelu), Vama to ne uskraćuje pravo na penziju i nemate posljedica. Eventualno škola može, u nekom postupku kontrole, biti sankcionisana jer nije zaposlila u radni odnos lice koje bi obavljalo te poslove i zadatke.

 120. Poštovana,
  pitanje koje i nije 100% vezano za ovaj članak.
  Po Vašem mišljenju, ako je u Zakonu o radu navedeno da se prekid između ugovora o radu sa istim poslodavcem dužim od 15 dana smatra prekidom ugovora, da li se ovdje misli na prekid duži od 15 kalendarskih dana ili 15 radnih dana?
  Hvala Vam unaprijed na odgovoru i čestitke na dosadašnjem radu.
  Lijep pozdrav!

 121. Poštovana,

  Da li preduzeće može potpisati ugovor o djelu sa drugom firmom (obrtnikom – ne sa vlasnikom obrta) i kakve su obaveze po osnovu poreza i doprinosa u tom slučaju? Da li je isto kao i kod angažovanja fizičkih lica?

  Unaprijed hvala,

  • Sanela

   Poštovani, ako potpišete Ugovor sa OBRTOM, onda nemate nikakvih poreznih posljedica (izuzev PDV-a, ako ste u registrovani PDV obveznik i ako Vi fakturišete). Jedino ukoliko potpišete Ugovor o djelu ili neki sl. ugovor imate obavezu platiti porez na dohodak 10%, doprinos za PIO/MIO 6%, doprinos za zdravstveno osiguranje 4%, naknadu za prirodne i druge nesreće 0,5% i opštu vodnu naknadu 0,5%.

 122. Poštovana Sanela,

  molim Vas odgovor na sljedeće pitanje:
  Kao obrtnik uzela sam bankovni kredit da bih podmirila dio obaveza jer nisam uspjela naplatiti dio svojih potraživanja.Kako u KPR-u unijeti i da li se može unijeti kredit kao prihod iz kojeg je plaćen dio obaveza?

  Hvala unaprijed na Vašem odgovoru i srdačan pozdrav

  • Sanela

   Poštovana, kredit koji ste dobili od poslovne banke nije prihod i ne unosi se u KPR. Takođe, povrat kredita nije rashod i ne unosi se u KPR. JEDINO što se unosi kao rashod u KPR jesu plaćene kamate po osnovu kredita (izdvojite ih iz anuiteta), a imate ih u otplatnom planu kredita.

 123. postovani, da li se moze potpisati ugovor o djelu na iznos od 50,00 km, konkretno za izradu zavrsnog racuna jednog udruzenja i moze li se isplata vrsiti preko blagajne jer se radi o mlom iznosu, hvala

 124. Poštovani,

  možda ste već i imali odogovr na ovako pitanje ali previše je komentara pa nisam uspio vijdeti,

  potreban nam je angažman vanjskog suradnika koji će nas pokrivati licencom i izvršiti poslove za ishodovanje određenih certifikata i licenci no on je već u radnom odnosu

  mišljenje je da bi ugovorom o djelu mogli rješiti ovaj problem. Postoji li ograničenje o trajanju tog ugovora o djelu, pretpostavka je da bi nam trebao 3-6mjeseci da bi izvršio sve potrebno.

  Da li je ograničenje 60 kalendarskih dana u trajanju ugovora od djelu ???

  Lijep pozdrav

 125. Poštovana Sanela,

  Molila bi Vas za savjet u vezi za knjiženjem.
  Naime, javljam se iz jedne javne ustanove, koja se finansira iz budžeta grada i kantona.
  Uplate za tekuću godinu koje nisu prispjele na račun u toj godini oprihodujem knjiženjem na kontima:
  D 191111/ 781000 P (rasknjižim po kontima 78). Kad uplate prispiju zbog neredovnog plaćanja, a to je u narednoj godini – obično se radi o uplatama za novembar i decembar, knjižim: D 111111/191111 P.
  Ono što je moj problem je da kanton u prethodnoj godini nije izmirio u potpunosti svoja dugovanja prema nama, iako je taj iznos odobren u Izmjenama i dopunama budžeta. Moje potraživanje “visi” na kontima 191111/781111. Ja bi trebala to potraživanje stornirati, čime bi automacki otišla u minus za navedeni iznos, ne krivicom menadžmenta, nego zbog neizmirivanja obaveza od kantonalnog Ministarstva. Obraćali smo se dopisom, na koji su nam odgovorili kao da nije bilo novaca u toj godini, a to su svakako pozicije granta, tako da nemaju obavezu isplatiti više nego što je moguće, iako je ukupan iznos odobren i objavljen u službenim novinama u Izmjenama i dopunama budžeta. Upravni odbor smatra da još uvijek ovo potraživanje ne trebamo isknjižavati, nego od kantonalnog Ministarstva tražiti naplatu potraživanja, samo ne znam do kad će to trajati i do kada ja ovakvo stanje smijem imati na kontima.
  Ukoliko dobijemo definitivnu informaciju da ne možemo očekivati navedeno dugovanje, moje pitanje je da li ja ovaj iznos moram odjednom isknjižiti, ili smijem u narednih nekoliko godina isknjižavati određeni iznos do potpunog isknjiženja, kako ne bi naš finansijski rezultat bio negativan.

