Topli obrok

Topli obrok

Naknada za topli obrok se može obezbijediti na sljedeće načine:

a)      Isplatom novčanog iznosa zaposleniku;
b)      Organizovanjem ishrane od strane poslodavca (interne kuhinje, kantine i sl.)
c)       Kombinacija navedenog pod a) i b)

Neoporeziv iznos toplog broka, kako god da se organizovao, iznosi 2% od prosječne neto plaće u FBiH.
Prosječna neto plaća u FBiH se svaki mjesec mijenja i objavljuje se u Službenim novinama FBiH.
Zaposlenik ima pravo na topli obrok za svaki dan proveden na radu, ali treba znati da se naknada za topli obrok i dnevnica međusobno isključuju.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu toplog obroka za Federaciju Bosne i Hercegovine je:

 • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11 i 20/12)

 

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora; Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH; Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;

42 komentari

 1. Postovana Sanela, slijedeci receno naprijed zakljucujem da je TO cca BAM16,5 ali je razumijem mjesecno ili dnevno ili??? jer za 16,5 niko nema mogucnost da se prehrani u toku mjeseca?

  • Sanela

   To je iznos za jedan radni dan, i to neoporezivi. Znači, za jedan mjesec je npr. 23 radna dana x 16,5 KM = 379,50 KM neoporezivog toplog obroka.

 2. Poštovana Sanela,

  može li se odlukom društva propisati fiksni iznos toplog obroka u iznosu 170KM mjesečno bez obzira koji je broj radnih dana u pitanju?
  Da li to mora biti tačno naglašeno u ugovoru o radu ili se može posebno propisati Odlukom?
  Po Opštem kolektivnom ugovoru najniži t.o. je 20% od prosječene plate u FBiH, dakle taj iznos ne bi bio manji od propisanog.
  Što se tiče ostalih nakanda, npr. naknade za odvojen život, trošak prevoza na i sa posla, da li se Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10 i 66/11) odnosi isključivo na državne službenike ili može obuhvatiti i nas ostale smrtnike?

  Koji je najviši neoporezivi iznos koji se može isplatiti na osnovu odvojenog života (mora li taj odvojeni život biti privremen i koliko privremen) na koje propise/uredbe/pravilnike da se pozovem i da li ih treba navesti u ugovoru o radu?
  Evo šta sam našla u Uredbi:

  “Član 4.
  Rukovodeći državni službenik čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od mjesta organa državne službe u kojem vrši službenu dužnost ima pravo na naknadu za odvojeni život od porodice u visini od 400 KM i naknadu troškova smještaja u mjestu rada u visini od 300 KM mjesečno.
  Državni službenik i namještenik čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od mjesta organa državne službe u kojem vrši službenu dužnost ima pravo na naknadu troškova smještaja u mjestu rada u visini od 300 KM mjesečno. ”

  Hvala Vam puno!

  Srdačan pozdrav,
  Marina

  • Sanela

   Topli obrok se može odrediti u fiksnom iznosu, i mora se kao takav definisati internim aktom, Pravilnikom ili odlukom, ali ne ispod navedenog u Opštem kolektivnom ugovoru, kako ste i naveli u pitanju.
   Što se tiče navedene Uredbe, na nju se “naslanjaju” propisi o oporezivanju dohotka, u nekim dijelovima: npr. prevoz na posao i sa posla, međutim, naknadu za odvojen život je moguće isplatiti, bez plaćanja poreza na dohodak i doprinosa, SAMO državnim službenicima i namještenicima. Zaposlenicima u realnom sektoru se može isplatiti ova naknada, ali sa obavezom obračuna poreza na dohodak i doprinosa.

 3. Martin Karačić

  Molim za oodgovor.

  Dali se može isplatiti manje od npr.16,5 KM toplog obroka za jedan dan proveden na poslu.
  Primjer 7,00 KM.

