Archive for June, 2011

Pravilnik o računovodstvu

Zašto Pravilnik o računovodstvu?

Prema članu 11. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 83/09), pravna lica Pravilnikom o knjigovodstvu i računovodstvu uređuju organizaciju računovodstva, sa sljedećim sadržajem:

 • interne računovodstvene kontrolne postupke,
 • računovodstvene politike,
 • utvrđivanje lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promjene, sastavljanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava o poslovnoj promjeni,
 • kretanje knjigovodstvenih isprava,
 • rokove za dostavljanje knjigovodstvenih isprava na dalju obradu,
 • postupke pripreme, sastavljanja i prezentacije finansijskih izvještaja,
 • postupke prikupljanja, obrade i prezentacije podataka u vezi sa pripremom i sastavljanjem godišnjih izvještaja o poslovanju, te finansijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe,
 • način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije,
 • postupci, metode i tehnike za vođenje poslovnih knjiga (knjiženje),
 • oblik i sastavni dijelovi poslovnih knjiga,
 • relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja),
 • ažurnosti vođenja poslovnih knjiga,
 • način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga,
 • popis sredstava i rokove popisa,
 • obračun i metode obračuna amortizacije,
 • način i rokove finansijskog izvještavanja,
 • ostale postupke i metode koji su neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja.

Read more »

Pravilnik o računovodstvenim politikama

Zašto računovodstvene politike?

Pravilnik o računovodstvenim politikama donosi uprava pravnog lica u momentu njegovog osnivanja, odnosno upisa u sudski registar.

Prijedlog ove odluke i tumačenje računovodstvene regulative daje rukovodilac računovodstva, u saradnji sa rukovodiocima ostalih poslovnih funkcija u pravnom licu (u zavisnosti od djelatnosti pravnog lica).

Donošenje i primjena računovodstvenih politika ima krajnji cilj da informacije u finansijskom izvještaju odražavaju istinit i fer pregled finansijskog stanja i uspješnosti poslovanja, a objavljivanje korištenih računovodstvenih politika u finansijskim izvještajima ima za cilj da korisnicima finansijskih izvještaja ukaže na sadržaj određenih informacija u izvještaju (na primjer, podatak o zalihama je nepotpun ukoliko u napomenama nije naznačen metod njihovog vrednovanja: FIFO ili metod prosječne ponderisane cijene, metod revalorizacije kod naknadnog vrednovanja imovine, metod fer vrijednosti kod naknadnog vrednovanja investicijskih nekretnina, metod procjene kod otpisa potraživanja, metod procjene rezervisanja i sl.).

Sve ono gdje su računovodstveni standardi (MRS i MSFI) dali alternativu i „slobodu“ procjene, treba regulisati Pravilnikom o računovodstvenim politikama.

Pravilnik o računovodstvenim politikama možete preuzeti ovdje - Pravilnik o računovodstvenim politikama

 

Pravilnik o formiranju cijena

Zašto Pravilnik o formiranju cijena, kada je formiranje cijena slobodno?

Ne znam, ni meni nije jasno!

U uslovima slobodnog formiranja cijena pravna i fizička lica su dužna utvrditi pravila o načinu formiranja cijena i pridržavati se utvrđenog načina formiranja cijena. Formirane cijene su dužni istaknuti na vidnom i potrošaču dostupnom mjestu, kao i pridržavati se istaknute cijene. Navedeno je propisano Zakonom o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/95 i 70/08).

Ova odredba praktično znači da svako pravno i fizičko lice, bez obzira na djelatnost koju obavlja, treba da donese interni Pravilnik (pravila) o načinu formiranju cijena, kojim će definisati strukturu i način formiranja cijena za robu, proizvode i usluge.

Pravilnik o formiranju cijena možete preuzeti na Pravilnik o formiranju cijena

Pravilnik o finansijskom poslovanju za privredna društva

Ukratko o finansijskom poslovanju

Pod finansijskim poslovanjem se podrazumijeva finansiranje poslovanja, plaćanje i održavanje solventnosti.

Prema Zakonu o finansijskom poslovanju, pravno lice je obavezno da osigura sredstva sa ciljem omogućavanja izvršavanja obaveza, u prvom redu po osnovu obavljanja registrovane djelatnosti, a potom iz drugih izvora, u skladu sa posebnim propisima.

U osnovi, finansijska sredstva se stiču obavljanjem registrovane djelatnosti, i ta sredstva treba da budu preovlađujući izvor za normalno poslovanje društva. Ukoliko društvo u značajnijoj mjeri poseže za eksternim izvorima finansiranja (banke, finansijske institucije, dobavljači, zajmovi fizičkih lica) znači da poslovni ciklus nije stabilan i da društvo treba finansijsko restruktuiranje.

Zakon o finansijskom poslovanju je predvidio najčešće načine obezbjeđenja finansijskih sredstava:

a) Ulaganjem sredstava osnivača društva kao osnivačkog kapitala

b) Ulaganjem sredstava osnivača društva kao statutarne rezerve

c) Emisijom vrijednosnih papira (d.d.)

d) Iz rasporeda rezultata poslovanja

e) Ulaganjem drugih ulagača (strana i domaća pravna i fizička lica) u društvo

f) Pozajmljivanjem novčanih sredstava

g) Donacijama

h) Na druge načine, u skladu sa posebnim propisima

Zakon o financijskom poslovanju je propisao da se izmirivanje obaveza može vršiti preko transakcijskog računa (bezgotovinski – virmanskim nalozima), gotovinom, prenosom vrijednosnih papira, kompenzacijom i drugim sredstvima predviđenim posebnim propisima.

Ograničenje po pitanju izmirivanja obaveza postoji u slučaju kada se radi o insolventnim pravnim licima – licima kojima je „blokiran“ transakcijski račun, ali samo u smislu izmirivanja obaveza kompenzacijom i drugim sredstvima predviđenim posebnim propisima (cesija, asignacija i sl.).

Treba znati da je propisan “red prioriteta” koji se trebaju poštivati prilikom izmirenja obaveza insolventnih pravnih i fizičkih lica – lica kojima je „blokiran“ transakcijski račun:

 • plaćanje carina, carinskih dadžbina, akciza, poreza na promet proizvoda i drugih poreza;
 • plaćanje doprinosa iz plaća i na plaće;
 • plaćanje ostalih javnih prihoda;
 • plaćanje po drugim izvršnim odlukama organa uprave i sudskih organa i
 • ostali nalozi za plaćanje

Pravilnik o finansijskom poslovanju za privredna društva možete preuzeti na Pravilnik o finansijskom poslovanju za privredna društva

 

Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Ukratko o poslovanju gotovinom

Blagajničko poslovanje se u osnovi sastoji od uplata i isplate gotovine, te vođenja blagajničkog dnevnika.

Read more »

Pravilnik o finansijskom poslovanju za neprofitne organizacije

Ovim pravilnikom se uređuje planiranje, raspolaganje i kontrola raspolaganja imovinom Udruženja, obavljanje platnog prometa, godišnji financijski planovi, projektni financijski planovi, izvještavanje i druga pitanja.

Pravilnik o finansijskom poslovanju za neprofitne organizacije možete preuzeti na Pravilnik o finansijskom poslovanju za neprofitne organizacije