  Nadam se da sam Vam uspjela dovoljno objasniti naš problem i da će te nam moći pomoći kako da ga riješimo.

  Srdačan pozdrav.

 126. Poštovana,

  Firma u kojoj radim se bavi ugostiteljstvom i trgovinom na veliko i malo i ja obračunavam platu po najnižoj neto satnici 2,05, odnosno 365,00 KM. Ako ima 23 dana obračunavam po 2,05 a kada imam manji broj dana odnosno sati 176 dijelim 365 sa satima 176 i dobijem 2,07. Uglavnom ne idem ispod 2,05.

  Je li povećanja neto satnice jer bilo je najava na 2,15 KM.

  Hvala,

 127. Postovana,

  U pitanju je placanje doprinosa po osnovu ugovora o djelu.
  Sve potrebne informacije imam, osim koji iznos se mnozi sa 0,5 %, u pitanju je porez na nezgode i posebne vodne naknade ,da bi se dobio trazeni iznos na odredeni iznos novca.

  Zahvaljujem

  • Sanela

   Poštovana, osnovica za obračun navedene naknade jeste neto isplata. Na našoj stranici možete naći kalkulator obračuna Ugovora o djelu gdje možete vidjeti šta je za koji javni prihod osnovica.

 128. Poštovana, da li postoji obaveza predavanja obrasca: Godišnji izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj akontaciji poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti? Taj obrazac je u direktnoj vezi sa ugovorom o djelu. Zaista sam mnogo pretraživala, ali ne mogu nigdje da nađem rokove predaje i propise za njega, a iz pouzdanih izvora sam saznala da se on obavezno predaje do kraja marta, ako smo u prošloj godini imali ugovore o djelu.

  Unaprijed hvala na vašoj neizmjernoj ljubaznosti!

 129. Postovan,
  Imam jedno pitanje, zvuci malo glupo, ali je za moje godine oprostivo. Nakon izvrsenog posla i podpisivanja ugovora o djelu bivam isplacen sa 1000 km. Nakon nekog vremena mi stize obavijest iz poreske gdje btw pise da je ta firma uplatila 1122,09 km. Da li sam ja potreban da placam kakav porez, posto mi je ova obavijest malo nejasna?

  Unaprijed hvala

  • Sanela

   To što Vam je navedeno u obavještenju (provjerite da li je od Porezne ili od isplatioca, jer Porezna uprava ne šalje takve obavijesti) jeste bruto naknada. Što se tiče poreza, obaveza za njegovo plaćanje (kao i doprinosa i posebnih naknada) je na isplatiocu, a ne na Vama. Pogledajte malo bolje taj dokument ili ako želite, skenirajte i pošaljite mi na mejl, pa ću Vam konkretnije odgovoriti.

 130. Kajganić Drago

  Poštovana,
  Pratim Vaše odgovore ali nikako da izađe nešto slično mom pitanju.

  Imao sam zanatsku-kamenorezačku radnju u RS, stekao sam uslove i penzionisan sam prošle godine. Podnio sam zahtjev za dodatnu djelatnost i dobio odobrenje. Interesuje me: Je li ograničen broj zaposlenih radnika, i koliko, koje zanimanje ili stručnu spremu treba imati zaposleni radnik s obzirom na dodatnu djelatnost, kada moram u PDV, moram li imati fiskalnu kasu? Dobio sam razna tumačenja pa sam više zbunjen, a vidim da ste mnogima na pitanja dali iscrpne odgovore. Pozdrav, Hvala

  • Sanela

   Poštovani, koliko je meni poznato, nemate ograničenja u broju zaposlenika, niti postavljenih uslova što se tiče njihove stručne spreme.
   U sistem PDV-a morate ući ako u toku kalendarske godine ostvarite oporeziv promet preko 50.000 KM, do tada ne morate.
   Što se tiče fiskalne kase, morate promet evidentirati putem iste.