  • Sanela

   Može. Navedenih 16,50 KM je (otprilike) neoporeziv iznos toplog obroka u FBiH. Bitno je da poslodavac donese odluku o visini toplog obroka i da vodi računa da iznos ne bude manji od propisanog u OPŠTEM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE “Službene novine Federacije BiH”, br. 54/05 i 62/08
   Član 17 je propisao sljedeće:
   Poslodavac je obvezan zaposleniku osigurati ishranu u toku radnog vremena (topli obrok).
   Ukoliko poslodavac ne osigurava ishranu, zaposleniku se isplacuje mjesecna naknada u iznosu od najmanje 20% prosjecne neto place isplacene u Federaciji BiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

 4. Poštovana, da li volonteri koji zaključuju ugovor o volonterskom radu bez zasnivanja radnog odnosa sa poslodavcem koji je privatna ordinacija, imaju pravo na topli obrok, troskove prevoza i naknadu plaće. Pravo na naknadu volontera visoke, više i srednje stručne spreme u organu državne službe je odredjena u visini od 35 % (član 26. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH („Službene novine FBiH”, broj 46/10) ali da li se to odnosi i na privatne ordinacije.
  Zahvaljujem unaprijed.

  • Sanela

   Pravo na topli obrok, troškove prevoza i naknadu plaće imaju samo volonteri koji su angažovani u organima državne službe, prema aktuelnom Zakonu o volontiranju. S obzirom da Vi pitate za privatnu firmu – ordinaciju, nema pravo na navedene naknade, bez obzira na stručnu spremu i navedeno u dodatnom pitanju.

   • Postovana, nedavno smo dobili od Ministarstva Pravde FBIH akreditaciju da mozemo kao lokalno oml. Udruzenje biti organizator volontiranja. Da li smo obavezni placati za volontere po ugovoru o vol. radu u Udruzenju porez ili PIO ili …
    Po clanu 14. Zakona o volonterizmu stavka b) istice da mozemo isplatiti naknade u svrhu troskova putovanja, smjestaja i ishrane…. Da li ove troskove isplacujemo putem dostavljenih racuna od strane volontera o nastalom trosku ili ovo dozvoljava da mozemo im placati na kraju mjeseca tople obroke i izdavati putne naloge. Hvala na odgovoru.

    • Sanela

     Na početku Vam moram reći da je, po pitanju oporezivanja, najbolje da uputite upit Poreznoj opravi, Središnji ured u Sarajevu, jer objektivno postoji problem oko poreznog tretmana bilo kakvih isplata volonterima, bez obzira što Zakon o volontiranju navedene naknade isključuje od oporezivanja.
     Vi ih možete isplaćivati na osnovu dokumenata, naloga za sl.put koji se pravi za svaki sl.put, topli obrok po isplatnom spisku na kraju mjeseca i ostale troškove po dostavljenim računima. To je “računovodstvena stvar”, međutim, porezna je daleko kompleksnija tako da Vam, na žalost, ne mogu dati konkretan odgovor.

 5. Poštovana,

  još jedno pitanje. Da li je moguće isplatiti topli obrok za dane vikenda? Npr. ako se u toku mjeseca rade dva vikenda po 8h, da li se i za ta 4 dana moze isplatiti topli obrok?

  Također, da li isplata naknade za prekovremeni rad podlijeze oporezivanju?

  Hvala i lijep pozdrav,

  • Sanela

   Topli obrok po se pravilu obračunava i isplaćuje za dane provedene na radu, što je definisano Ugovorom o radu i internim aktima (Pravilnik o radu), bez obzira što ti dani “padaju” i za vikend. Međutim, treba imati u vidu da se ne krše odredbe Zakona o radu u smislu obaveznog odmora između dva radna dana, tj. sedmice.
   Isplata za prekovremeni rad je sastavni dio plaće i oporeziva je u cjelosti.
   Hvala Vama na praćenju stranice i čitanju :-)

 6. Postovana,
  U slucaju da uposlenik ostane duze od 8 sat na radnom mjestu dali mu pripada drugi topli obrok recimo za manje od 4 sata
  Hvala
  LP

  • Sanela

   Zaposlenik ima pravo na topli obrok za RADNI DAN, a ukoliko se radi o prekovremenom radu (za što treba viti obazriv sa aspekta Zakona o radu i propisa o porezu na dohodak i doprinosa) onda se internim aktom može povećati iznos toplog obroka za takve slučajeve.

