Archive for March 15th, 2012

Troškovi službenih putovanja

Troškovi službenih putovanja podrazumijevaju sljedeće: Our services: apostille documents, birth certificate apostille. Texas apostille.

Read more »

Regres

Svaki zaposlenik koji je u radnom odnosu najmanje 6 (šest) mjeseci, odnosno, koji ostvari pravo na godišnji odmor ima pravo na naknadu po osnovu regresa.

Ova prava su propisana Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, 43/99, 32/00 i 29/03) i Opštim kolektivnim ugovorom.

Neoporezivi iznos regresa koji se može isplatiti zaposleniku jeste:

  • prosječna tromjesečna neto plaća u FBiH u posljednja tri mjeseca, ili
  • 70% plaće zaposlenika, u zavisnosti šta je za njega povoljnije.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu toplog obroka za Federaciju Bosne i Hercegovine je:

  • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11 i 20/12)

 

Ostala primanja zaposlenika

U kategoriji “ostala primanja zaposlenika” najčešće su otpremnine, troškovi sahrane, novčana pomoć u slučaju teške invalidnosti, pomoć usljed pretrpljenih elementarnih nepogoda i sl. pomoći, pokloni i jubilarne nagrade.

Pravo na navedene naknade zaposlenicima je osigurano Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, 43/99, 32/00 i 29/03) i Opštim kolektivnim ugovorom.

a)      Otpremnina 

U slučaju otkaza Ugovora o radu, neoporeziv je iznos od 70% prosječne mjesečne plaće zaposlenika u posljednja 3 mjeseca, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

U slučaju odlaska u penziju, neoporeziv je iznos od 6 plaća zaposlenika isplaćenih u posljednjih 6 mjeseci ili 6 prosječnih plaća u FBiH (koje objavljuje Federalni zavod za statistiku), ako je povoljnije.

U slučaju prestanka radnog odnosa zbog tehnološkog viška, neoporeziv je iznos u visini 1/3 prosječne mjesečne plaće zaposlenika u posljednja 3 mjeseca, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

Po osnovu Sporazumnog raskida Ugovora o radu, zaposlenik nema pravo na otpremninu.

b)      Troškovi sahrane

Ova naknada se odnosi na troškove sahrane zaposlenika ili člana njegove uže porodice, i u slučaju smrti penzinisanog zaposlenika.

Neoporezivi iznos je u visini stvarnih troškova sahrane (po predočenim računima), a maksimalno u visini 4 prosječne neto plaće u FBiH u prethodna 4 mjeseca.

c)       Novčana pomoć u slučaju teške invalidnosti (60%), teške bolesti zaposlenika ili člana uže porodice i hirurških intervencija

Ova (neoporeziva) naknada se može zaposleniku isplatiti jednokratno, i to do visine 3 prosječne plaće zaposlenika isplaćene u prethodna tri mjeseca ili u visini 3 prosječne neto plaće u FBiH prema objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

d)      Naknade troškova liječenja

Neoporeziv iznos je u visini stvarnih troškova, prema dokumentaciji (po predočenim računima).

e)      Pokloni koje poslodavac daje zaposleniku

Neoporeziv je iznos od 30% prosječne mjesečne plaće u FBiH, ukupno na godišnjem nivou. 

f)       Jubilarne nagrade

Neoporezivi su sljedeći iznosi:

  • 0,5 x prosječna plaća za navršenih 5 godina staža;
  • 1,00 x prosječna plaća za navršenih 10 godina staža;
  • 1,25 x prosječna plaća za navršenih 15 godina staža;
  • 1,5 x prosječna plaća za navršenih 20 godina staža;
  • 1,75 x prosječna plaća za navršenih 25 godina staža;
  • 2,00 x prosječna plaća za navršenih 30 godina staža i
  • 2,5 x prosječna plaća za navršenih 35 godina staža.