 131. Postovana,

  molim vas za sljedece pojasnjenje: u nekim vodicima za udruzenja pronasla sam podatak da udruzenja gradjana nisu pdv obveznici te da pdv, koji je sadrzan u cijeni i naznacen na fakturi, udruzenju predstavlja trosak, medjutim postoje donatori koji pokrivaju troskove roba i usluga bez pdv-a, pa bih molila za informaciju sta sa pdv-om u tom slucaju

  • Sanela

   Da, Udruženja nisu obveznici PDV-a i onim predstavlja trošak, a što se tiče nabavke bez PDV-a on je predviđen samo ako se implementiraju IPA projekti. Za druge slučajeve, npr. Vi plaćate PDV prilikom nabavke, ali propisanom procedurom koju možete naći na http://www.uino.gov.ba vrše postupak povrata PDV-a.

 132. Postovanje,
  Dobio sam mogucu priliku da radim za jednu slovensku firmu. Npr: da uradim za njih web stranicu ili neku aplikaciju. Medjutim ja sam fizicko lice. Da li znate mozda da li mogu zakljuciti ugovor o djelu sa njima, tj. ima li kakvih zakonski prepreka, posto sam ja iz BIH a narucilac posla firma iz Slovenije.
  Unaprijed hvala :).

  • Sanela

   Poštovani, nema prepreka da Vi kao fizičko lice koje je sa boravištem u BiH (rezident) potpišete Ugovor o djelu sa naručiocem iz druge države.
   Jedina razlika jeste u tome što Vi morate da platite 10% poreza na dohodak i 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje za svaku isplatu, u roku od 15 dana, i da izvršite prijavu plaćenog poreza u Poreznu upravu.

   • Poštovana,

    u slučaju koji ste naveli:

    “Poštovani, nema prepreka da Vi kao fizičko lice koje je sa boravištem u BiH (rezident) potpišete Ugovor o djelu sa naručiocem iz druge države.
    Jedina razlika jeste u tome što Vi morate da platite 10% poreza na dohodak i 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje za svaku isplatu, u roku od 15 dana, i da izvršite prijavu plaćenog poreza u Poreznu upravu.”

    koji obrazac se treba podnijeti Poreskoj?

    Pozdrav

    • Sanela

     Nije predviđen obrazac za ovaj oblik oporezovanja dohotka, te je najbolje kroz Godišnju prijavu poreza na dohodak prijaviti i plaćen porez na dohodak 10%. Doprinos za zdravstveno osiguranje 4% će u evidencijama PU ostati da “visi” nezadužen.

 133. Poštovana Sanela,

  Molim Vas za pomoć vezano za prijavu/plaćanje poreza po odbitku. Radi se o tome da nam je firma iz Austrije fakturisala uslugu reklame. Da li se plaća ppo prilikom plaćanja ove fakture, ili je samo potrebno izvršiti prijavu ppo.
  Sporazum između Austrije i BiH o izbjegavanju dvrostrukog oporezivanja ne spominje ovu vrstu usluge nigdje, ali s obzirom da ne plaćamo ppo na usluge transporta, premija osiguranja, savjetovanja, mišljenja sam da ni na ovu uslugu nije potrebno platiti porez po odbitku, nego ga samo prijaviti u roku od 10 dana od dana plaćanja fakture.

  Molim Vas za mišljenje i pomoć.

  Hvala unaprijed

 134. Poštovan Sanela,imala bih jedno pitanje.radim u Fondaciji,koja povrremeno organizuje seminare,i plaća troškove prijevoza učesnicima seminara.Da li se troškovi prijevoza smatraju kao trošak il se mora sklopiti ugovor o djelu sa učesnicima seminara.Unaprijed hvala

  • Sanela

   Troškovi kojeplaćate učesnicima seminara su oporezivi kao i Ugovor o djelu, međutim, s obzirom da se radi samo o snošenju troškova, nije potrebno sačinjavati / potpisivati Ugovore o djelu. Isplate su sasvim dovoljan osnov za obračun poreza, doprinosa i posebnih naknada.

 135. Poštovana,

  Ukoliko sklopim ugovor o djelu sa poslodavcem za jedan posao, i kada me poslodavac isplati preko ŽR , da li ako sam vec zaposlen u drugoj firmi, moram ja nešto platiti (porez ili sl) ili je to obaveza poslodavca?

  Lijep pozdrav
  Unaprijed zahvalan na odgovoru

 136. Poštovana,

  Zanima me prilikom knjiženja troškove recimo struje, da li se knjiže po datumu obracuna tj. prispjecu fakture ili po isplati?

  Također knjiženje ugovora o djelu da li se vrši prilikom isplate ili obračuna?