 7. Poštovana Sanela,

  koliki je grijeh ne plaćati topli obrok i kako inspekcija rada može kazniti obveznika zbog neplaćanja?
  Imam slučaj udruženja građana koji dugi niz godina nisu isplaćivali topli obrok; koje su poslijedice i može li se retroaktivno platiti bez troškova zateznih kamata?
  Drugo pitanje je za isplatu plate, da li se može organizovati isplata plate u gotovini ili se mora isključivo platiti na tr.račun zaposlenika tj. žiralno?

  Hvala Vam na savjetima :)

  Pozdrav
  Marina

  • Sanela

   Topli obrok je pravo zaposlenika regulisano Opštim kolektivnim ugovorom, tako da zaposlenik može tužbom tražiti isplatu toplog obroka.
   Iz tog razloga inspekcijski organi se rijetko “bave” toplim obrokom, regresom i dr. primanjima koja nisu oporeziva i koja nisu izričito regulisana (u smislu sankcionisanja) Zakonom o radu.
   Retroaktivna isplata toplog obroka je moguća, i ne treba isplaćivati zatezne kamate, međutim, sa poreznog aspekta gledano (iz ličnog iskustva sa poreznim inspektorima) je takva isplata moguća samo ako su ti troškovi već bili ukalkulisani na troškove i obaveze. Ako nisu, ne prihvataju te isplate kao neoporezive.
   Što se tiče plaće, ona se mora isplatiti isključivo na tekući račun zaposlenika.

 8. Poštovana Sanela,

  imam slučaj poslodavca koji je isplaćivao dugi niz godina unazad plate preko blagajne.
  Možete li mi reći od koje godine važi propis o isplati isključivo na račun zaposlenika i koje su kazne ukoliko se plate isplaćuju u gotovini preko blagajne?

  Hvala Vam!

  Pozdrav
  Marina

  • Sanela

   Ta obaveza je od početka primjene Zakona o porezu na dohodak, tačnije od 01.01.2009. godine i što se tiče kaznenih odredbi one su naslonjene na Zakon o Poreznoj upravi. Međutim, u Zakonu o Poreznoj upravi nigdje decidno ne stoji kaznena odredba za ovu vrstu nepoštivanja propisa.
   Mislim da sam Vam sve rekla :-)

 9. Postovana, ako su radnici zaposleni po ugovoru o djelu,da li zakonom imamo pravo na isplatu toplog obroka,kao i isplatu naknade za odvojen zivot od porodice.s obzirom da imamo nekoliko radnika koji su oko 200 km udaljeni od svojih kuca.
  hvala,
  pozdrav

  • Sanela

   Fizičkom licu koje se angažuje na ovakav način se može isplatiti još neka naknada, ali je i ona oporeziva kao i naknada po osnovu Ugovora o djelu, znači ima istu “sudbinu”. Inače, toli obrok, dnevnice, naknada za odvojen život, terenski dodatak i sl. su naknade koje proizilaze iz radnog odnosa, pa se stoga ne mogu kao neoporezive (kao što se čini zaposlenicima) isplaćivati i fizičkim licima koja se angažuju po osnovu Ugovora o djelu (jer to nije radni odnos).

