Archive for March, 2012

Kalendar direktnih poreza u FBiH

Porezni kalendar – direktni porezi – FBiH

Troškovi prevoza na posao i sa posla

Troškovi koji se odnose na prevoz zaposlenika na posao i sa posla su neoporezivi, u zavisnosti kako je organizovan prevoz zaposlenika:

a)      Ako zaposlenik koristi javni prevoz – neoporeziv je iznos koji prevozničke kuće naplaćuju;
b)      Ako zaposlenik koristi vlastito vozilo – neoporeziv je iznos 20% x cijena goriva x pređeni kilometri, ali maksimalno u visini 1,5 mjesečne karte na konkretnoj relaciji (što se dokazuje potvrdom prevozničke kuće).

 Zaposlenik ima pravo na ovu naknadu ako je udaljen od mjesta obavljanja posla min. 2 km.

Poslodavac može plaćati mjesečnu kartu za zaposlenika direktno prevozničkoj kući, ili isplaćivati naknadu za prevoz na posao i sa posla zaposleniku. Ograničenje je postavljeno samo u smislu visine neoporezivog iznosa, ali ne i načina plaćanja.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu naknade za prevoz na posao i sa posla za Federaciju Bosne i Hercegovine je:

  • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11 i 20/12)
  • Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10 i 66/11)

 

Topli obrok

Naknada za topli obrok se može obezbijediti na sljedeće načine:

a)      Isplatom novčanog iznosa zaposleniku;
b)      Organizovanjem ishrane od strane poslodavca (interne kuhinje, kantine i sl.)
c)       Kombinacija navedenog pod a) i b)

Neoporeziv iznos toplog broka, kako god da se organizovao, iznosi 2% od prosječne neto plaće u FBiH.
Prosječna neto plaća u FBiH se svaki mjesec mijenja i objavljuje se u Službenim novinama FBiH.
Zaposlenik ima pravo na topli obrok za svaki dan proveden na radu, ali treba znati da se naknada za topli obrok i dnevnica međusobno isključuju.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu toplog obroka za Federaciju Bosne i Hercegovine je:

  • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11 i 20/12)

 

Troškovi službenih putovanja

Dnevnice za službeni put imaju sljedeće neoporezive iznose, u zavisnosti od zemlje u koju se putuje:

a)      Dnevnice za službeni put

Odredište

Neoporeziv iznos

DNEVNICA u Federaciji Bosne i Hercegovine

25,00 (od 08.03.2012.)

48,00 (do 08.03.2012.)

DNEVNICA u Afganistanu, Albaniji, Alžiru, Argentini, Armeniji, Azerbejdžanu, Boliviji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Čileu, Egiptu, Filipinima, Gruziji, Jamajci, Jemenu, Jordanu, Južnoafričkoj Republici, Kazahstanu, Keniji, Kirgistanu, Makedoniji, Maleziji, Pakistanu, Senegalu, Srbiji, Tadžikistanu, Tunisu, Turkmenistanu i Uzbekistanu

90,00

Bjelorusija, Estonija, Hrvatska, Indija, Indonezija, Izrael, Kina, Kolumbija, DNR Koreja, R Koreja, Kuba, Latvija, Libanon, Liberija, Libija, Mađarska, Meksiko, Moldavija, Monako, Mozambik, Panama, Peru, Poljska, Sirija, Slovačka i Slovenija

100,00

Cipar, Češka, Etiopija, Grčka, Irak, Iran, Kongo, Kuvajt, Litvanija, Portugal, Rumunija, Rusija, Saudijska Arabija, Sudan, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati.

110,00

Andora, Angola, Brazil, Hong Kong, Irska, Kanada, Malta, Novi Zeland, SAD, Španija, Ukrajina

120,00

Australija

125,00

Finska, Italija, Singapur

130,00

Austrija, Belgija, Danska, Francuska, Nizozemska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo V. Britanije i Sjeverne Irske

140,00

Island, Japan, Luksemburg, Švedska i Švicarska.

150,00

Norveška

160,00

Sve druge zemlje

90,00

NAPOMENA: Ako je na sl. putu obezbijeđena ishrana, dnevnica se umanjuje za 30%

a)      Ostali troškovi službenog puta 

Vrsta troška

Neoporeziv iznos

Korištenje javnog prevoza na sl. putu U visini stvarnih troškova
Naknada za korištenje vlastitog vozila 20% x cijena goriva x pređeni kilometri
Troškovi noćenja (hotelski i dr. smještaj) U visini stvarnog troška
Naknada ako noćenje nije obezbijeđeno 70% dnevnice

Propisi koji su regulisali neoporezivu visinu dnevnica za Federaciju Bosne i Hercegovine su:

  • Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za budžetske korisnike u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 50/07, 10/08, 16/09);
  • Uredba o naknadama troškova za službena putovanja („Službene novine FBiH“ br. 63/10 i 9/11);
  • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11 i 20/12)
  • Odluka o vidini dnevnica za službeni put u inostranstvo („Službene novine FBiH“, broj 50/07)

Regres

Svaki zaposlenik koji je u radnom odnosu najmanje 6 (šest) mjeseci, odnosno, koji ostvari pravo na godišnji odmor ima pravo na naknadu po osnovu regresa. Ova prava su propisana Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, 43/99, 32/00 i 29/03) i Opštim kolektivnim ugovorom. Izuzetno, ako je poslodavac poslovao sa gubitkom, može se donijeti odluka da se regres ne isplaćuje, što je definisano Opštim kolektivnim ugovorom. 

Neoporezivi iznos regresa koji se može isplatiti zaposleniku jeste:

  • prosječna tromjesečna neto plaća u FBiH u posljednja tri mjeseca, ili
  • 70% plaće zaposlenika, u zavisnosti šta je za njega povoljnije.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu toplog obroka za Federaciju Bosne i Hercegovine je:

  • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11 i 20/12)

 

Ostala primanja zaposlenika

U kategoriji “ostala primanja zaposlenika” najčešće su otpremnine, troškovi sahrane, novčana pomoć u slučaju teške invalidnosti, pomoć usljed pretrpljenih elementarnih nepogoda i sl. pomoći, pokloni i jubilarne nagrade.

Pravo na navedene naknade zaposlenicima je osigurano Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, 43/99, 32/00 i 29/03) i Opštim kolektivnim ugovorom.

Read more »

Kalendar indirektnih poreza u BiH