  Hvala unaprijed
  Samra

  • Sanela

   Ukoliko se radi o obrtniku, samostalnom poduzetniku, njegove poslovne knjige se vode po principu blagajne, što znači da račune (naplaćene i plaćene) knjižite kada ih naplatite i platite. Sa druge strane su privredna društva koja poslovne knjige vode po akrualnom principu (princip nastanka poslovnog događaja), pri čemu se fakture knjiže po datumu nastanka poslovne promjene. Isti princip je i sa Ugovorom o djelu.

 137. Poštovana Sanela.
  potpisala sam ugovor o djelu na dva mjeseca, u jednoj Federalnoj instituciji, postoji li neki nacin kontinuiranog rada ugovorom o djellu, da se steknu uslovi , za sklapanje radnog odnosa, tačnije sklapanja ugovora o radu, jer se ukazala potreba za tim radnim mjestom?

 138. Postovana, najprije zahvale na informacijama i jasnim objasnjenjima. Moj slucaj je sljedeci: nepune tri godine, kao jedina osoba sa kvalificiranom diplomom, radim na poslovima novinara u jednom medijskom preduzecu. Najprije pod ugovorom o djelu, zatim godinu dana odradjivanja pripravnickog staza preko projekta FZZ-a, da bi me nakon odradjenog pripravnickog i godine dana odsustva poslodavac ponovo vratio na posao i zakljucio opet ugovor o djelu. Dok nisam procitala Vas tekst, nisam bila upoznata sa tim da je poslodavac ipak duzan placati i odredjene obaveze i kod ugovora o djelu. Mjesecna primanja su mi niza od minimalnih, radim po potrebi, zavisno od obima posla, satnica mi se obracunava po 4,28 KM, sto je znatno nize u odnosu na satnicu ostalih uposlenika. Buduci da mi do sada apsolutno niko ni priblizno nije mogao pojasniti situaciju u kojoj se nalazim, molim Vas da mi odgovorite postoji li ikakva zakonska osnova po kojoj bi mi poslodavac morao ponuditi ugovor o radu, obzirom da jedina u nasoj medijskoj kuci imam diplomu novinara i da sam osposobljena za rad. Unaprijed Vam hvala na odgovoru.

  • Sanela

   Poštovana, jedina osnova jeste Zakon o radu i Pravilnik o radnim odnosima (interni akt medijske kuće u kojoj radite). Ugovor o djelu se potpisuje za određene, konkretne poslove, kao što sam i pojašnjavala. Ne znam koje poslove Vi radite, ali s obzirom da Vas poslodavac (da ga tako nazovem, mada formalno to nije) angažuje već duži period, cijenim da ima potrebu za takvim kadrom i da postoji puno pravo sa Vaše strane da tražite angažman po osnovu Ugovora o radu. Pored razgovora sa poslodavcem, pozivajući se na Zakon o radu, sljedeća instanca je Inspekcija rada (na žalost). Puno sreće :-)

 139. Postovana,
  intersuje me moze li javno preduzece uposliti nekoga na ugovor o djelu na puno radno vrijeme i na radno mjesto gdje treba kvalifikacija i radno iskustvo

  Isto tako moze li uposliti preko nekakve zadruge i na radno mjesto gdje treba kvalifikacija i radno iskustvo.

  Hvala lijepo.

  • Sanela

   Poštovani, detaljinije o Ugovoru o djelu možete naći u našoj e-knjizi na linku /wp-content/uploads/2014/06/Ugovor-o-djelu-i-autorskom-djelu-Chronos.pdf
   Preko studentske zadruge ili servisa možete angažovati studente ili učenike, ali ne na poslove koji predstavljaju radno mjesto. To mogu biti samo pomoćni, povremeni, kratkoročni poslovi koji su kao takvi i predviđeni Vašim internim aktom. Takođe, u pitanju vidim da “miješate” termine. Po Ugovoru o djelu, autorskom ili bilo kom drugom se ne može zaposliti, već samo kratkoročno angažovati fizičko lice. Zapošljavanje se veže samo za radni odnos.

 140. Poštovani, angažovana sam po Ugovoru o djelu kod poslodavca, interesuje me da li imam pravo na godišnji odmor ili slobodne dane s obzirom da je vrijeme godišnjih odmora. Čula sam da po osnovu angažovanja jednog mjeseca imam jedan slobodan dan! Da li je tačno i po osnovu kog zakona?
  Hvala,

  • Sanela

   S obzirom da Ugovor o djelu nije radni odnos, ne ostvarujete pravo na godišnji odmor. Izuzetno, ukoliko pravno ili fizičko lice koje Vas je angažovalo, želi dati slobodne dane, to je stvar njegovog ličnog izbora i vašeg dogovora.

Šta vi mislite?

Vaša email adresa neće biti objavljena.Neophodna polja su označena *

*