   • hvala puno na odgovoru,zanima me da li se moze isplatiti naknada za odvojen zivot zaposlenima koji su u radnom odnosu udaljeni od porodice preko 100 km,koja je visina naknade?
    zahvaljujem Vam se unaprijed na odgovoru

    • Sanela

     Nadkanada za odvojeni život se može isplaćivati samo državnim službenicima i namještenicima, ali ne i zaposlenicima u privredi i sl. U stvari -može, ali je u cjelosti oporeziva kao i plaća. To je regulisano članom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.
     Naknada za smještaj rukovodećih državnih službenika pod uslovima iz člana 23. Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plate
     u visini 300,00 KM mjesečno, i na ime troškova odvojenog života 50% od prosječne mjesečne plate ostvarene u FBiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku,
     Naknada za smještaj rukovodilaca federalnog organa izvršne vlasti (premijera, zamjenika premijera i ministara Vlade Federacije BiH), u visini od 500 KM mjesečno, i na ime troškova odvojenog života 70% od prosječne mjesečne plate ostvarene u FBiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

 10. Ukoliko radnik ima ukupan broj sati provedenih na služ.putovanju 119 od ukupnih radnih sati za određeni mjesec 176 sati, s tim da po pojedinim putnim nalozima ima i prekovremeni broj sati, a ipak u ukupnom fondu sati na kraju mjeseca po putnim nalozima (119 sati) ne prelazi ukupan broj radnih sati za taj mjesec(npr 176 sati), kako obračunavati sate za topli obrok, u kojem omjeru, a da ne isplatimo preko neoporezivog iznosa?

  • Sanela

   Kod obračuna toplog obroka i dnevnica u obzir uzimate dane provedene na radu ili na sl. putu, a ne sate.
   Veoma često se desi da službeni put “probije” radno vrijeme, međutim, to se ne smatra prekovremenim radom.
   Posmatrajte ukupan broj radnih dana u mjesecu (npr. 22 ili 23), od njih oduzmite dane za koje ste isplatili dnevnicu (dani na sl. putu) i razliku dana množite sa visinom toplog obroka u neoporezivom iznosu. Tako ćete imati, na primjer, 12 dana sa isplaćenim dnevnicama za sl. put, a 11 dana na radu, sa isplaćenim toplim obrokom (pretpostavka da je u mjesecu 23 radna dana).

 11. Poštovanje,

  zanima me da li je propisano kada se radnicima isplaćuje topli obrok recimo može li se isplaćivati unaprijed odnosno na početku mjeseca ili obračun mora biti na kraju mjeseca ? Konkretno u firmi u kojoj radim ide obračun radnih dana nadolazećeg mjeseca minus dani koje nismo radili u prethodom mjesecu tako da na početku mjeseca dobijemo topli obrok za taj mjesec. A sad je došlo do toga da su našli negdje u Zakonu propisano da se ne bi smjelo tako, unaprijed, isplaćivati.

  Postoji li tu uopće pravilinik ili je ostavljeno poslodavcu da to riješi na način koji njemu odgovara ?

  Hvala unaprijed .

  • Sanela

   Ako ostavimo propise na stranu i uključimo samo logiku, kako će se topli obrok isplaćivati unaprijed ako se još uvijek ne zna ko je koliko dana bio na radu, na bolovanju, na službenom putu i sl. ne vidim nikakav razlog niti mogućnot se topli obrok isplaćuje unaprijed. Smatram da, pored logike, takve isplate su i u suprotnosti sa propisima.

 12. Pitanje za topli obrok koji mi u računovodstvu opet ne znaju objasniti; kako je moguće da za 192 sata rada dobijem 184 KM toplog obroka? Ako mi je topli obrok 8 KM, a 192 sata podjelim na 8 sati dnevno dobijem 24 radna dana, puta 8 KM = dođe na isto 192 KM? Jesam li ja u pravu, ili negdje griješim?

  • Sanela

   U pravu ste. Negdje Vam se “gubi” jedan radi dan, tj. 8 KM toplog obroka. Ako dobijete 184 KM to je topli obrok za 23 radna dana, a ne 24.

 13. Da li se isplaćuje topli obrok za vrijeme bolovanja?

 14. Poštovana,

  Ja trenutno ne bih ništa da pitam. Samo da kažem da Vas redovno pratim/čitam i svaka Vam čast :)

  A kada budem imala neko pitanje, javim se :)

 15. Poštovana,

  Pitanje bi bilo: zanima me maksimalni neoporezivi iznos toplog obroka, tj. da li je u redu isplaćivati 16KM dnevno za 25 ili 26 radnih dana (mjesec bez nedjelja) jer fakticki toliko i rade (prijave su na 6,5 sati).

  Dakle, da li je neoporezivo isplatiti npr. 416,00 KM zaposleniku na ime toplog obroka?

  Unaprijed hvala,

  Veliki pozdrav.

  • Sanela

   Poštovani, ukoliko je u Ugovorima o radu navedeno da su i subote radne, onda imate pravo na isplatu toplog obroka i za subote,
   tj. za period ponedjeljak – subota.
   U tom slučaju je ispravno isplatiti 416 KM na ime toplog obroka – neoporezivo.

 16. Poštovana,

  Da li je dozvoljeno da se za jednu poslovnu jedinicu isplaćuje topli obrok a u drugoj poslovnoj jedninici (djelatnost restorana) zaposleni koriste kao topli obrok proizvode iz vlastitog asortimana tj. ono što i prodaju u toj poslovnoj jedinici (resoranu)? Te da li je problem ako su iznosi toplog obroka različiti za svaku poslovnu jedinicu unutar iste firme?

  Hvala unaprijed,

  Lijep pozdrav

  • Sanela

   Prvo, različit način obezbjeđenja toplog obroka zaposlenicima se mora predvidjeti internim aktima, ali nije u suprotnosti sa propisima.
   Međutim, različiti iznosi toplog obroka mogu biti problem. Nastojte da izjednačite visinu toplog obroka u svim poslovnim jedinicama.

 17. Poštovana Sanela

  Naknada za topli obrok se može obezbijediti na sljedeće načine:
  a) Isplatom novčanog iznosa zaposleniku;
  b) Organizovanjem ishrane od strane poslodavca (interne kuhinje, kantine i sl.)
  c) Kombinacija navedenog pod a) i b)
  Što se točno misli pod kombinacijom? Da li to znači da se radniku može osigurati ručak u visini npr.8,00KM te mu isplatiti još npr. 7,00 KM i da sve to bude ok u slučaju nadzora?
  Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.

  • Sanela

   Da, upravo tako. Može se napraviti kombinacija toplog obroka u internoj kuhinji i razlika do neoporezivog iznosa se isplatiti.
   Međutim, sve to mora biti predviđeno u internim aktima pravnog lica.

 18. Poštovana,
  ako sam ja dobila radni nalog od strane poslodavca za neradne dane (subotu i nedjelju) i odradila puno radno vrijeme i rekli da će mi isplatiti naknadu plaće za ta dva dana, da li imam pravo i na topli obrok?
  LP

 19. Poštovana,

  da li se u jednom privrednom društvu za različite pozicije ( radna mjesta ) može donijeti interna odluka o različitim iznosima TO ili svi zaposlenici trebaju odnosno moraju imati isti iznos TO.
  Molim za vaše misljenje.

  Hvala.

  Lijep pozdrav

  • Sanela

   Poštovani, različiti iznosi toplog obroka znače, na izvjestan način, diskriminaciju među zaposlenim.
   Zašto različiti? Inače, topli obrok i sva ostala primanja koja proizilaze iz radnog odnosa trebaju biti regulisana internim aktima u pogledu načina isplate, visine i dr. Stoga smatram da nema osnova da visina toplog obroka bude različita za zaposlenike.

Šta vi mislite?

Vaša email adresa neće biti objavljena.Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>